Hjem
Det medisinske fakultet

Helseforskningsloven

1. juli 2009 trådte Lov om medisinsk og helsefaglig forskning, Helseforskningsloven i kraft. Mesteparten av forskningen ved Det medisinske fakultet er berørt av loven.

Lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning og gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger .

Lovteksten finner du her:

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44?q=helseforskningsloven

 

Forskrift:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-07-01-955