Hjem
Norsk forvaltningspanel
PÅMELDING

Vil du delta i Norsk forvaltningspanel?

Vil du vere med i panelet? I etableringsrunden rekrutterer vi bare ansatte i sentralforvaltningen, altså departement og direktorat (unntatt regionkontor). På sikt ønsker vi å rekruttere forvaltningsansatte på alle forvaltningsnivåer.

nfp_forvaltningspanelet_final_grey.jpg
Foto/ill.:
DIGSSCORE

Hovedinnhold

Om du ønsker å delta i Norsk Forvaltningspanel, kommer du rett til undersøkelsen ved å klikke her. 

Her er litt mer informasjon om panelet før du melder deg inn:

Formål

Norsk forvaltningspanel følger deltakerne over tid. En viktig del av forskningen er å kartlegge endringer i folks meninger om viktige spørsmål gjennom flere år. Vi vil gjennomføre to undersøkelser i året. Den ene undersøkelsen vil være rettet mot temaer knyttet til din jobb i forvaltningen. Den andre undersøkelsen vil også inneholde forskjellige temaer som for eksempel demokrati, miljø, innvandring, arbeid, helse og medier. I tillegg kan det bli aktuelt å be om deltakelse i kortere undersøkelser i forbindelse med spesielle hendelser.

Behandlingsansvarlig

Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Agder (UiA), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Norwegian Research Centre (NORCE) er felles behandlingsansvarlige for forskningsregisteret. Det er UiB som forvalter data på vegne av samarbeidspartene.

Frivillig deltagelse

Det er frivillig å delta i Norsk forvaltningspanel, og du kan når som helst melde deg av ved å sende en e-post til nfp@uib.no. Svarene dine vil bare bli brukt til forskning og formidling av resultater fra Norsk forvaltningspanel, ikke til andre formål enn dette. Du kan når som helst trekke deg fra panelet uten å oppgi noen grunn. Ved ønske om sletting av personopplysninger vil all direkte og indirekte identifiserende informasjon bli slettet, slik at ingen av dine personopplysninger er registrert lenger. Avgitte svar vil bli beholdt i undersøkelsen, men eventuelle indirekte identifiserende svar vil bli slettet eller endret.

Som deltaker har du rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, få rettet personopplysninger om deg, få slettet personopplysninger om deg og å få utlevert en kopi av dine personopplysninger. Du kan kontakte oss på e-post: nfp@uib.no. Du har også rett til å sende en klage til UiB sitt personvernombud eller til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. Hvis Norsk forvaltningspanel blir avsluttet vil alle direkte identifiserende personopplysninger bli slettet. Svar du har gitt i undersøkelsen vil bli oppbevart videre av hensyn til videre forskning, men kan da altså ikke lenger kobles til deg.

Datahåndtering og anonymitet

Norsk forvaltningspanel behandler informasjonen om deg konfidensielt. Direkte identifiserende opplysninger, som e-postadresse og adresse blir alltid oppbevart atskilt fra svarene du gir, og ingen forskere eller brukere av datamaterialet har tilgang på denne informasjonen. Det er kun vår databehandler, Ideas2Evidence, som har tilgang på direkte identifiserende opplysninger, og kan koble dette til dine svar gjennom krypterte koblingsnøkler. 

Når du svarer på undersøkelsen kan det noen ganger skje at opplysninger du gir kan identifisere deg. Disse opplysningene vil omarbeides eller fjernes før de behandles videre. Data som kan være indirekte identifiserende, inkludert svar fra åpne tekstfelt, håndteres utelukkende i UiBs sikre løsning, SAFE, med streng tilgangsstyring. Svarene blir her pseudonymiserte eller aggregerte før de kan brukes sammen med andre svar. Du kan lese mer om dette under Databehandling og personvern.

Vi behandler dine opplysninger på grunnlag av personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav e) "nødvendig for å gjennomføre en oppgave i allmennhetens interesse" og artikkel 9 nr 2 bokstav j) "nødvendig for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning’" personopplysningsloven § 8, og på grunnlag av ditt samtykke til deltakelse. Alle personopplysninger og svar du gir på undersøkelsen blir behandlet i tråd med nasjonale forskningsetiske retningslinjer og personvernforordningens bestemmelser. Universitetet i Bergen, som behandlingsansvarlig, har i denne sammenheng rådført seg med NSDs Personverntjenester og eget personvernombud.

Varighet

Personopplysninger vil foreløpig bli behandlet frem til 31.12.2025. Om forskningsregisteret får finansiering og tillatelser vil det ha varighet utover dette. Dersom registeret en gang tar slutt, vil medlemsdatabasen bli slettet, så ingen navn lenger er registrert. Det vil mest sannsynlig være ønskelig å lagre/bruke indirekte identifiserende opplysninger også etter dette tidspunktet. Utvalget vil i alle tilfeller få ny informasjon dersom persondata vil bli brukt videre. Ansvarsgruppen vil vurdere hvert femte år hvorvidt panelet skal leve videre eller ikke.

Finansiering

Norsk forvaltningspanel blir finansiert av Forskningsrådet, Universitetet i Bergen og Bergen forskningsstiftelse, samt bidrag fra de deltagende institusjonene.