Hjem
Det medisinske fakultet
Reglement

Utfyllende reglement ved Det medisinske fakultet

Reglementet utfyller «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen».

Hovedinnhold

Utfyllende reglement er vedtatt i fakultetsstyret 13.06.12, revidert i fakultetsstyret 22.06.16 og 04.04.18.

Kapittel 2 Grader

§ 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

Til (3)

Studenter ved forskerlinjen i odontologistudiet har ett ekstra studieår i tillegg til normert tid.

Kapittel 3 Studier

§ 3.3 Innpassing, fritak og godkjenning

Til (8)

Grunnstudiene
Ved innpassing av emner skal det normalt ikke ha gått mer enn fem år fra undervisning og vurdering i emnet ble gjennomført og bestått.

Innpassing av enkeltemner, semester eller hele studieår gir ikke automatisk grunnlag for flytting til høyere kull. Flytting til høyere kull forutsetter at det er ledig plass på det aktuelle kullet.

Kapittel 4 Opptak og utdanningsplan

§ 4.1 Generelt om opptak og opptaksbehandling

Til (6)

Studenter som på grunn av manglende progresjon har mistet retten til å studere på programmene Integrert masterprogram i farmasi, Medisinstudiet, Integrert masterprogram i odontologi, Bachelorprogram i tannpleie eller Bachelorprogram i human ernæring, kan ikke gis opptak til studieprogrammet på nytt. Det samme gjelder når studenten har overskredet reglene for tidsbegrensning, jf. § 4.6 (5).

§ 4.6 Manglende progresjon i henhold til utdanningsplan

Til (5)

Studenter på studieprogrammene Medisinstudiet, Integrert masterprogram i odontologi, Bachelorprogram i tannpleie og Bachelorprogram i human ernæring som ikke har gyldig resultat etter to vurderingsforsøk i samme emne, flyttes til lavere kull. Studenter på Integrert masterprogram i farmasi som etter utdanningsplanen mangler 30 studiepoeng eller mer ved utgangen av et semester, vil bli flyttet til lavere kull.

Studenter på studieprogrammene Medisinstudiet (studieplan 2005), Integrert masterprogram i odontologi og Bachelorprogram i tannpleie som etter oppstart av klinisk del av studiet mangler gyldig resultat i to eller flere emner i samme semester, flyttes til lavere kull. Oppstart av klinisk del av studiet er 2. semester for Bachelorprogram i tannpleie, 5. semester for Integrert masterprogram i odontologi og 5. semester for Medisinstudiet (studieplan 2005).

Studenter på studieprogrammene Medisinstudiet, Integrert masterprogram i odontologi, Bachelorprogram i tannpleie og Bachelorprogram i human ernæring kan ikke gjenta samme studieår mer enn 1 - én – gang.

For Integrert masterprogram i odontologi og Medisinstudiet (studieplan 2005) skal alle tidligere emner i studiet normalt være bestått for å kunne starte på 3. studieår.

For Medisinstudiet (studieplan 2015) skal alle tidligere emner i studiet normalt være bestått for å kunne starte på 4. studieår.

For studenter på Integrert masterprogram i farmasi må alle tidligere emner være bestått for å kunne starte på 4. studieår. Dersom vurdering i ett emne (10 studiepoeng) ikke er bestått, kan studenten søke om å få starte på 4. år i studiet.

Studenter på studieprogrammene Integrert masterprogram i farmasi, Medisinstudiet, Integrert masterprogram i odontologi, Bachelorprogram i tannpleie og Bachelorprogram i human ernæring skal følge utdanningsplanen for kullet som studenten til enhver tid tilhører. Det er ikke anledning til å bytte ut eller endre rekkefølge på emner i utdanningsplanen. Studenter som på grunn av sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner ønsker å justere utdanningsplanen, må søke fakultetet om dette.

Medisinstudiet
Ved medisinstudiet 2015-plan deles studentkullet i et A-kull og et B-kull fra og med høsten 4. studieår.

Odontologi og tannpleie
Alle kliniske kurs, klinikktjeneste, samt kurs i ferdighetstrening må være godkjent før en student kan gå videre til neste semester. Obligatoriske kurs som ikke er bestått, må gjentas i sin helhet. En student som ikke får godkjent ferdighetskurs eller klinisk tjeneste, flyttes til lavere kull.

For emner hvor vurderingsformen er skriftlig prøve gjelder følgende: Dersom aktuell fagseksjon etter en skriftlig prøve og to gjentatte prøver (muntlig eller skriftlig), ikke anser studenten for å ha tilstrekkelige kunnskaper til å starte eller fortsette pasientbehandling, flyttes studenten til lavere kull.

Studenter som flyttes til lavere kull følger studieplanen til sitt nye kull og gjentar undervisning inkludert prøver. Emneansvarlig kan etter en vurdering frita studenten fra hele eller deler av undervisningen. Som hovedregel gis det ikke fritak fra klinikkundervisning eller klinisk relaterte kurs.

Klagerett ved skriftlig prøve som vurderingsform: Sensuren på skriftlig prøve kan påklages. Klagefristen er tre uker etter tredje forsøk. Hvis tredje forsøk gjennomføres som muntlig prøve, er det de to foregående skriftlige forsøkene som er gjenstand for klagebehandlingen.

Farmasi
For å starte på masteroppgaven, kreves det at studenten har fullført og bestått alle emner som inngår i 1.-4. studieår i programmet.

Masterprogram 
Alle studenter som skal skrive masteroppgave, skal inngå en masteravtale. I masteravtalen fastsettes framdriftsplanen for arbeidet med oppgaven. Avtalen må oppdateres dersom det blir endringer i framdriftsplanen.

Utsatt innlevering av masteroppgaven
Dersom oppgaven ikke kan leveres innen fastsatt frist, kan studenten søke om utsatt innlevering. Ved dokumentert sykdom kan innleveringsfristen forlenges tilsvarende sykdomsperioden.

Det er også mulig å søke om utsatt innlevering dersom det foreligger andre særskilte grunner til dette. Følgende kan gi grunnlag for utsatt innleveringsfrist:

 • Veileder er sykemeldt
 • Kontraktsbrudd fra veileder
 • Dokumentert forsinkelse pga. feil/forsinket materiellforsendelse, feil på utstyr eller mangel på informanter
 • Personkonflikt student/veileder

Studenten bør søke om utsatt innleveringsfrist så snart behovet for dette er kjent, og senest en måned før frist for innlevering.

Maksimal studietid

Medisinstudiet
Normert studietid for Medisinstudiet 2005-plan er 6 år for A-kull og 6 ½ år for B-kull. Normert studietid for studenter på forskerlinjen er 7 år for A-kull og 7 ½ år for B-kull.

Normert studietid for Medisinstudiet 2015-plan er 6 år for A-kull og 6 ½ år for B-kull. Normert studietid for studenter på forskerlinjen er 7 år for A-kull og 7 ½ år for B-kull.

Medisin 2005-plan: Maksimal studietid i preklinikk er 4 år. Maksimal studietid i den kliniske delen av studiet er 6 år. For hele studiet er maksimal studietid 9 år for A-kull og 9 ½ år for B-kull. Forskerlinjestudenter har maksimal studietid 10 år for A-kull og 10 ½ år for B-kull.

Medisin 2015-plan: Maksimal studietid for hele studiet er 9 år for A-kull og 9 ½ år for B-kull. Forskerlinjestudenter har maksimal studietid 10 år for A-kull og 10 ½ år for B-kull.

Ernæring, odontologi og tannpleie
Maksimal studietid for Bachelor i human ernæring er 5 år, for Bachelor i tannpleie 5 år, og for Integrert masterstudium i odontologi på 8 år. Forskerlinjestudenter i odontologi har 9 år som maksimal studietid.

Farmasi
Maksimal studietid for Integrert masterprogram i farmasi er 8 år.

Generelt
For alle studieprogrammene kan permisjoner/tilrettelegging med bakgrunn i sykdom eller viktige velferdsgrunner gi rett til å overskride de ytre tidsrammene for studieprogrammet.

§ 4.7 Permisjon

Til (7)

For studieprogrammene Bachelor i ernæring, Medisinstudiet, Integrert masterprogram i odontologi, Integrert masterprogram i farmasi og Bachelorprogram i tannpleie innvilges ikke ubegrunnet permisjon før fullført og bestått første studieår.

Søknad om studiepermisjon kan innvilges for inntil ett år om gangen. Forlenget permisjon gis kun i spesielle tilfeller.

Ethvert langvarig fravær fra studiet kan medføre at en student må flyttes til lavere kull. Fakultetet avgjør om fraværet har vart så lenge at studenten må gjenta tidligere beståtte emner.

Toårige masterprogrammer

 • Studenter kan før valg av oppgave få inntil ett års permisjon fra masterstudiet uten å oppgi noen grunn.
 • Dersom en student som har påbegynt sin masteroppgave innvilges permisjon for en periode lengre enn ett år, kan programutvalget i samråd med veileder vurdere om det skal gis en ny oppgave.
   

Kapittel 6 Vurdering

§ 6.1 Allment om vurdering

Til (4)

Medisin, odontologi, tannpleie og bachelor i ernæring: En student som ikke oppnår gyldig resultat etter ny vurdering i et emne, flyttes til lavere kull.

§ 6.7 Annullering av vurderingsmelding

Til (1)

Disse studieprogrammene har ikke annulleringsordning:

 • Bachelorprogram i human ernæring
 • Bachelorprogram i tannpleie
 • Integrert masterprogram i farmasi
 • Integrert masterprogram i odontologi
 • Medisinstudiet

Til (3)

Ved vurdering i emner uten annulleringsordning teller manglende oppmøte/innlevering som forsøk.

§ 6.8 Antall vurderingsforsøk

Til (4)

Masterprogram
Dersom oppgaven ikke leveres innen fastsatt frist og det ikke foreligger søknad om forlenget frist, kan oppgaven ikke leveres senere, heller ikke i revidert eller supplert form.