Hjem
Det medisinske fakultet

Tilbake på sporet

Forskere ved UiB har oppdaget forurensning i cellekulturer. Oppdagelsen har ført til at en artikkel i Cancer Research ble trukket tilbake og en fornyet debatt om rutinene for kvalitetssikring av data før artikler trykkes i store tidsskrift.

Det var i vår at professor Rolf Bjerkvig og hans forskningsgruppe ved en rutinekontroll på cellekulturene de jobbet med oppdaget at de manipulerte stamcellene (transformed mesenchymal stem cells) de hadde forsket på i lang tid var forurenset av kreftceller som ble brukt i andre av gruppens forskningsprosjekt. Data fra disse cellekulturene dannet grunnlag for forskning omkring hvorvidt behandling med stamceller kunne ha sammenheng med kreftutvikling.

Rutinene virker

- Denne saken viser at rutinene våre virker som de skal, men det var likevel et sjokk å oppdage at forskningen vår var basert på funn som viser seg å ikke være korrekte, sier Bjerkvig og fortsetter: - Det er ofte slik at oppsiktsvekkende funn, som våre, fører til at andre forskningsgrupper forsker på lignende problemstillinger. På verdensbasis kan så mange som 15-30 % av cellelinjene det forskes på være krysskontaminert, og mange laboratorier har ikke tilsvarende rutiner som våre på å kontrollteste systematisk. Da blir det særlig bekymringsfullt at funnene våre kan ha dannet grunnlag for at forskningen på feltet har blitt tatt i en retning det ikke var grunnlag for. Straks vi hadde fått bekreftet at forurensningen trakk vi derfor tilbake en artikkel som ble publisert i Cancer Research i 2009. Vi håper og tror at vi med dette kan bidra til å få forskningen på området tilbake på rett spor.

Rolf Bjerkvig oppfordrer nå forskerkolleger til å teste cellekulturene sine oftere, og tror at det som har skjedd kan føre til nye rutiner på flere laboratorier. - Det er ikke bare hos oss denne typen forurensning har blitt funnet. Også et laboratorium i Tyskland gjorde funn som kunne tyde på at behandling med stamceller kunne ha sammenheng med kreftutvikling. Da vi oppdaget forurensning hos oss, tok vi kontakt med dem. Det viste seg at det også her var forurensning. Vi håper derfor at denne saken kan føre til bedre og hyppigere kontrollforsøk.


Ny debatt om kvalitetssikring

Bjerkvig håper saken også kan påvirke tidsskriftenes krav til kvalitetssikring av data før publisering. Mange tidsskrift har hittil vært skeptiske til å innføre krav om kontrolltesting av cellekulturer før artikler blir antatt og publisert. Dekan på MOF, Nina Langeland, mener funnene reiser flere problemstillinger: -Først er det avgjørende at forskere når de oppdager at deres publiserte data er feil, så må tidsskrift og resten av forskersamfunnet gjøres oppmerksomme på dette, slik Bjerkvig nå har gjort. Dernest øker det fokus på tidsskriftenes ansvar for å kreve at forskerne har gjort adekvate kontrollforsøk før data av denne typen publiseres.

 

Se også sak i På Høyden

Artikkelen i Cancer Research der forkningsresultatene trekkes i fulltekst