Hjem
Det medisinske fakultet

Patologiens skuddårspris til cøliaki og prostatakreft

Karsten Gravdal får andreprisen for sitt doktorgradsarbeid, utført ved Gades institutt.

Professor Kreybergs pris utdeles på skuddsårsdagen til den som har skrevet den beste avhandlingen innen eksperimentell patologi de siste fire årene. Førsteprisen på 150 000 kroner går i år til Melinda Raki, som disputerte ved UiO, mens andreprisen på 75 000 kroner går til Karsten Gravdal.

 

Lettere å diagnostisere cøliaki

Melinda Raki har i sin doktoravhandling gjort et banebrytende arbeid som øker vår forståelse av tarmsykdommen cøliaki. Hun har også utviklet et mulig diagnostisk verktøy som i betydelig grad kan forenkle diagnostikken av denne sykdommen. 

Cøliaki er en vanlig sykdom hvor inntak av gluten i brød og andre kornprodukter igangsetter et betennelsesreaksjon i tarmslimhinnen. Raki har vist hvilke celler i immunforsvaret som reagerer på glutenproteiner og igangsetter betennelsesreaksjonen. Hun har også etablert metoder for å isolere disse cellene fra tarmslimhinnen for å undersøke cellene nærmere i laboratoriet. For å stille diagnosen cøliaki kreves det ofte at pasientene må provoseres med brød over lang tid hvor man deretter påviser typiske forandringer i vevsprøver fra tarmen. Raki viser i sin avhandling at det kan være mulig å erstatte denne omstendelige diagnostiske prosedyren med en blodprøve. Etter en tre dagers provokasjon med brød kunne Raki påvise en unik undergruppe immunceller i blodet hos pasienter med cøliaki, men ikke hos kontroll-personer. Arbeidet ble utført ved Immunologisk institutt på UiO i samarbeid med avdeling for patologi ved Rikshospitalet. Raki arbeider i dag på avdeling for patologi, Rikshospitalet. 

 

Skreddersydd behandling ved prostatakreft

Prostatakreft er etter hudkreft den vanligste kreftformen blant menn i vestlige land, og er etter lungekreft hyppigste årsak til kreftrelatert død. De fleste tilfeller oppdages tidlig ved blodprøvetakning med PSA. Prognosen for disse tilfellene er som oftest god, men noen svulster er mer aggressive.

Karsten Gravdal har i sitt doktorarbeid undersøkt biologiske prosesser ved prostatakreft. Han har funnet biologiske markører i vevet fra kreftsvulster som har vesentlig betydning. Gravdals funn kan vise seg å være et viktig verktøy for i framtiden å skreddersy behandlingen for den enkelte pasient med kreft i prostata. Kreftsvulster er avhengige av nydannede blodkar for å vokse, og i studien presenteres en helt ny måte å måle dette på. Høy karvekst var assosiert med redusert pasientoverlevelse.

Internasjonalt forskes det på å finne effektiv behandling rettet mot karvekst. Målet er at slik behandling skal bremse vekst av svulster og spredning av sykdommen samt vekst av dattersvulster, siden disse trinnene i kreftutvikling er avhengig av karvekst. På sikt kan den nye metoden få nytteverdi i kartlegging av pasienter egnet for terapi rettet mot karvekst, noe som kan få betydning for målrettet behandling av denne pasientgruppen. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Gades institutt. Gravdal er i dag overlege ved avdeling for patologi ved Haukeland universitetssykehus.

 

Prisutdelingen finner sted i Universitetet i Oslos Gamle Festsal 29. februar. Det medisinsk-odontologiske fakultet gratulerer!