Hjem
Det medisinske fakultet
Valg til fakultetsstyret- gruppe B

Kunngjøring av valg til fakultetsstyret- gruppe B

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag - medlemmer av fakultetsstyret - gruppe B. Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). I gruppe B inngår bl.a. stipendiater, postdoktorer og forskere. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.

Neste
Valg av medlemmer gruppe B
1/2
Valgkunngjøring
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B*) er satt til mandag 25.april 2016.

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, fakultetssekretariatet, Armauer Hansens Hus, 4. etg. rom 416, innen klokken 15:00 25.april.

Gruppe B er representert i fakultetsstyret med 1 representant + 3 vara. Funksjonsperioden er 1 år - 01.08.2016 - 31.07.2017.

Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter) og det må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i den respektive gruppen. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.Forslaget må inneholde minst én og høyst fire kandidater. De foreslåtte må være valgbare. Fremmes det forslag på mer enn en kandidat, oppfordres det til at det tas hensyn til kjønnsmessig balanse.

For å ha stemmerett og være valgbar til gruppe B må man ha vært tilsatt før 1. mars i valgåret i slik stillingskategori som det avlegges stemme i og ha minst 50 % stilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Tilsatt som er valgbar har plikt til å ta i mot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den som har hatt et verv, kan nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har tjenestegjort sammenhengende i dette. Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra denne, jfr. § 10.

Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg. 

 

Dato for valget

Valget vil foregå i perioden torsdag 19. mai 2016 (kl. 09:00) til tirsdag 24. mai 2016 (kl. 12:00).

Valget av medlem fra gruppe B til fakultetsstyret vil bli gjennomført elektronisk og som preferansevalg jfr. § 9 og §30 i Universitetets valgreglement.

 

Manntall

Tilsatte må selv sjekke at de står i manntallet.

Lenke til valgreglement for Universitetet i Bergen.