Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Nyhetsarkiv for Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Den sosiale ulikskapen i europeiske utdanningssystem er stor. Forskarar frå HVL og UiB deltek i eit prosjekt som skal finne ut kva som kan motverke ulikskapen.