Hjem
Pedagogisk akademi
Om Pedagogisk akademi

Meritteringsordningen Fremragende underviser og Pedagogisk akademi

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet har etablert en meritteringsordning for undervisning som gir den pedagogiske kompetansegraden Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner). Meritterte undervisere danner fakultetets Pedagogiske akademi.

Hovedinnhold

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ønsker å tilføre kvalitetsarbeidet en ny komponent ved å innføringen av en meritteringsordning for undervisere som gir den pedagogiske kompetansegraden Excellent Teaching Practitioner/Fremragende underviser (ETP/FUnd). Ordningen er i første omgang en prøveordning for 5 år og de første underviserne ble merittert ved UiB juni 2017.

Ordningen skal ikke erstatte eksisterende kvalitetsfremmende mekanismer, men er et supplement som premierer og synliggjør andre, og flere, aspekter ved kvalitetsutvikling i utdanningene. Meritteringsordningen er uavhengig av de akademiske opprykksordningene og tildeles personer som systematisk og over tid videreutvikler sin undervisningskompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen. I tillegg til medlemskap i fakultetets Pedagogiske akademi, gir status som Fremragende underviser et personlig tillegg til lønn til den meritterte underviseren.

Status som Fremragende underviser tildeles undervisere på bakgrunn av søknad og en påfølgende vurdering foretatt av en bedømmelseskomité. Søkeren skal i søknaden og vedleggene beskrive, analysere, diskutere og dokumentere et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet inn mot fire kriterieområder forankret i prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).

 

Søknad

I søknaden skal underviseren gjøre rede for hvordan hun eller han i sin egen undervisning bevisst og systematisk over tid har arbeidet med utdanningskvalitet for å fremme og utvikle studentenes læring. Videre skal søkeren vise hvordan hun eller han har delt sine erfaringer med andre og bidratt til fellesskapet.

Med støtte i litteratur og andre kilder skal søkeren problematisere og reflektere over sine valg av undervisnings- og vurderingsformer, og belyse hvordan hun eller han ved hjelp av litteraturen har utviklet sin praksis knyttet til studentenes læring og sin egen undervisning.

Søknaden skal inneholde dokumentasjon i form et utvalg eksempler fra egen undervisningspraksis som viser hva, hvordan og hvorfor undervisningen ble gjennomført slik, og hvordan disse valgene og praksisene støtter opp om studentenes læring. Eksemplene skal understøttes av dokumentasjon av undervisningens omfang og innhold, av effekt eller innflytelse på studentens læring, og av hvordan søkeren har forholdt seg til og bygget videre på erfaringer og tilbakemeldinger.

Søknadens utforming og innhold skal knyttes til kriteriene.

Søknadens innhold og vedlegg

1. Søknaden

1. Søknaden  - Undervisningsportefølje

Søknaden/undervisningsporteføljen er et personlig dokument med eksempler fra underviserens undervisningspraksis som dokumenterer søkerens kvalifikasjoner inn mot de fire kriterieområdene ovenfor. Den skal inneholde underviserens refleksjoner rundt læring og undervisning, og skal baseres på søkerens egne erfaringer og kunnskaper i samspill med pedagogisk / fagdidaktisk litteratur.

  • Søknaden skal gi innsyn i hvordan underviseren forstår forholdet mellom læring og undervisning i sin undervisningspraksis.
  • Gjennom eksempel fra egen undervisningspraksis og valgte tema skal søkeren redegjøre for sitt personlige pedagogiske grunnsyn og undervisningskompetanse. Utvalget av eksempler skal begrunnes, og de skal belyse og utdype tema og forhold som ut fra det pedagogiske grunnsynet fremstår som viktige.
  • Søknaden skal også dokumentere hvordan søkerens innsats bidrar til å oppfylle institusjonens og enhetens strategier for utdanningskvalitet.
  • Søknaden skal ha vedlegg med dokumentasjon som understøtter tema og eksempel brukt i søknaden

Søknadens totale omfang, inkludert diskusjon av eksempler fra egen undervisning, skal være på maks 10 sider.

2. Undervisnings-CV som dokumenterer

  • Pedagogisk kompetanse og universitetspedagogiskutdanning
  • Undervisningsvirksomhet
  • Pedagogisk FoU (forskning og utviklingsarbeid)
  • Erfaringsdeling, formidling og publisering knyttet til undervisningsvirksomhet og universitetspedagogisk utvikling – både i og utenfor eget fagmiljø
  • Utmerkelser og priser

Utlysing 2018

Fakultetet inviterer med dette sine undervisere (Gruppe A) til å søke om å få sin undervisningskompetanse vurdert og bli tatt opp i Fakultetets Pedagogiske Akademi. Godkjente søknader gir den pedagogiske kompetansegraden Fremragende underviser/Excellent Teaching Practitioner (Fund/ETP), og medfører også lønnsøkning for den enkelte ETP/Fund-underviser. Det understrekes at ETP/Fund-merittering er uavhengig av de akademiske opprykksordningene og at merittering tildeles personer som systematisk og over tid videreutvikler sin undervisningskompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen.

Fra og med 2018 vil ordningen være i samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Status som Fremragende underviser tildeles undervisere på bakgrunn av søknad og en påfølgende vurdering foretatt av en bedømmelseskomité. Vurderingsprosessen består av vurdering av søknad/undervisningsportefølje og dokumentasjon, samt et intervju. Underviseren skal i søknaden og vedleggene beskrive, analysere, diskutere og dokumentere et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet inn mot fire kriterieområder.

Undervisere som blir tildelt status som ETP/Fund danner fakultetets Pedagogiske Akademi, og skal bidra til en kollegial undervisningskultur ved fakultetet. Dette er basert på prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning, for eksempel gjennom å ta ansvar for, og delta i, faglig, pedagogisk og didaktisk utviklingsarbeid, gjennom å dele erfaring og fremme utveksling gjennom kollegiale fora for undervisningsutvikling og gjennom veiledning (mentorskap) av kolleger. Fakultetets Pedagogiske Akademi forvalter, i samarbeid med fakultetet, midler til pedagogisk/didaktisk utviklingsaktivitet.

Søknad kan leveres når som helst gjennom året, med siste frist 1. oktober 2018. Vurdering av søknadene vil foregå i oktober-desember samme år. Fakultetet vil tilby oppfølging for undervisere som ønsker å søke om merittering, blant annet gjennom portefølje-workshops vår og høst 2018.

Informasjonsmøte og workshop

Fakultetet arrangerer et informasjonsmøte om ordningen og utlysningen 24. april, kl. 12:15-13:00 i Auditorium 4 i Realfagbygget.

Det blir tilbud om workshop How to write a well-structured teaching portfolio i slutten av mai, med oppfølging fram mot søknadsfristen. Endelig dato og tidspunkt vil bli annonsert for instituttene via e-post og på Pedagogisk akademi sine nettsider.

Kriterier og detaljer om søknadens innhold og bedømming.

Søknad sendes til fakultetet via instituttet i ephorte.

Ta kontakt med prodekan for utdanning Harald Walderhaug (harald.walderhaug@uib.no) eller fungerende studiesjef Birthe Gjerdevik (birthe.gjerdevik@uib.no) dersom du har spørsmål.

Vurdering av søknader

Vurderingsprosessen består av vurdering av søknad/undervisningsportefølje og dokumentasjon, samt et intervju av utvalgte søkere. Bedømmelsen skjer kvalitativt i henhold til kriteriene og med to hovedperspektiv: søkerens helhetstenkning og graden av forskende tilnærming til undervisning og undervisningsutvikling.

Status som fremragende underviser skal tildeles for en gjennomtenkt og velutviklet pedagogisk praksis innenfor fagdisiplinen, og bedømmelseskomitéen settes sammen primært av representanter fra de aktuelle disiplinene, supplert av representanter med erfaring fra bedømming av pedagogisk kompetanse. Komitéen har studentrepresentanter og representanter fra ekstern andre utdanningsinstitusjoner.

Alle søkere får en skriftlig tilbakemelding fra bedømmelseskomitéen, med vurdering mot hvert av de fire kriterieområdene samt en totalvurdering.

Merittering blir gjort av Fakultetsstyret, etter anbefaling fra bedømmelseskomitéen.