Hjem
Det medisinske fakultet

Opptakskrav

For opptak forutsettes at søkeren har godkjent utdanning, tilstrekkelig finansiering, godkjent prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring av forskerutdanningen. Planen skal omfatte både forskningsprosjektet og opplæringsdelen. I tillegg må søkeren ha veileder tilsatt ved Det medisinske fakultet.

Det forutsettes at alle som gis arbeidsplass ved eller i tilknytning til Det medisinske fakultet for å arbeide med doktorgrad, med hovedveileder ved Det medisinske fakultet, skal være tatt opp i fakultetets doktorgradsutdanning. Søknad skal sendes snarest mulig etter prosjektstart.

 

Utdanningsbakgrunn

Forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet bygger på femårig norsk masterutdanning, cand.med., cand.psychol., eller tilsvarende utdanning eller annen kompetanse som fakultetet godkjenner.

Søkere med utenlandsk utdanning må fremlegge en vurdering av utdanningen når det gjelder utdanningens omfang og nivå fra NOKUT, i tillegg til vitnemål og karakterutskrift på originalspråk og engelsk eller skandinavisk. Søknad om vurdering av utdanningen sendes Det medisinske fakultet. Ihht. retningslinjer fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) skal det gis en generell vurdering av utdanningens omfang, og en spesiell vurdering av utdanningens faglige innhold.

 

Engelskkunnskaper

Kandidater med utenlandsk utdanning må fremlegge dokumentasjon på sine engelskkunnskaper

 

Finansiering

Søker må legge fram dokumentasjon på tilfredsstillende finansiering, både til livsopphold og forskningsutgifter for hele forskerutdanningsperioden. Det forutsettes at minst 50 % av arbeidstiden kan benyttes til forskerutdanningen.

Ledige universitetsstipendiatstillinger lyses ut løpende og annonseres i dagspressen og under Ledige stillinger på UiB sine hjemmesider.

 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. Beskrivelsen skal angi framdriftsplan for de ulike deler av forskningsarbeidet, samt inkludere forslag til veiledere.

For stipendiater med finansiering fra Det medisinske fakultet, Norges forskningsråd eller annen instans med stipendtildeling etter vitenskapelig vurdering og konkurranse, legges prosjektbeskrivelsen som lå til grunn ved stipendtildelingen også til grunn ved opptak i forskerutdanningen.

 

Opplæringsdel

I søknaden skal det være fylt ut en foreløpig plan for opplæringsdelen. Her skal kandidat og veileder sammen sette opp en skisse for hvordan de 30 studiepoengene i opplæringsdelen skal fylles. For mange kandidater vil den endelige opplæringsdelen være forskjellig fra den man skisserte ved opptak. For mer informasjon om hva opplæringsdelen skal inneholde, kan du se på vår informasjonsside om opplæringsdelen.

 

Veiledning

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet har bedt om at alle kandidater skal få oppnevnt to veiledere ved opptak. Det understrekes at habilitetsreglene i forvaltningsloven gjelder også for veilederforhold. Det betyr blant annet at en ikke kan være veileder for noen man er i slektskapsforhold med, slik som foreldre, barn eller søsken. Veilederne kan heller ikke være gift, søsken, foreldre-barn eller i svogerskap med hverandre. 

 

Avgjørelsen om opptak baseres på en samlet vurdering av prosjektbeskrivelsen, søkerens formelle kvalifikasjoner, tiltrekkelige ressurser for gjennomføringen og den innsendte planen for forskerutdanning, og skjer etter innstilling fra vedkommende institutt.