Hjem
Norsk medborgerpanel

Forskningsenheter

Noen mennesker forandrer sjelden mening, mens andre gjør det relativt ofte. Norsk medborgerpanel er en nyskapende forskningsplattform som skal hjelpe forskere til å finne bedre svar på hvorfor det er slik. Sentralt står spørsmålet om hvorfor vi endrer mening i saker som er viktige for oss.

Hovedinnhold

I Norsk medborgerpanel er forskningen organisert i fire tematiske forskningsenheter, som er tilknyttet forskere ved Universitetet i Bergen og andre institusjoner. I noen av temaene forventer forskerne små endringer i medborgernes meninger, i andre er det grunn til å forvente store endringer. 

Her kan du lese mer om de tematiske forskningenhetene:

Politisk adferd, demokrati og kommunikasjon (PADKOM)

Hvordan påvirker sosiale identiteter, normer, og verdier holdninger og avgjørelser? Hva er kildene til politisk legitimitet, og hvordan kan de bli målt og identifisert empirisk? Hvordan står det til med det representative demokratiet - får medborgere det de ønkser og er dette likt fordelt? Hvordan diskuterer, leser og deler nordmenn politisk informasjon? Hvordan påvirkes folk av politikeres retorikk, det avisene skriver og hvilke personer man har kontakt med i sosiale medier? Hvem stoler på mediene og hvorfor? I hvilken grad, og hvorfor, stoler nordmenn på ulike medier? Leser folk bare informasjon de er enig med? Snakker man kun med likesinnete i sosiale medier?

Med fokus på survey-eksperimentelle teknikker tar denne forskningsenheten en bred, multidisiplinær tilnærming til grunnleggende forskningsspørsmål i felt som politisk adferd, demokratisk adferdsteori, eksperimentell økonomi, representasjon, juridisk politikk og kommunikasjon.

Denne tematiske forskningsenheten er koordinert av Erik Knudsen og Åsta Dyrnes Nordø.

Klima og miljø (KM)

Denne forskningsenheten fokuserer på nordmenns holdninger til klimaendringer. Vi er spesielt interessert i hvorvidt de ser på klimaendringer som et problem og hvordan de ser på ulike tiltak for å redusere utslipp. Denne tematiske enheten studerer også i hvilken grad nordmenn er bekymret for klima og miljø og hvilken rolle de mener Norge burde ha på dette området.

Det er spesielt interessant å undersøke endringer i folks holdninger over tid og sammenligne det med mønster i andre land. 

Fagkoordinatorer er Endre TvinnereimGisela Böhm og Thea Gregersen

Migrasjon, ekstremisme og mangfold (MEME)

Migrasjon, ekstremisme og mangfold er sentrale samfunnsutfordringer i moderne avanserte demokratier. Denne tematiske forskningsenheten samler inn data om norske borgere sine oppfatninger, meninger og reaksjoner til disse fenomenene, og er del av prosjektteam som undersøker disse sammenlignende med andre land. Vi søker å forstå kilder og dynamikker av holdninger, hvordan migrasjon og kulturelt mangfold påvirker borgere sine holdninger og dere politiske preferanser, og årsaker og konsekvenser av nativisme, ekstremisme og populisme.

Med dette som bakgrunn er vi for øyeblikket blant annet med i studier av folk sitt syn på sannhets- og forsoningskommisjonen for fornorskningspolitikk overfor samer kvener og norskfinner (TRUCOM), utfordringer med muslimsk inkludering (INCLUDE) og mønster av borgermobilisering blant høyreekstreme politiske initiativ.

Fagkoordinatorer er Hege Høivik Bye og Lise Bjånesøy

Territorielt demokrati og reformer (TDR)

Hvordan vurderer borgere sine lokale, regionale og nasjonale styrer? Hva motiverer stemmegiving i ulike valg? Hva tenker borgere om den pågående regionreformen?

Denne forskningsenheten undersøker norske borgere sine meninger om hva de ønsker og forventer fra politiske representanter på flere styringsnivå. Dette er spesielt viktig å studere nå med mange strukturelle reformer med territorielle dimensjoner som er på gang i Norge. Denne enheten ønsker å forstå borgere sine holdninger til flernivådemokrati, og å informere debatten rundt reformer.

Fagkoordinatorer er Anne Lise Fimreite og Arjan Schakel.