Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Studier

Ønsker å opprette ny master i helseledelse

Som de første i Norden ønsker Det medisinske fakultet å lage et studieprogram som kombinerer en helseprofesjonsutdanning med en master i ledelse.

Prodekan for utdanning, Steinar Hunskår
Foto/ill.:
Tone Morken

Hovedinnhold

Søknaden om opprettelsen av programmet ble vedtatt av Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet den 30. september, og skal formelt behandles i Universitetsstyret. Programmet er tenkt opprettet etter modell av de eksisterende forskerlinjene i medisin og odontologi, noe som innebærer et ekstra studieår for studentene.

Prodekan for utdanning, Steinar Hunskår, hva er bakgrunnen for opprettelsen av dette programmet?

– Ideen kom opprinnelig fra medisinstudentene, som hadde fanget opp at et slikt tilbud finnes på en del amerikanske eliteuniversitet og noen europeiske universitet. Man sett ulike «moteretninger» når det gjelder kompetanseprofil innenfor ledelse. Enkelte mener at en god leder kan lede hva som helst, uavhengig av fagfelt. De siste årene har man sett at profesjonskompetanse hos lederne verdsettes mer i helsetjenesten. Det er imidlertid viktig ikke bare å ha fagkunnskap. I det nye programmet tilbys studenter en master som utruster dem med teoretisk kunnskap om ledelse, i tillegg til at de fullfører en helseprofesjonsutdanning på masternivå. Det er også et mål med programmet at det skal bringe studenter fra ulike helseprofesjoner sammen. Det kan gjøre det lettere for dem senere å samarbeide om komplekse medisinske utfordringer. Profesjonenes fagforeninger og Akademikerne støtter også opprettelsen av programmet.

Hvem vil kunne søke opptak til en slik master?

– Masteren er rettet mot de som har startet en lang helseprofesjonsutdanning, for eksempel innen medisin, farmasi, odontologi, ernæring, psykologi eller veterinærstudiet, og som ser ledelse som en av sine mulige karriereveier. Vi ønsker å rekruttere studenter fra hele Norge, og vil inngå samarbeidsavtaler med de aktuelle institusjonene.

Fakultetet tilbyr allerede en erfaringsbasert master i helseledelse. Hvordan skiller det nye programmet seg ut?

– Den erfaringsbaserte masteren i helseledelse ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er et tilbud til de som allerede har jobbet noen år i helsesektoren, og som enten jobber som leder eller ønsker en lederstilling. Her baserer man seg mye på studentenes egne erfaringer og «caser» som studentene er en del av, mens den nye masteren må basere seg på mer teori. Studentene kan så innhente erfaringer gjennom hospitering og utplasseringer i ledelsesmiljøer. Den nye masteren innebærer en utvidelse av undervisnings- og fagmiljøet til den eksisterende masteren.

Hva vil studentene lære?

– Studentene vil først få en solid profesjonsutdanning, men i tillegg også grunnleggende teoretisk innsikt og kunnskap om hvordan det er å være leder. I studiet vil det blir lagt vekt på offentlige virksomheter, og det er ikke et lederstudium for næringslivet, selv om privatdrevet helsetjeneste også vil bli tema. Studentene vil få innsikt i generell personaladministrasjon, ledelse og økonomi for offentlige virksomheter, i tillegg til spesialkurs om helseledelse og helse-IKT. De vil også få innsikt hvordan man skal innføre store nye omorganiseringsprosjekt, for eksempel knyttet til innføring av ny teknologi.

Hva slags jobb kan studentene forvente å få etter endt studium?

– Vi tenker ikke at studentene skal ha som mål å gå rett i en topplederstilling etter endt utdanning, men også temmelig tidlig i yrkeskarrieren for helsearbeidere oppstår det ulike former for lederoppgaver. Det kan være å være som avdelingssjef, i forvaltningen, leder for et apotek eller et tannlegekontor eller en veterinærbedrift. Personal-, strategi- og økonomiansvar er noe som man kommer bort i relativt tidlig i karrieren for ganske mange.

Når kan man søke opptak til studiet?

– Det vet vi ikke ennå. Først må opprettelsen av programmet bli vedtatt i universitetsstyret, deretter må det prioriteres ressurser til dette. Det har vi ikke foreløpig, men det er prioritert å avsette midler til dette i budsjettforslaget vårt for 2021.