Hjem
Det medisinske fakultet

Kostnadsdeling og medforfatterskap

Det medisinske fakultet har en klar policy angående deling av kostnader og medforfatterskap ved bruk av fakultetets kjernefasiliteter. Denne policyen innebærer at alle forskere i den norske UH-sektoren, samt i helseforetakene, får tilgang på like vilkår. Kommersielle brukere får benytte kjernefasilitetene i tråd med UiBs retningslinjer for oppdragsforskning.

Prising og villkår. Kjernefasilitetene tilbyr lik grunnpris for sine tjenester til alle forskere som har sine prosjekter innenfor UH-sektoren og helseforetakene. For prosjekter som regnskapsføres utenfor UiB, må det i tillegg betales merverdiavgift. 

Kjernefasilitetenes priser innebærer kostnadsdeling. Dette betyr at brukerne betaler kjernefasiliteten etter fastsatte satser og dermed dekker deler av de totale kostnadene ved kjernefasilitetene. Hvor stor del av kostnadene som dekkes av brukerne varierer mellom de ulike kjernefasilitetene. Alle midler som tas inn gjennom brukerbetaling blir brukt direkte opp mot den enkelte kjernefasiliteten for å holde instrumentene ved like og tjenestene ved kjernefasiliteten på et høyest mulig nivå.

Kostnadene for instrumenttid og leie av personale må dekkes uansett om det gis medforfatterskap eller ikke. Dette har sin bakgrunn i at kjernefasilitetenes utstyr er felleseie og driftes av kjernefasilitetens stab på vegne av fellesskapet. Kjernefasiliteten er forpliktet til å gi tilgang til alle forskere på like vilkår. Det vitenskapelige personalet ved kjernefasilitetene betaler det samme som andre forskere for å bruke kjernefasiliteten.

Servicevilkår innebærer at det betales brukerbetaling uten krav om medforfatterskap. Dette gjelder når brukerne leier instrumenttid og får arbeid utført av teknisk personale i henhold til standardprotokoller. Dette betyr at det er brukerne som spesifiserer prosjektets behov og at kjernefasilitetens stab utfører tjenester i henhold til brukernes spesifikasjoner ved hjelp av tilgjengelige metoder. Dersom bruken av en kjernefasilitet utgjør deler av grunnlaget for en vitenskapelig publikasjon skal kjernefasiliteten nevnes i acknowledgement-delen av publikasjonen, for eksempel: "Parts of the work was carried out at the NAME OF CORE FACILITY and was thus supported by the Faculty of Medicine at the University of Bergen and its partners”.

I noen tilfeller kreves både medforfatterskap og brukerbetaling. Dette gjelder når kjernefasilitetens vitenskapelige stab eller høyt kvalifisert teknisk personale bidrar aktivt til å løse forskningsspørsmål utover standardprotokoll. I tråd med Vancouver-reglene kan bidrag fra kjernefasilitetens stab opp mot eksperimentell design, utvikling av protokoller, annen metodeutvikling, skriving av manuskript og/eller tolking av data medføre at en kvalifiserer for medforfatterskap. Det er naturlig at bidragets størrelse reflekteres i forfatterrekkefølgen.

Brukerbetalingen kan i noen tilfeller reduseres i forbindelse med metodeutvikling. Dersom det er klar overlapp mellom metodene som trengs utviklet for en bruker og metoder som det uansett ville vært fordelaktig å etablere ved en kjernefasilitet, kan brukerbetalingen reduseres. Dette avhenger av pris-policyen til den enkelte kjernefasilitet og må alltid avtales på forhånd. 

Brukerbetalingen kan dekkes av brukerens samarbeidspartnere, inkludert kjernefasilitetens vitenskapelige stab. I noen tilfeller der kjernefasilitetens stab blir medforfattere, kan det også være naturlig at kostnadene deles, og at medlemmer av kjernefasilitetens stab går inn med egne forskningsmidler. Dette innebærer ikke en reduksjon av brukerbetalingen, kun en endring i hvem som dekker beløpet.

For informasjon om bestilling, se den enkelte kjernefasilitet.