Hjem
Aktuelt
Studiebarometeret 2018

Økt tilfredshet blant UiB-studentene

​​​​​​​Små forskjeller fra i fjor, men studentene ved UiB trives alt i alt bedre. Det viser Studiebarometeret 2018. I den omfattende studentundersøkelsen får blant annet den nye journalistikkutdanningen svært gode tilbakemeldinger fra studentene.

Studenter
BEDRE TILBAKEMELDINGER: Jevnt over er UiB-studentene mer tilfreds. Bildet er fra fra Media City Bergen der vi finner noen av de mest fornøyde studentene (Illustrasjonsfoto, studentene på bildet er ikke knyttet til undersøkelsen)
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB.

Hovedinnhold

Studiebarometeret fra NOKUT er en årlig undersøkelse om studiekvaliteten ved lærestedene i Norge. Studentene får her anledning til å si hva de mener gjennom en rekke spørsmål knyttet til hvordan de opplever studiene de går på. Resultatene gir en pekepinn på hvor fornøyd de er både faglig og ellers med studiestedet.

Mer fornøyde

Undersøkelsen viser overordnet sett ingen store endringer for UiB, men samlet viser resultatene likevel en gledelig utvikling blant annet når det gjelder overordnet trivsel hos studentene. Her bedrer UiB resultatet med 0,1 poeng i forhold til i fjor på en skala der 5 er høyeste poenggiving, og 1 er laveste.

- Det er gledelig å se at studentene våre sier at de trives, og at pilene innenfor flere av hovedområdene peker i riktig retning. Blant annet ser vi en fremgang innenfor tilbakemelding og veiledning, noe vi har jobbet bevisst med siden i fjor. Selv om det skal understrekes at utslagene er små, viser de at det går riktig vei, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

En lignende positiv utvikling ses også innenfor flere av hovedområdene som er dekket av undersøkelsen, som organisering av studiene, læringsutbytte, fysisk læringsmiljø og praksis.

Ønsker seg praksis

Selv om det er en fremgang i tilbakemeldingene knyttet til praksis i årets undersøkelse, viser den også at studentene generelt ønsker langt mer praksis og arbeidslivskontakt og -relevans inn i studiene enn i dag.

- Dette er noe vi kjenner til, likevel er det nyttige tilbakemeldinger i vårt videre arbeid, sier Samdal. Hun viser til at det allerede er satt i verk tiltak når det gjelder kontakten med arbeidslivet, både i form av samarbeid med offentlig og privat sektor i Bergen og omegn om praksiserfaring i arbeidslivet og ved i større grad å trekke arbeidslivet inn i campusundervisningen. 

Humaniora, nano og hav

Selv om studentene jevnt over opplever at UiBs programmer er faglig utfordrende og relevante, er det store variasjoner innenfor enkeltfag.

Helt på topp på UiB ligger et klassisk språkfag, master i engelsk (4,9). UiB har styrket satsingen på blant annet språkfagene gjennom å vedta en egen humaniorastrategi.

- I et samfunn med økende migrasjon, globalisering og digitalisering er det viktigere enn noen gang å bidra med kompetanse på språk, etikk og kulturforståelselse. Humaniorastrategien skal legge tilrette for at vår kompetanse på humaniora kommer samfunnet til gode, og at kompetansen blir synliggjort, sier Samdal.

Etter det følger bachelor i nanoteknologi (4,8), og integrert masterprogram i havteknologi (4,7). 

Et annet av de fagene som skårer godt i årets undersøkelse er journalistikkutdanningen i medieklyngen Media City Bergen (4,4). Her er studentene tett på bransjen, noe som helt tydelig blir verdsatt av studentene.

- For journalistutdanningen har det vært en total omlegging av studiet ved innflytting i Media City. I tillegg til tett kontakt med arbeidslivet vektlegges studentaktiv læring og innovasjon som viktige elementer i utdanningstilbudet.

Ikke nok med småtiltak

Blant de punktene hvor det blir pekt på et forbedringspotensial, er organiseringen av lektorutdanningene. UiB har i lengre tid jobbet med tiltak for å forbedre flyt og samordning knyttet til disse studieprogrammene, men Samdal sier det ikke har vært nok.

- Undersøkelsen viser tydelig at det ikke holder med småtiltak. For å få en tydeligere samordning av fag involvert i lektorutdanningen, har vi derfor opprettet en ny stilling som fagdirektør for lektorutdanningen, og vil også rekruttere en person til som skal jobbe med praksisdelen av utdanningen. Vi har store forhåpninger knyttet til disse nye stillingene, sier Samdal.

Ønsker flere svar

Spørreundersøkelsen Studiebarometeret sendes ut til studenter som går i sitt andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt studenter i sitt femte studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger.

- Studiebarometeret gir oss viktige indikasjoner på hvor UiB er gode og hvor vi kan bli bedre, sier Samdal, men mener man likevel må være forsiktige med å trekke konklusjoner om enkeltprogram, særlig der få studenter har svart.

Høsten 2018 var det 6. gangen den landsdekkende undersøkelsen ble gjennomført. Til sammen har 1804 UiB-studenter svart på årets undersøkelse, en svarprosent på 40 prosent av de spurte.

- Både UiB og sektoren som helhet kan lære mye av disse tilbakemeldingene, sier Samdal. Jeg vil gjerne oppfordre flere studenter til å engasjere seg og bidra med sine svar. Det vil gi et enda større utbytte av slike undersøkelser i fremtiden.