Hjem
Det medisinske fakultet

Avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform.

Avhandlingen skal kunne bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Avhandlingen kan være et frittstående arbeid eller en videreføring av faglig arbeid som er utført tidligere i studiet.

Arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider.

Flere mindre arbeider kan godkjennes som deler av doktoravhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et hele. I tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides et sammendrag som gjør nærmere rede for helheten i avhandlingen.

Et arbeid eller deler av arbeid som kandidaten tidligere har fått bedømt for en akademisk grad ved norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole, kan ikke antas til bedømmelse selv om arbeidet innleveres i omarbeidet form. 

En doktoravhandling kan bestå av en monografi eller av vitenskapelige artikler i referee-baserte internasjonale tidsskrift, og med en samlet presentasjon av de vitenskapelige resultatene med en inngående og oppdatert sammenstillende diskusjon.

En doktoravhandling skal være på internasjonalt ph.d.-nivå og ha et omfang som tilsvarer 2.5 årsverk.

Doktoravhandlingen bør normalt ha et omfang på tre vitenskapelige artikler planlagt publisert i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering, men antall artikler vil være avhengig av størrelse og kvalitet på den enkelte artikkel og hvor mye kandidaten har bidratt. Dersom kandidaten både har lagt ned en uvanlig stor arbeidsinnsats i en artikkel og artikkelen har meget høy kvalitet, kan antall artikler reduseres.

Doktorgradskandidaten bør som hovedregel være førsteforfatter på minst to artikler. Der kandidaten ikke er førsteforfatter, bør vedkommende ha bidratt vesentlig i datainnsamling, tolkning av resultater og artikkelskriving. Hovedveileder må redegjøre for kandidatens bidrag.

Artikler som produseres i ph.d.-perioden, skal krediteres UiB. Dette gjelder også dersom UiB ikke er arbeidsgiver. Se Rapporteringsinstruksen (NVI) kapittel 2.2 for mer informasjon og Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner (UHR 2011)

Mal for avhandlinger som skal leveres ved UiB, finnes på UiBs sider om trykking og publisering.

Fakultetet har utarbeidet en veiledning for hva sammenstillingen bør inneholde. Denne veiledningen finner du under Reglement og retningslinjer