Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)
Informasjonsmøte NG5

Økt nærhet og mer tverrfaglighet

Ønsker om økt tverrfaglighet, flere nettverk og standardisering av prosedyrer . Dette var hovedfunnene fra NG5-ressursgruppens intervjuer, som ble presentert i Egget .

Harald Engesæth i auditoriet

Hovedinnhold

I Egget 12. april fikk tilhørerne møte arkitektbyrået Mellomrom, og AFF.  Resultater fra fakultetsintervjuer og faglig innsyn i arkitektur og menneskers behov, ble presentert.

Tverrfaglighet, nettverk og standardisering
I mars gjennomførte representanter fra ressursgruppen en intervjurunde med alle fakultetene. Resultatene fra disse ble presentert av Harald Engesæth fra AFF.  Hovedfunnene; tverrfaglighet, mer nettverk og standardisering av prosedyrer, er likevel ikke uten utfordringer. 

- Det var tydelige ønsker om flere felles standarder og rutiner, samtidig som det pekes på at de også har spesielle behov. Det forutsetter med andre ord en nærmere dialog for å avdekke hva som er hensiktsmessig – hva krever standardisering og hva krever lokal tilpasning og skreddersøm.

Engesæth anerkjente at prosjektets oppgave er omfattende. - Hvordan klare å se hva som skjer om fem år er en krevende øvelse. Deres viktigste oppgave som sentraladministrasjon er å støtte opp under kjernevirksomheten. Nærhet til kjerneaktivitetene som er utdanning og forskning, er avgjørende. Dette må kanskje løses på en mer effektiv måte enn i dag, sa Harald Engesæth.

For eller imot åpent kontorlandskap? Erfaringer styrer preferanser og behov
- Dess lengre man har jobbet i en type kontorløsning, i dess større grad har man ønske om å beholde den løsningen man har, sa arkitektur- og organisasjonspsykolog,  Oddvar Skjæveland fra rådgiverkontoret «Mellomrom».

Skjæveland var invitert for å fortelle om erfaringer og innsikt han har fått som forsker og i prosjekt som HCÅ.

Han fortalte om betydningen av rom, og at alle rom har noen innebygde budskap. - Som dette auditoriet, der alle er vendt mot meg, og ikke skal se mot hverandre. Dere er her for å lytte til meg, nærmest som i en kinosal.

For å finne gode løsninger for arbeidsplasser i fremtiden er det for ham noen klare forutsetninger. - Det er feil å tro at det er åpne landskap i seg selv som er problemet når man ikke lykkes.  Det handler om ledelse og brukermedvirkning. Medvirkning er sentralt for eierskap til nye løsninger.

En kontinuerlig prosess frem til 2021
Prosjektleder Ellen Lien orienterte  om at ressursgruppene nå har ukentlige møter for å få på plass anbefalinger. I tillegg skal også ledere og avdelingsledere inviteres til workshop i april. 

-Ansatte er velkommen til å komme med ideer og innspill. Innspillene vi mottar tas deretter tilbake til ressursgruppen.

I juni skal hele innstillingen sendes til styringsgruppen. I innstillingen vil der komme både forslag til prinsipper som bør legges til grunn for organiseringen av sentraladministrasjonen og forslag til modeller for organisering.

Etter at rapporten er levert, er det opp til ledelsen å vurdere organisasjonsutviklingsprosjekter. - Dette er en pågående prosess frem til ny organisering skal tre i kraft i 2021. Frem til da vil vi se nye perspektiver, vi vil kanskje designe, og deretter re-designe løsninger.