Hjem
Det medisinske fakultet

Framtidens fakultet

Målet er en best mulig organisering for forskning og utdanning.

Det medisinsk-odontologiske fakultet har utviklet seg til et fakultet med en betydelig faglig bredde. I tillegg til medisin og odontologi, inkluderer porteføljen fag som ernæring, farmasi, helsefag, medisinsk biologi, tannpleie og helseledelse. Denne bredden gir en krevende styrings- og ledelsesoppgave på alle nivåer. En viktig underliggende målsetning med omorganiserings-prosjektet er å bygge en integrert, strategisk ledelse mellom institutt og fakultetsnivå, med formål å underbygge utdannings- og forskningsoppgaver som i økende grad må håndteres på tvers av og i nært samspill mellom instituttene.

 

Ved å redusere antall institutter, økes både den faglige kompleksiteten og kontrollspennet til instituttlederne. Det blir derfor viktig for prosjektorganisasjonen å utrede personalledelse- og ansvar for den enkelte tilsatte. Med færre institutter er det mulig å vurdere de administrative funksjonene i nye perspektiver. Større institutter kan gi mindre sårbare institutt-administrasjoner hvor flere saker kan ferdigbehandles på instituttnivå. Den administrative arbeidsdelingen må vurderes blant annet opp mot prinsipper som nærhet til fag vs. robusthet og administrativt faglig miljø, kvalitetssikring vs. effektivitet.

 

Omorganiseringsprosjektet kan føre til større organisatoriske endringer, og det er helt avgjørende å holde seg til omstillingsavtalen for universitetet. Dialogen er i gang med fagavdelingen ved UiB, Personal- og organisasjonsavdelingen, og prosjektet får god faglig støtte mht. medvirkning og prosesskompetanse.

 

En ny organisasjonsmodell er ikke i seg selv tilstrekkelig for å imøtekomme de sammensatte og ambisiøse målsetningene for prosjektet. Organiseringen må bl.a. følges av et fokus på lederskap og kompetanseutvikling, et godt arbeidsmiljø for organisasjonens medarbeidere og en infrastruktur som legger til rette for den faglige virksomheten.