Hjem
Det medisinske fakultet

Foreslå kandidatar til Karl Evang- prisen 2009

Frist for innsending av søknad eller framlegg om kandidatar er 21. august 2009. Prisen er på kr. 50 000. Karl Evang-prisen vart oppretta som ein honnør til den tidlegare helsedirektøren for hans sosialmedisinske pionerinnsats. Målet med prisen er å stimulere interessa og arbeidet for folkehelsa og sosiale forhold som har tydning for denne.

Hovedinnhold

Karl Evang-prisen for 2009 skal gå til ein person eller organisasjon som har gjort ein særleg innsats for å fremje anten folkehelsa og sosiale forhold med tydning for denne, rettstryggleik og tryggleik i helse- og sosialtenesta eller opplysingsarbeid og medverknad i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitiske spørsmål. Det er ingen føresetnad at vedkommande person eller organisasjon er knytt til helse- og sosialtenesta. Det vert lagt vekt på at innsatsen er aktuell, men innsats over tid vil óg bli vurdert.
Prisen blir delt ut i samband med Helsetilsynet sitt årlege Karl Evang-seminar tirsdag 20. oktober. Seminar og prisutdeling finn stad på Høgskulen i Oslo. Seminaret er ope for alle og vert annonsert på Statens helsetilsyn si heimeside.

Les meir om pris og seminar.

Komiteen som vel prisvinnar består av:
Professor Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (leiar), journalist Marie Rein Bore, Stavanger Aftenblad, professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim,
side 2 av 2
dekan Elisabeth Brodtkorb, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo, seniorrådgjevar Sidsel Platou Aarseth (sekretær), Statens helsetilsyn. Skriftleg søknad kan sendast av kandidaten sjølv eller andre personar og organisasjoner til:
evangprisen@helsetilsynet.no eller til: Statens helsetilsyn Avd.II Postboks 8128 Dep 0032 Oslo.