Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Fakultetets dag 2022: Dette er prisvinnerne

Det er nå klart hvem som blir tildelt statusen som merittert underviser for 2021, og hvem som mottar Falch junior-prisen, samt fakultetets egne undervisnings- og forskningspriser. Tildelingen skjer på Fakultetets dag 27. april.

Flyer fakultetets dag
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

Onsdag 27. april arrangeres Fakultetets dag i auditoriet i Armauer Hansens Hus. Her hedrer vi våre beste, deler ut priser, og markerer årets meritterte underviser. Arrangementet starter kl. 10. Les programmet her: Møt våre beste

Professor Martin Biermann ved Klinisk institutt 1 tildeles status som merittert underviser for 2021

Falch juniorprisen går til:

Førsteamanuensis Olga Therese Ousdal ved Institutt for biomedisin

I nominasjonen skrives det: 

"Hun har utmerket seg både lokalt og internasjonalt innen sitt fagfelt, som er i skjæringspunktet mellom radiologi, nevrovitenskap og psykiatri. Ousdal anvender nye radiologiske metoder og avanserte analyseverktøy for å undersøke endringer i hjernen ved internaliserende psykiske lidelser (PTSD, depresjon, angst og tvangslidelse) og deres behandling (ECT- behandling, eksponeringsterapi), og hennes publikasjoner er hyppig siterte. Ousdal sitt arbeid er av høy internasjonal kvalitet og hun er en produktiv forsker som publiserer i anerkjente tidsskrift. Hun har publisert totalt 29 artikler i internasjonale peer-reviewed tidsskrift, hvorav 19 de siste fem årene. Hun er med dette en verdig kandidat til Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fonds juniorpris for yngre forskere."

Disse får fakultetets utdanningspriser:

Disse får fakultetets forskningspriser:

Begrunnelse merittert underviser:

Fra komiteens begrunnelse (fakultetsstyresak 25/22):

Søker har stort engasjement for undervisning i fagfeltet sitt, utvikler digitale læremidler og følger studenter veldig godt opp. Han legger en stor innsats i å tilrettelegge for studentenes læring både på grunnutdanning og spesialisering, og han har et tydelig, bevisst forhold til "constructive alignment". Studentene skal være forberedt på vurderingsform før sluttvurdering, og får prøve det de skal vurderes i før eksamen. Søker begrunner de valgene han tar i undervisningen, og har fokus på å unngå "cognitive overload". Det er tydelig at søker har gode relasjoner til studentene. Søkeren viser tydelig sin pedagogiske utvikling over tid, og har også ideer og planer for fremtiden. Han viser en vitenskapelig tilnærming i søknaden og reflekterer over de valgene han tar. Det er tydelig at søker legger stor innsats i å tilrettelegge for studentaktiviserende læringsformer.

Begrunnelser undervisningspriser:

Prosjektgruppen ved Alrek vitenskapelige studentkonferanse 2021 ved førsteamauensis Frøydin Kristine Bruvik:

Prosjektgruppen for studentkonferansen ved Alrek ble nominert av fagområdet Helsevitenskap ved IGS, som viser til at studentkonferansen er et viktig møtepunkt mellom studenter fra ulike masterprogram, praksisarenaer og vitenskapelig ansatte. I nominasjonen skriver de at konferansen er et viktig bidrag til å synliggjøre studentenes kompetanse for praksis- og arbeidslivet. Konferansen beskrives også som en viktig rekrutteringsarena til masterstudier ved at bachelorstudenter inviteres som deltakere.

Til tross for at konferansen ble arrangert for første gang i 2021, i en koronaperiode med sterke smittevernstiltak, ble det et vellykket arrangement der tilbakemeldingene fra deltagerne var udelt positive. Fakultetet vil berømme prosjektgruppen for å ha opprettet og gjennomført en vellykket konferanse i en tid hvor man ellers opplevde at slike tverrfaglige møtearenaer ble lagt på is. Konferansen er både med på å styrke studiekvaliteten for eksisterende studenter, samtidig som den kan bli et godt tiltak for rekruttering til masterstudier. Prosjektgruppen for Alrek vitenskapelig studentkonferanse tildeles fakultetets hovedpris for utdanning, pålydende kr. 150 000,-. Prosjektgruppen nomineres også videre til UiBs Uglepris.

Tine Veronica Karlsen:

Førsteamanuensis Tine Veronica Karlsen ble nominert av sitt institutt, Institutt for biomedisin. Karlsen er biolog og underviser blant annet i blod-, hjerte- og sirkulasjonsfysiologi for medisinstudentene. I nominasjonen trekkes det fram at hun har vært en pådriver og positiv kraft i utviklingen av nye, digitale undervisningsflater, og at hun får eksepsjonelt gode tilbakemeldinger fra studentene på sin undervisning. Studentene skryter blant mye annet av hennes pedagogiske evner og svært god bruk av digitale, asynkrone forelesninger. Fakultetet mener at Karlsen har skilt seg ut ved å raskt håndtere omleggingen til digital undervisning på en svært god måte som ivaretar studentene, samtidig som hun deler kunnskap og erfaringer med kolleger.

Øyvind Ulvik:

Førsteamanuensis Øyvind Ulvik ble nominert både av sitt institutt, Klinisk institutt 1, og av studentene på medisin kull 16. Ulvik er urolog, og står bak konseptet "Urologidagen". Studentene på kull 16 beskriver denne dagen som særdeles lærerik; Ulvik formidler faget på en måte som holder studentenes oppmerksomhet gjennom hele dagen, og de føler seg trygge og godt forberedt i forkant av avsluttende OSKE-eksamen. Ulvik får også skryt for sitt opplegg for studenter i praksisutplassering, der studentene oppgir at de føler seg uvanlig godt ivaretatt av en dyktig lege og underviser. Fakultetet har spesielt lagt vekt på at Ulvik med dette har vært med på å heve kvaliteten på en praksisperiode som tidligere har hatt noen utfordringer med å få studentene til å føle seg delaktige.

Begrunnelser forskningspriser:

Årets publikasjon til Bjørn Blomberg for artikkelen "COVID in a prospective cohort of home-isolated patients"

Blomberg B, Mohn KG, Brokstad KA, Zhou F, Linchausen D, Hansen BA, Lartey S, Bredholt TO, Kuwelker K, Sævik M, Bartsch H, Tøndel C, Kittang BR, Cox RJ, Langeland N. Long COVID in a prospective cohort of home-isolated patients. Nature Medicine, 2021 Vol. 27 Issue 9 Pages 1607-1613

Studien var den første i verden som viste at unge, ikke sykehusinnlagte med COVID-19 hadde symptomer som utmattelse, hukommelsesvansker og konsentrasjonsproblemer seks måneder etter infeksjonen. Studien fulgte tett opp alle pasienter fra første COVID-19 bølge i mars 2020 i Bergen, hvor de fleste syke var isolert hjemme med mild eller moderat sykdom. 61% av pasientene med COVID-19 hadde langvarige plager 6 måneder etter at de først ble syke. Selv om unge under 30 år hadde mild sykdom og ikke var innlagt i sykehus, hadde 52% av dem langvarige symptomer som kan påvirke livskvaliteten deres i lang tid. Langtidsprognosene for global folkehelse, med over 300 millioner COVID-19 overlevende, er usikker og belastningen på helsesystemene kan være enorm.

Dette er første artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Medicine der alle forfatterne er fra Bergensområdet. Studien viser et bredt samarbeid om COVID-forskning mellom Universitet i Bergen, Bergen Kommune, Haukeland Universitetssjukehus, Haraldplass Diakonale Sykehus og Høgskulen på Vestlandet.

Studien som ble publisert i Nature Medicine (impact factor 53) i juni 2021, er etter et halvt år etter nominasjonen allerede sitert 104 ganger, er rangert som nummer 1 av 109 artikler fra samme tid i Nature Medicine, og i 99-persentilen av 340.000 artikler i alle tidsskrift av samme alder. Artikkelen er lastet ned 136.000 ganger på Nature sine nettsider, har 16.900 tweets, nevnt på 4 Wikipediasider, og omtalt i 160 nyhetsmedier.

Årets publikasjon til Ivar M. Austevoll for artikkelen "Decompression with or without Fusion in Degenerative Lumbar Spondylolishesis"

Ivar M. Austevoll, M.D., Ph.D. et al. Decompression with or without Fusion in Degenerative Lumbar Spondylolishesis. N Engl J Med 2021; 385:526-538.

Spinal stenose er den vanligste årsaken til ryggoperasjoner i Norge. Ved store plager kan operasjon bli aktuelt der den gjeldende operasjonsmetoden er omfattende og kan gi stor belastning.

Ivar Austevoll og medarbeidere, i NORDSTEN-DS prosjektet, har sammenlignet to ulike operasjonsmetoder og studien viste ingen forskjell i resultat mellom de to metodene. Det var like gode resultater i forbedring etter operasjon. Antall komplikasjoner og andel pasienter med manglende effekt av operasjonen var også likt. Derimot viser studien at de pasientene som ble operert med den gjeldende metoden har mer blødning, lengre operasjonstid og lengre sykehusopphold.

Resultatene fra studien har stor betydning og viser at flesteparten av pasientene kan få like godt resultat med en mindre operasjon. En slik praksisendring sees allerede i Norge og det forventes også flere steder i verden. Artikkelen er publisert i det høyeste rangerte medisinske tidsskriftet for klinisk medisin, New England Journal of Medicine (IF: 91,245), og har fått stor medieoppmerksomhet. Det at artikkelen er fra et kirurgisk fag med stor betydning for klinisk praksis er et godt eksempel på viktig og god klinisk forskning og understreker det enestående arbeidet som er gjort.

Årets ph.d-arbeid til Xiaozheng Liu (Teeny) for avhandlingen: "Mechanistic Insight and Translational Possibilities of Obesity-Breast Cancer"

Teeny disputerte 6. desember 2021 og har hatt Nils Halberg som hovedveileder og Stian Knappskpg og James Lorens som medveiledere.

Teeny har fullført en imponerende avhandling der hun har jobbet med å avdekke cellulære mekanismer som kobler overvekt til økt risiko for å utvikle brystkreft, noe som er et økende problem og fører til en halv million dødsfall hvert år. Arbeidet har avdekket at brystkreftceller som er eksponert for høye nivåer av palmitin syre over lengre tid tilpasser seg ved å øke svulstdannelsen. Dette er vist både i musemodeller og i materiale fra humane biobanker.

Det omfattende arbeidet er publisert i Nature Communications og har skapt stor interesse i forskningsfeltet. Det ligger i topp 5 % av all vitenskapelig produksjon målt med Altmetric. Arbeidet er også trukket frem i www.forskning.no, www.cancerworld.com og VG.

I tillegg til å ha mestret et uvanlig bredt spekter av laboratoriemetodikk er Teeny også beskrevet som en fantastisk kollega. I løpet av doktorgraden har hun veiledet to masterstudenter og en student på sommerstipend. Hennes evner til å undervise og veilede andre høster mye skryt.

Utover det som inngår i avhandlingen har Teeny skrevet en reviewartikkel innen overvekt-kreft feltet og har bidratt til to manuskripter som er publisert (i JCI Insight og Mitochondrion).

En av Teenys sterkeste kvaliteter er hennes tilnærming til eksperimentering. Hun følger eksperimentelle ledetråder og lar biologien styre hennes forskning heller enn trender eller løse hypoteser. Det er nettopp denne tilnærmingen som har ført til hennes oppdagelse av nye mekanismer som kobler overvekt til kreftutvikling. Disse funnene åpner muligheter for persontilpasset medisin for det økende antall overvektige kreftpasienter.

Årets ph.d-arbeid til Ida Viktoria Herdlevær for avhandlingen: "Cerebellar degeneration-related proteins in anti-Yo associated paraneoplastic cerebellar degeneration"

Ida Viktoria disputerte 25.juni 2021 med et doktorgradsarbeid som utgår fra Klinisk institutt 1 (K1), Universitetet i Bergen, med finansiering fra Helse Vest. Hovedveileder er overlege og professor Christian Vedeler, og biveiledere er ScD Manja Schubert og PhD Sonia Gavasso.

Ida Viktoria Herdlevær har studert immunologiske forhold ved sykdommen paraneoplastisk cerebellær degenerasjon (PCD). Arbeidet til Ida har avdekket et viktig målprotein for sykdommen som kan brukes til diagnostisering av pasienter og som fungerer langt bedre som markør for sykdommen enn dagens tester. Således har hun ved å lage nye cellebaserte tester med den nye markøren vist at dette øker den diagnostiske presisjon av sykdommen, noe som er svært viktig for rask diagnostikk og behandling. Hennes translasjonelle forskning er dermed et godt eksempel på hvordan man kan nyttiggjøre seg basalforskning til klinisk diagnostikk. Ida Viktoria Herdlevær har en imponerende avhandling med 3 publiserte artikler i journaler med høy impact factor (IF).

I arbeidet med artiklene har Ida Viktoria Herdlevær deltatt i utformingen og designet av prosjektene, gjennomføring av eksperimentene samt sammenskriving, korrekturlesing, preparering av figurer og analyse av data.

I tillegg til arbeidet som ble inkludert i PhD graden, bidro Ida Viktoria Herdlevær i tillegg til to andre publikasjoner fra gruppen.  Den omfattende PhD graden ble fullført innenfor normert stipendperiode på 3 år.

Årets forsknings- og innovasjonsmiljø til Forskningsgruppe for translasjonell cellesignalering og metabolisme (TSM) ledet av Thomas Arnesen:

Gruppen ble etablert som forskningsgruppe ved Institutt for biomedisin i januar 2018, med professorene Stein Ove Døskeland, Marit Bakke, Frode Selheim, Jaakko Saraste samt de nyinnflyttede Mathias Ziegler og Thomas Arnesen. Den nye gruppen økte raskt i omfang og teller i dag rundt 40 medlemmer inkludert studenter, hvor alle er samlet på Institutt for Biomedisin.

Det har vært en betydelig forskningsproduksjon de siste årene både kvantitativt og kvalitativt og gruppen er i forskningsfronten på flere felt. Gruppens har vist svært stor evne å tiltrekke ekstern forskningsstøtte og har pågående prosjekt finansiert av bl.a. NFR, Kreftforeningen, ERC, andre EU program. I tillegg ble to av totalt fem av UiBs interdisciplinære Fellesløftprosjekt tildelt gruppen i 2021. Flere av prosjektene er basert på et omfattende nettverk av samarbeidspartnere både lokalt og internasjonalt med aktiv og ledende deltagelse i de internasjonale faglige fora. Gruppen vil blant annet være hovedvertskap for en EMBO Workshop i Bergen i 2022. EMBO er hovedorganisasjonen for molekylærbiologi i Europa og det er et kvalitetsstempel å bli valgt ut for å arrangere en slik konferanse.

Forskningsgruppen har et stort og aktivt studentmiljø med jevn rekruttering av utvekslingsstudenter, og for tiden ni mastergradsstudenter og syv Ph.D.-kandidater. Gruppen har systematisk fokus på karrierebygging av unge forskere som oppfordres til å søke om egne midler, sendes på internasjonale forskningsopphold, veileder laveregradsstudenter etc. Som resultat har de unge gruppemedlemmene blitt tildelt prosjektmidler fra Meltzerfondet en rekke ganger, NFR FRIPRO mobilitetsstipend både i 2017 og i 2021, utvalgt til UiBs karriereprogram Momentum og tildelt Søren Falch’s pris for yngre forskere i 2019 (Aksnes).

Formidlingsprisen til Esperanza Diaz som leder av Pandemisenteret:

Gjennom sitt arbeid som leder for Pandemisenteret, har Diaz evnet å formidle nyere forskning av høy kvalitet på en fremragende måte til et bredt publikum. Formidlingen har skjedd både i form av vitenskapelige artikler, kronikker, konferanser, foredrag, og deltakelse i debatter nasjonalt og internasjonalt, samt gjennom organisering og koordinering av andre fremragende forskere ved Universitetet i Bergen. På denne måten har Diaz og Pandemisenteret bidratt til å svare på samfunnets behov for kunnskapsbasert informasjon og samtidig løftet frem Universitetet i Bergen. Diaz har i særdeleshet prøvd å formidle om, og samtidig nå, deler av samfunnet i sårbare situasjoner i pandemien. Gjennom sitt interdisiplinært samarbeid innen UiB og samarbeid på tvers av institusjoner, særlig med Bergen kommune og frivillige organisasjoner som Caritas og Kirkens bymisjon, har Diaz etablert en innovativ konstellasjon av direkte, fortløpende kontakt mellom fremragende forskere, kommunen, og det sivile samfunnet.

I en pandemisituasjon er det et stort behov for informasjon fra alle disipliner til allmennheten i raskt tempo. Pandemisenteret har i denne sammenhengen bidratt med å tilgjengeliggjøre kompetente ressurspersoner til media, myndighetene og til samfunnet generelt og også synliggjøre UiB. I denne forbindelsen er det over 120 publikasjoner i media knyttet til Pandemisenteret bare i 2021.

Pandemisenteret har gjennom media og sosialmedia formidlet nyere forskning av høy kvalitet til et bredt publikum gjennom kanaler som er tilgjengelig for hele samfunnet. Diaz har selv skrevet en rekke kronikker i 2021, mange av dem sammen med andre forskere i et forsøk på å samle de akademiske miljøene og gi leserne en mer helhetlig forståelse av pandemien og sine konsekvenser. Hun har også vært intervjuet både i aviser (Bergens Tidende, Bergensavisen, Aftenposten, Utrop, osv.), radio (NRK) og fjernsyn (TV2, NRK).

Pandemisenteret publiserte en faglig artikkel om innvandrerhelse og covid-19 i 2021 som er et samarbeid mellom forskere fra alle sju fakultet ved UiB.