Hjem
Det medisinske fakultet

Årets ph.d.-arbeid delt ut for første gang

Det medisinsk-odontologiske fakultet ønsker å vise frem forskerutdanningskandidatene, og har har vedtatt å hedre dem med en ny pris - årets ph.d.-arbeid. Prisen ble delt ut for første gang 15. juni, samtidig som også fakultetets øvrige priser ble delt ut.

Ledelsen og prisvinnerne: F.v. visedekan gottfried Greve, prodekan Robert...
Ledelsen og prisvinnerne: F.v. visedekan gottfried Greve, prodekan Robert Bjerknes, Karl-Henning Kalland, Bjørn Bjorvatn, dekan Nina Langeland, Xiang Wang, Charalampos Tzoulis og direktør Nina Mevold. Dag Moster og Sven Gudmund Hinderaker var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto/ill.:
Tone Friis Hordvik

Hovedinnhold

Prisen for beste ph.d. i 2010 gikk til Charalampos Tzoulis, som disputerte i 2010 med avhandlingen "Clinical and molecular studies of mitochondrial DNA polymerase gamma (POLG) associated disease". Arbeidet utgår fra Institutt for klinisk medisin, med professor Laurence Bindoff som hovedveileder.

I avhandlingen fokuserte på Tzoulis en sjelden mitokondriell sykdom som kan gi omfattende encephalopati og myelopati. Det er både samlet inn et imponerende pasientmateriale og gjort omfattende laboratoriebaserte undersøkelser, og tre av delarbeidene i avhandlingen er publisert i Brain, som er blant de høyest rangerte tidsskriftene innen nevrologi. Ph.d.-arbeidet ble av bedømmelseskomiteen vurdert til å ha gitt betydelig ny kunnskap til feltet mitokondriesykdom og til å være av stor vitenskapelig verdi på sitt område.

 

Publikasjonspriser til forskning på nanotuber og Cerebral Parese

Årets publikasjon ble i år som tidligere år tildelt to artikler. Begge utmerket seg ved å være publisert i svært høyt rangerte internasjonale tidsskrift.

Postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Dag Moster, og hans medforfattere (Allan J Wilcox, Stein Emil Vollset, Trond Markestad og Rolv-Terje Lie) fikk prisen for JAMA-artikkelen Cerebral palsy among term and postterm births (Jama 2010; 304: 976-82). Arbeidet er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsmedisinske fag og National Institutes of Health, USA, og da den ble publisert, vakte den stor oppmerksomhet og ble omtalt i en rekke nasjonale og internasjonale media, bl.a. Time Magazine og Reuters.

I artikkelen kommer det frem at risikoen for CP er lavest for barn født ved 40 ukers gestasjonsalder og at risikoen øker både med stigende og avtagende alder. En forklaring kan være at barn som allerede i fosterlivet har en predisposisjon for CP, kan tenkes å ha en forstyrrelse i reguleringen av sitt fødselstidspunkt, men dette er likevel funn som kan få store kliniske konsekvenser i forhold til å utsette planlagte forløsninger med keisersnitt til så nær 40 uker som mulig, samt søke å redusere antall overtidsfødsler.

Den andre artikkelen som ble hedret med Årets publikasjon har overingeniør Xiang Wang ved Institutt for biomedisin som førsteforfatter. Han og medforfatterne (Margaret Lin Veruki, Nickolay V Bukoreshtliev, Espen Hartveit og Hans-Herman Gerdes) fikk prisen for artikkelen Animal cells connected by nanotubes can be electrically coupled through interposed gap-junction channels, som ble publisert i PNAS (PNAS 2010;107:17194-9). Også dette arbeidet vakte stor internasjonal oppmerksomhet da det ble publisert, med fyldig omtale bl.a. i Nature.

I artikkelen viser forfatterne at nanotuber (ultratynne rør) kan bidra til cellekommunikasjon over lengre avstander. Funnene beskriver en alternativ måte for celle-til-cellekommunikasjon som ikke krever direkte kontakt eller utsendelse av løselige signalsubstander, ved at signaloverføringen er elektrisk, og kommunikasjonen er mer utbredt enn man tidligere har trodd. Funnene kan også bidra til å forklare hvordan cellemigrasjon skjer under fosterutvikling.

 

Årets forskningsgruppe: Moleklylære mekanismer for kreftutvikling

Årets forskningsgruppe i 2010 ble professor Karl-Henning Kalland sin forskningsgruppe ved Gades institutt.

Aktiviteten i Kallands forskningsgruppe har steget jevnt de siste årene, og gruppen er et eksempel på hvordan langsiktig satsing på metodeutvikling og nyetablering nå gir gevinster kan høstes med flere publikasjoner av høy impact, økt sitering og samarbeidsrelasjoner med fremragende forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, bl.a. gjennom deltagelse i nyoppstartede EU-prosjekter. Kallands gruppe har også vist seg som et godt miljø for rekruttering av svært gode yngre forskere, med bl.a. tildelinger også fra Bergen medisinske forskningsstiftelse.

Gruppen jobber med analyser av genekspresjon og regulatoriske mekanismer ved kreft, og har drevet et omfattende utviklingsarbeid av funksjonelle genomiske metoder. Dette har blant annet resultert i økt forståelse av kreftutvikling i prostataceller.

Formidlingspris til søvnforsker

Professor Bjørn Bjorvatn ved Institutt for samfunnsmedisinske fag fikk 2010-prisen for fremragende forskningsformidling. Han har henvendt seg til både fagfolk og til allmennheten, og ble hedret for sin aktive og engasjerte formidling av forskning på søvnforstyrrelser på en enkel og forståelig måte, slik at publikum kan kjenne seg igjen. Bjorvatn har vært en aktiv formidler i flere år, og bare i 2010 har han opptrådt i radio og fjernsyn, riksdekkende aviser, ukeblader og nettsider hele 32 ganger. I juryens uttalelse heter det at Bjorvatn har hatt "en fabelaktig evne til å kunne popularisere og knytte behovet for vitenskapelig kunnskap til dagsaktuelle tema, der aktuelle eksempler på dette er ”Lite søvn under OL” og ”Søvnproblemer hos ungdom og dagens multimediasamfunn”".

 

Studiekvalitetspris til Global helse

Global helse er et valgemne for medisinstudenter som har valgtermin mellom preklinikk og klinikk. Ansvarlig for emnet er Sven Gudmund Hinderaker ved Senter for internasjonal helse (SIH), men emnet er organisert som et samarbeid mellom SIH, Institutt for samfunnsmedisinske fag og Institutt for indremedisin.

I begrunnelsen heter det at emnet gir studentene et godt innblikk i utviklingslandenes helseproblemer, både teoretisk og i praksis. Globale aspekter ved medisinen synliggjøres for studentene på en fremragende måte, og studentene oppnår betydelig kompetanse innen fagfeltet.

Tilbudet har vært viktig for rekruttering innen fagfeltet, og mange som har gjennomført Global helse har senere tatt doktorgrad i internasjonale helsespørsmål. UiB har oppnådd betydelig anerkjennelse for sin kompetanse på globale helsespørsmål, og dette emnet ermed på å bygge opp under ett av fakultetets hovedstaningsområder - internasjonalisering.

Emnet går over et halvt år og gir 30 studiepoeng. Emnet består av et seksukers kurs i Bergen og et åtteukers opphold i India, Uganda, Botswana, Tamzania eller Sør-Afrika. Deretter har studentene fire uker på seg til å skrive en oppgave, før avsluttende eksamen. Studentene gir emnet svært gode evalueringer.