Hjem

Det medisinske fakultet

Evaluering av omstillingen ved IKO-OUK i 2012

I tråd med UiBs omstillingsavtale, skal omstillingen i forbindelse med at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) ble integrert i Institutt for klinisk odontologi (IKO) i 2012 evalueres. På denne siden finner du informasjon om arbeidet med evalueringen.

Nytt bygg - Institutt for klinisk odontologi

I tråd med UiBs omstillingsavtale, skal omstillingen etter at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) ble integrert i Institutt for klinisk odontologi (IKO) i 2012 evalueres.

 

Organisasjonsendringen hadde som mål:

 • Bedre samhandling
 • Tettere koplinger mellom faglig linje og undervisning i klinikken
 • En enklere organisasjons- og styringsstruktur.


Evalueringen vil se i hvilken grad disse målene er nådd.
 

 

Styringsgruppe

Evalueringen organiseres med en styringsgruppe og et prosjektsekretariat.
 

Følgende er oppnevnt til styringsgruppen:

 • Leder Nina Langeland, dekan
 • Inger Hjeldnes Senneseth, fakultetsdirektør
 • Anne Nordrehaug Åstrøm, instituttleder
 • Janicke Stople, direktør HR-avdelingen
 • Jan Frode Knarvik, seniorrådgiver HR-avdelingen
 • Jørgen Melve Leder NTL
 • Ingrid Slinde, Akademikerne
 • June Vibecke Knudtsen Indrevik, hovedverneombud
 • Ida Kjeseth og Åsta Mari Totland, studenter ved Institutt for klinisk odontolgi
 • Gerd Johannessen, sekretær for styringsgruppen


Prosjektsekretariatet består av

 • Ingve Bergheim, seniorrådgiver HR-avdelingen
 • Tone Friis Hordvik, administrasjonssjef
 • Gerd Johannessen, seksjonsleder
 • Randi Holmås, førstekonsulent

 

Mandat

Styringsgruppen skal ha som mandat å

- Evaluere i hvilken grad virkemidlene som ble vedtatt gjennomført er blitt tatt i bruk. Disse virkemidlene var følgende:

 • Klinikken blir en del av instituttet
 • Nedlegging av avdelinger i klinikken (3 avdelinger)
 • Etablering av tydelig seksjonsstruktur
 • Nedlegging av sterilsentralen i klinikken ved innflytting til nytt odontologibygg
 • Samordning av administrative tjenester i en fellesadministrasjon
 • Innføring av team-modell i den kliniske undervisningen
 • Endring av lederoppgaver
 • Endring av utvalgsstruktur

 

- Evaluere i hvilken grad virkemidlene har ført til at man har oppnådd, eller er kommet nærmere, de overordnede målene for integreringsprosessen, med vekt på

 • bedre faglig styring
 • ansvarliggjøring, konsentrasjon av ressurser rundt undervisningen
 • omdisponering av ressurser til undervisningsstillinger
 • nye arbeidsmåter for å skape et bedre arbeidsmiljø og
 • reduksjon av fravær

 

Gjennomføring av evalueringen

Evalueringen skal gjennomføres i løpet av høsten 2015. Evalueringen omfatter organisasjonsendring etter organisasjonsutviklingsprosjektet i 2011 og innflytting i nytt bygg.


Evalueringen vil bestå av fire deler:

 • Dokumentasjon og statistikk (bl.a. publikasjonstall, studiepoeng, fravær, turnover/tilsetting og sykefravær)
 • Surveyundersøkelse blant alle ansatte ved instituttet + intervju med tre tilfeldig utvalgte ledere ved IKO samt et tilfeldig utvalg av samtlige ansatte
 • Surveyundersøkelse blant alle studenter ved instituttet + intervju med 3 tilfeldig utvalgte studenter
 • Pasientundersøkelse/spørreundersøkelse

 

Fremdriftsplan

Oppgave

Tidsfrist

Ansvarlig

Møte i styringsgruppen

4. september

Dekan

Informasjonsmøte om evalueringen på instituttet

I forlengelse av møte i styringsgruppen 4. september

Dekan og styringsgruppen

Informasjon om pasientundersøkelse til overtannleger og seksjonstannhelsesekretærer

I forlengelse av møte i styringsgruppen 4. september

Instituttleder / prosjektsekretariat 

Informasjon i IDU

7.9.2015

Fakultetsdirektør

Informasjon til fakultetsstyret

9.9.2015

Dekan

Pasientundersøkelse

 

2 dager – medio september

Instituttleder

Gjennomføring av survey –
ansatte og studenter

Utsendelse:
uke 39
Besvarelse:
uke 39-40
Purring: uke 42

HR-avdelingen

 

Gjennomføring av intervjuer

Uke 42
(+ individuell tilpasning hvis nødvendig)

HR-avdelingen

 

Analyse av survey og intervjuer

Uke 44-46

HR-avdelingen

 

Rapportskriving

Uke 47-50

Gruppe inkl. noen fra styringsgruppen

 

Møte i styringsgruppe – presentasjon av delrapport

18. desember 2015
(uke 51)

Dekan

 

Pasientundersøkelse
 

Uke 3

HR-avdelingen

Survey for studenter (forlenget frist)
 

Uke 3

HR-avdelingen

Analyse av pasientunddersøkelse, survey og intervjuer. Rapportskriving.

Uke 4-6

HR-avdelingen og prosjektsekretariat

Møte i styringsgruppe - presentasjon av rapport

Medio februar 2016

Dekan

Informasjon om rapporten i IDU og fakultetsstyret

Mars 2016

Fakultetsdirektør / dekan

Møte i styringsgruppenMai 2016 
Informasjonsmøte for ansatte ved IKO - presentasjon av rapporten20. juni 2016Dekan og styringsgruppen
Informasjonsmøte for studenter ved IKO - presentasjon av rapportenmandag 5. september 2016 kl. 11.15-12Dekan og styringsgruppen
Oppfølgingsmøte for ansatte ved IKOfredag 9. september 2016 kl. 11.15-12Dekan og styringsgruppen

 

Rapport

Rapporten etter evelueringen ble ferdigstilt i juni 2016, og oppfølging av denne vil bli presentert og drøftet på allmøter på IKO i juni og september 2016. 

Les rapporten her

 

Oppdatert 11.01.2016