Hjem
Norsk Journalistpanel

Databehandling og personvern

Norsk journalistpanel følger forskningsetiske retningslinjer for behandling av informasjon. Som respondent skal du føle deg trygg på at dine svar alltid blir behandlet konfidensielt.

Hovedinnhold

Databehandling

Norsk journalistpanel følger alle forskningsetiske retningslinjer for behandling av informasjon vi samler inn. Alle personopplysninger og svar du gir på undersøkelsen blir behandlet i tråd med nasjonale forskningsetiske retningslinjer og personvernforordningens bestemmelser. Universitetet i Bergen, som behandlingsansvarlig, har i denne sammenheng rådført seg med NSDs Personverntjenester og eget personvernombud.

Alle personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt. Dataene lagres kryptert og trygt i UiBs løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning, 'SAFE'. SAFE bygger på «Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenestene» og sikrer at informasjonssikkerheten med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt ved behandling av sensitive personopplysninger.

Datasett utlevert fra Norsk journalistpanel vil alltid være omarbeidet slik at du ikke kan identifiseres. Informasjonen du oppgir i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt, opplysninger du gir som kan identifisere deg, for eksempel i tekstsvar, vil omarbeides eller fjernes før de behandles videre. Dette gjør vi for at brukere av dataene ikke skal kunne knytte informasjon til deg som person.

Norsk journalistpanel sin databehandler (Ideas2Evidence) benytter surveyverktøyet Confirmit til gjennomføring og håndtering av undersøkelsene. Verktøyet er et globalt velrenommert programvaresystem for gjennomføring av internettundersøkelser, og benyttes av en rekke store surveyorganisasjoner. Confirmit har kontorer både i og utenfor EØS. Data fra Norsk journalistpanel vil alltid være lagret i EØS, og følge europeisk lov. I noen sjeldne tilfeller vil data kunne prosesseres av teknisk personell ved Confirmit i USA. Vi har gjort tiltak for å minimere denne tilgangen, slik at Norsk medborgerpanel sine data i Confirmit i all hovedsak er utilgjengelig utenfor EØS.

Datatilgang

Forskere vil bare ha tilgang til de innsamlede dataene og får ikke tilgang til direkte identifiserbare data. Det originale datasettet vil bli lagret på en sikker måte og blir ikke gjort offentlig tilgjengelig. Deltagere i undersøkelsen vil ikke være identifiserbare i de vitenskapelige publikasjonene som følger av dette prosjektet.

To forskjellige datasett lagres i SAFE:

Datasett 1 inneholder de innsamlede responsdata sammen med tilleggsinformasjon om hver representant, noe som kan gjøre det mulig å identifisere respondenter indirekte. Det vil ikke inneholde direkte identifiserbare personopplysninger.

Datasett 2 er en fullstendig anonymisert versjon av de innsamlede responsdata, der eksempelvis informasjon om hvor representanter er valgt, partitilhørighet og kjønn er ekskludert fra datasettet.

Forskere tilknyttet prosjektet vil ha tilgang til datasett 1, under forutsetning av at en taushetserklæring er signert, gjennom en sikret server av SAFE. Andre forskere kan søke om å få tilgang til datasett 2; og kan også søke om å få tilgang til datasett 1, under forutsetning av at de a) signerer taushetserklæring, og b) gjør analysene i SAFE-miljøet.

Personvernet blir opprettholdt ettersom den personidentifiserende informasjon bare kombineres med data fra undersøkelsen i et lukket, trygt miljø med streng adgangskontroll og overvåkning. Tilgangen til SAFE stenges ned for hver arbeidsøkt.

Forskere vil behandle alle data i henhold til Universitetet i Bergens retningslinjer og rutiner for informasjonssikkerhet.

Personvern

Lenken mellom responsdata og respondentenes e-postadresse brytes når undersøkelsen lukkes og data hentes ut fra databehandlingsverktøyet. På dette tidspunktet slettes datafilen fra Confirmit sitt lager og versjonen som overføres til databehandler pseudonymiseres. Som erstatning påføres en ikke-personidentifiserbar ID som er forskjellig fra ID-en i paneldatabasen. Mulighetene for kobling mellom undersøkelser, og mellom undersøkelser og paneldata, opprettholdes ved hjelp av krypterte nøkler som etablerer sammenhengene mellom de ulike settene av ID-er.

De personidentifiserbare epostlistene med enkel bakgrunnsinformasjon (kjønn, alder, kommunenummer, yrke og utdanning), panelhistorikk og unike påførte løpenummer lagres i kryptert form hos et datalagringsselskap i Norge som spesialiserer seg på denne tjenesten. Krypteringsnøkkelen som trengs for å kunne lese denne datafilen vil lagres hos noen få personer hos databehandler (Ideas2Evidence), som har underskrevet taushetserklæring. Pseudonymiserte data fra hver enkelt undersøkelse vil bli lagret separat og med unike løpenummer. Løpenummer fra de personidentifiserbare epostlistene kan kun kobles til data fra hver undersøkelse ved hjelp av en krypteringsnøkkel.

I noen av undersøkelsene blir deltakerne bedt om å svare med egne ord i åpne tekstfelt. Dette har vist seg å være en svært spennende og lærerik del av medborgerpanelet, som har ført til ny kunnskap publisert blant annet i det prestisjetunge tidsskriftet Nature. Fordi vi ikke kan kontrollere hva deltakerne skriver i disse boksene har vi utviklet spesielle prosedyrer for håndtering av disse dataene. Dette for å sikre personvernet ved at data som blir brukt i forskning ikke er verken direkte eller indirekte identifiserende. Alle tekstsvar blir behandlet konfidensielt inntil de har gått igjennom en prosess med pseudonymisering. De som gjør denne pseudonymiseringsjobben skriver under på taushetserklæring og behandler data i Universitetet i Bergen sin sikre løsning, SAFE. Stedsnavn på mindre byer og tettsteder blir tatt bort, navn, og all annen informasjon som kan være identifiserende. Etter dette vil tekstdataene bli koplet til andre data fra journalistpanelet.

Vær oppmerksom på at invitasjoner til undersøkelsen sendes via epostadressen njp@confirmit.de i form av en lenke med stammen https://survey.confirmit.de.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,

  • å få rettet personopplysninger om deg,

  • få slettet personopplysninger om deg,

  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Behandling av personopplysninger i Norsk medborgerpanel har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav e) "nødvendig for å gjennomføre en oppgave i allmennhetens interesse" og artikkel 9 nr 2 bokstav j) "nødvendig for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning’" personopplysningsloven § 8, og på grunnlag av ditt samtykke til deltakelse.

Frivillig deltagelse

Det er frivillig å delta i Norsk journalistpanel. Svarene dine vil bare bli brukt til forskning og formidling av resultater fra Norsk journalistpanel, ikke til andre formål enn dette. Du kan når som helst trekke deg fra panelet uten å oppgi noen grunn. Ved ønske om sletting av personopplysninger vil all direkte og indirekte identifiserende informasjon bli slettet, slik at ingen av dine personopplysninger er registrert lenger. Avgitte svar vil bli beholdt i undersøkelsen, men eventuelle indirekte identifiserende svar vil bli slettet eller endret.

Varighet

Personopplysninger vil foreløpig bli behandlet frem til 31.12.2027. Om forskningsregisteret får finansiering og tillatelser vil det ha varighet utover dette. Dersom registeret en gang tar slutt, vil medlemsdatabasen bli slettet, så ingen navn lenger er registrert. Det vil mest sannsynlig være ønskelig å lagre/bruke indirekte identifiserende opplysninger også etter dette tidspunktet. Utvalget vil i alle tilfeller få ny informasjon dersom persondata vil bli brukt videre. Ansvarsgruppen vil vurdere hvert femte år hvorvidt panelet skal leve videre eller ikke.

Spørsmål eller klage?

Hvis du har spørsmål til Norsk journalistpanel eller ønsker å benytte dine rettigheter, kan du kontakte oss på njp@uib.no

Hvis du vil klage på behandling av dine rettigheter kan du kontakte personvernombudet ved UiB eller Datatilsynet.