Hjem
Norsk medborgerpanel

Databehandling og personvern

Norsk medborgerpanel følger forskningsetiske retningslinjer for behandling av informasjon. Som respondent skal du føle deg trygg på at dine svar alltid blir behandlet konfidensielt.

Hovedinnhold

Databehandling

Datasett utlevert fra Norsk medborgerpanel vil alltid være omarbeidet slik at du ikke kan identifiseres. Informasjonen du oppgir i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Opplysninger du gir som kan identifisere deg, for eksempel i tekstsvar, vil omarbeides eller fjernes før de behandles videre. Dette gjør vi for at brukere av dataene ikke skal kunne knytte informasjon til deg som person. Vær oppmerksom på at invitasjoner til undersøkelsen sendes via epostadressen medborger@horizons.confirmit.eu i form av en lenke med stammen https://cnfrmt.eu. 

Norsk medborgerpanel følger alle forskningsetiske retningslinjer for behandling av informasjon vi samler inn. Alle personopplysninger og svar du gir på undersøkelsen blir behandlet i tråd med nasjonale forskningsetiske retningslinjer og personvernforordningens bestemmelser. Universitetet i Bergen, som behandlingsansvarlig, har i denne sammenheng rådført seg med Sikt (tidligere NSD) sine Personverntjenester og eget personvernombud.

Norsk medborgerpanel sin databehandler (Ideas2Evidence) benytter surveyverktøyet Confirmit til gjennomføring og håndtering av undersøkelsene. Verktøyet er et globalt velrenommert programvaresystem for gjennomføring av internettundersøkelser, og benyttes av en rekke store surveyorganisasjoner. Confirmit har kontorer både i og utenfor EØS. Data fra Norsk medborgerpanel vil alltid være lagret i EØS og følge europeisk lov. I noen sjeldne tilfeller vil data kunne prosesseres av teknisk personell ved Confirmit i USA. Vi har gjort tiltak for å minimere denne tilgangen, slik at Norsk medborgerpanel sine data i Confirmit i all hovedsak er utilgjengelig utenfor EØS.

Personvern

Lenken mellom responsdata og respondentenes epostadresse brytes når feltperioden er over. På dette tidspunktet slettes datafilen fra Confirmit sitt lager og versjonen som overføres til databehandler avidentifiseres. Dataene blir da lagret kryptert i SAFE (Universitetet i Bergen sitt trygge lagringssystem).

De personidentifiserbare epostlistene med enkel bakgrunnsinformasjon (kjønn, alder, kommunenummer, yrke, utdanning), panelhistorikk og unike påførte løpenummer lagres ikke koblet sammen med svarene du avgir i undersøkelsen. Denne informasjonen blir heller ikke eksportert fra SAFE. Før forskerne får tilgang på data, skal databehandler fjerne eller slå sammen bakgrunnsopplysninger, slik at data i filen som gjøres tilgjengelig for prosjektgruppen ikke er direkte eller indirekte personidentifiserbar.

I noen tilfeller vil det likevel være slik at data kan være indirekte identifiserbare, særlig når deltakerne blir bedt om å svare med egne ord i åpne tekstfelt. Dette har vist seg å være en svært spennende og lærerik del av medborgerpanelet. Fordi vi ikke kan kontrollere hva deltakerne skriver i disse boksene har vi utviklet spesielle prosedyrer for håndtering av disse dataene. Dette for å sikre personvernet ved at data som blir brukt i forskning ikke er verken direkte eller indirekte identifiserende. Alle tekstsvar blir behandlet konfidensielt inntil de har gått igjennom en prosess med avidentifisering. De som gjør denne avidentifiseringsjobben skriver under på taushetserklæring og behandler data i Universitetet i Bergen sin sikre løsning, SAFE. Stedsnavn på mindre byer og tettsteder, navn, og all annen informasjon som kan være identifiserende blir tatt bort. Etter dette, vil tekstdataene kunne bli koplet til andre data fra medborgerpanelet.

Om vi finner at det ikke er mulig å avidentifisere data på en tilstrekkelig måte, så vil de ikke bli levert ut sammen med resten av datasettet, men beholdt inne i SAFE-løsningen, der bare personer som har signert taushetserklæring for data i Norsk medborgerpanel ha tilgang.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • få slettet personopplysninger om deg,
  • protestere på behandling av personopplysninger,
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Behandling av personopplysninger i Norsk medborgerpanel har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav e) "nødvendig for å gjennomføre en oppgave i allmennhetens interesse" og artikkel 9 nr. 2 bokstav j) "nødvendig for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning’" personopplysningsloven § 8, og på grunnlag av ditt samtykke til deltakelse.

Hvis du har spørsmål til Norsk medborgerpanel eller ønsker å benytte dine rettigheter, kan du kontakte oss på medborger@uib.no.

Hvis du vil klage på behandling av dine rettigheter kan du kontakte personvernombudet ved UiB eller Datatilsynet.