Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)
Nyhet

Prinsippene tar form!

Ressursgruppen har nå lagt frem sitt arbeid med prosjektets målsettinger, i tillegg til at de har kommet med forslag til hvordan innkomne innspill og ideer fra ansatte kan tas videre i prosjektet. Den 14. mai skal Ressursgruppen ha en heldagssamling for å samenfatte arbeidet. I etterkant av denne samlingen ønsker ressursgruppen og legge frem sitt foreløbige arbeid for de ansatte i sentraladministrasjonen! For å få dette til flyttes det planlagte informasjonsmøte i Egget den 9. mai til onsdag 16. mai.

Hovedinnhold

I ressursgruppemøte mandag 7. mai presenterte de to siste gruppene sitt arbeid med målsettingene i prosjektet for resten av gruppen. En gruppe jobbet med hvordan "Etablere arbeidsplasser som ivaretar et stimulerende arbeidsmiljø og som er best mulig tilpasset fremtidige funksjoner og oppgaver". Siste gruppe ut har jobbet med "Bedre tilgjengelighet, økt kvalitet i tjenester og service for brukere".

I tillegg ble det drøftet i møtet at gruppen ikke vil legge til rette for ytterligere siloer ved f.eks å opprette en egen BOA-avdeling. Dette med bakgrunn i at det er viktig at de som utgjør et BOA-team har tilhørighet i en faggruppe og kan bringe fagekspertisen inn i ett tverrfaglig team, mener ressursgruppen.

Ressursgruppen drøftet også viktigheten av og ønske om et bygg som har så få barrierer, i form av låste dører, som mulig. Ved åpenhet mellom avdelingene vil en kunne i større grad legge til rette for samarbeid på tvers og kompetansedeling internt i sentraladministrasjonen.

Vi ønsker å presentere det foreløpige arbeidet for alle ansatte i sentraladministrasjonen og medlemmene i ressursgruppen vil delta i informasjonsmøte i Egget onsdag 16. mai kl. 13.00.