Hjem
Det medisinske fakultet

Midler til rekruttering av yngre forskere innen translasjonell medisin

Bergens medisinske forskningsstiftelse (BMFS) har vedtatt å etablere et strategisk rekrutteringsprogram i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk forskning. Programmet tar primært sikte på rekruttering av forskere som er ferdig med sin postdoktorperiode (eller tilsvarende).

Programmet lyses ut og gjennomføres i samarbeid med Helse Bergen og Det medisinsk-odontologiske fakultet, MOFA. Fakultetet er tilsettende myndighet, og universitetets regler for midlertidige tilsettinger følges.
BMFS ønsker å støtte forskning i fagmiljøene der to forhold vil bli vektlagt ved vurdering av søknadene:
• kvalitet i søknadene
• relevans i forhold til vedtatte satsingsområder for MOFA/Helse Bergen
Ved årets utlysning vil en i tillegg spesielt invitere søkere om å fremme prosjekter knyttet til PET-relatert forskning.
Søknadene vil bli bedømt av eksterne sakkyndige. Det kan bli aktuelt å vurdere søknadene i to omganger, slik at utvalgte søkere vil få anledning til å sende inn en mer utdypet og bearbeidet versjon for en endelig vurdering.
Forskningsstiftelsen stiller til disposisjon lønnsmidler til søkerens egen lønn for en treårs¬periode, samt et mindre beløp til drift. Fakultetet dekker overheadkostnader knyttet til tildelingen.
Tildeling av midler er betinget av følgende:
• at forskningen som planlegges utført, er knyttet opp mot translasjonell forskning,
• at søkeren er eller blir forankret i et fagmiljø tilknyttet fakultetet, og
• at søkeren har tilsagn fra en etablert "seniorforsker" om å påta seg oppgaven som "mentor" under utførelsen av det aktuelle forskningsprosjektet.
Også søkere med tilknytning til relevante fagmiljøer ved andre fakulteter ved UiB kan søke.
Søknaden med sammendrag av prosjektbeskrivelsen skal ha en maksimal lengde på 3 A4 sider, søkers CV, liste over vitenskapelige publikasjoner samt erklæring fra fagmiljø vedrørende relevans og "mentor-ansvar". Prosjektbeskrivelse på inntil 10 A4-sider vedlegges.
Søknadsfrist: 15 juni 2009. Søknader sendes til Det medisinsk-odontologiske fakultet.
Spørsmål om ordningen kan rettes til seniorrådgiver Lars Narve Larsen, tlf 55484993, til fakultetsdirektør Nina Mevold, tlf 55583285 eller til forskningsstiftelsen ved direktør Kåre Rommetveit, tlf 55582003.