Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)
Nyheter

Åpenhet, færre ledd og tillitsbasert ledelse

-Det har vært en eksotisk reise, forteller Kari Bjørgo Johnsen, og viste til hva som må til for at den nye sentraladministrasjonen skal bli bedre. Ledelsen slipper heller ikke unna.

Hovedinnhold

Hvordan kan vi nå målene for NG5- prosjektet?  Prinsipper for samarbeid i NG5 var agenda 16. mai. Omlag 60 ansatte var til stede der Kari Bjørgo Johnsen (SA), Anders Myren (ITA) og Ella Jeanette Helgesen (ØKA), så på koblingen mellom standardiseringer, lederkrav, - og arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet bygg.

Ressursgruppens deltakere har vært hentet fra alle sentraladministrative avdelinger. 

Felles forståelse og begrepsbruk
-Bygg er én ting, men hvordan vi snakker sammen og språket vi bruker er langt mer utfordrende når vi skal samhandle. Gjennom kartleggingen ser vi at vi trenger mer standardisering for å sikre likebehandling for de som henvender seg, sa Kari B. Johnsen. 

– Når noen tar kontakt og trenger hjelp: Vi har ikke alltid forstått problemet, og ser at vi må jobbe på en annen måte for raskere avdekke hva som egentlig er problemet, supplerte Anders Myren i sin del av presentasjonen.

Andre endringer som kreves for å lykkes er at det må være rom for nytenking, toleranse, åpenhet og kreativitet. Kanskje vil det kunne etableres en innovasjonsgruppe? Men dette kan ikke lykkes uten at ledergruppen også tar ansvar.

Lederrollen i NG5: Ærlig og anerkjennende  
Ressursgruppen vil ha en tillitsbasert ledelse som tror på de ansattes fagkompetanse, og som belønner og anerkjenner kompetansen de ansatte har. - Det vil bli krevende for den nye ledelsen. Vi vil ha en ærlige ledere som sier hva vi står ovenfor, og ikke holder tilbake opplysninger, men får ting opp i dagen, er tydelige, sa Ella Jeanette Helgesen.

Byggets rominndelinger må være lett å justere
-Bygget må kunne fungere med større fleksibilitet, vi må kunne legge til rette for ulike behov, både for den som skal jobbe som et team i BRITA eller for dem som skal programmere og trenger arbeidsro og høy konsentrasjon, fortalte Anders Myren. Det krever at det må være fleksibelt både fysisk (at det er lett å bygge om) og funksjonelt (at rom kan brukes til ulike formål).

Ja til førstelinjetjeneste
Myren dro igjennom innkomne forslag som er mottatt fra ulike hold i organisasjonen. Årsaken til at det ikke etableres en egen avdeling for hverken jurister eller BOA er at de vil da miste noen av sin fagnærhet der de per i dag har tilhørighet.
 

InnspillAnbefalingerKommentar

Kantine/Kafe

Ja

Må ses i sammenheng med tilgjengelig areal og evt. møte- og seminarsenter

Egen juridisk avdeling?

Nei

Juristenes tilknytting til den enkelte avdeling opprettholdes men det legges til rette for et tettere samarbeid mellom juristene i de avdelingene det kan være naturlig å samarbeide tettere med.

Bedriftshelsetjenesten

Må tas særlig hensyn til

Punkt fra teamets arbeid som «kravspek» til programmering

Servicesenter

Ja

Bemannet førstelinje/servicesenter med fokus på kompetanse blant de ansatte som bemanner senteret.

Prosjektrom og labber

Ja

Ulike størrelser og utforming for å dekke ulike behov.

Konferansesenter/Kurs- og møteromssenter

Ja

Endring i tilgjengelig areal kan føre til nedskalering til møte- og seminarsenter

Sykkelparkering/garderobefasiliteter

Ja

 

Egen Boa-avdeling

Nei

Sikre fagkompetanse ved tilhørighet til fagavdeling

Prinsipper for flyt i bygget; Tilhørighet vs fleksibilitet

Så åpent bygg som mulig

Sikre fagtilhørighet og fagkompetanse ved avdelingstilknytting, arbeide på tvers og i prosjekt. Færrest mulig låste dører, mulig å gå mellom avdelinger innad i huset. 

Innspill fra salen – dagslys og sikkerhet er viktig i det nye bygget
Oppmøtte i Egget kommenterte at dagslys og utsyn er sentrale for trivsel, og særlig den kognitive prosessen. Tilgang for studenter, - og krav til sikkerhet i det nye bygget ble også kommentert

Neste gang: Innstillingen i sin helhet skal presenteres
8. juni sendes innstillingen fra ressursgruppen til styringsgruppen. Deretter vil universitetsdirektøren se på hva som skal tas videre som organisasjonsutviklingsprosjekt og inkluderes i programmering av bygget – der behovene skal ivaretas. Dato for neste møte der innstillingen skal presenteres i sin helhet, er ennå ikke satt, men vil være i løpet av juni.