Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 5. mars 2020

Hovedinnhold

Protokoll fra møtet i Studiestyret

Torsdag 5. mars 2020 kl. 1015-1200

Til stede: Kristoffer Eik (studentrepresentant), Erik Hanson (Matematisk institutt), Berit Oline Hjelstuen (Institutt for geovitenskap), Irene Isaksen (studentrepresentant), Truls Johannessen (Geofysisk institutt), Fredrik Manne (Institutt for informatikk), Svein Are Mjøs (Kjemisk institutt), Kjartan Olafsson (Institutt for fysikk og teknologi), Ørjan Totland (Institutt for biologi), Harald Walderhaug (prodekan)

Fra administrasjonen: Stine Balevik, Ingrid Christensen, Ingrid Solhøy

I   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE      
VEDTAK:
Innkalling og saksliste ble godkjent

II   PROTOKOLL fra møte 8. november 2019
III  PROTOKOLL fra sirkulasjonssak januar 2020

VEDTAK: Protokollene ble godkjent


SAK 20/2
ROLLEFORDELING OG MANDATER I STUDIESAKER VED FAKULTETET
Drøftingssak (Saksnr. 2019/2978)

Vedlegg: Utkast: Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet

Studiestyret har drøftet saken og har kommet med flere innspill til det fremlagte dokumentet. Administrasjonen vil ta innspillene med i dokumentet før det blir fremlagt i fakultetsstyret.

 • I dokumentet må det markeres hvilke roller som vi er forpliktet å ha gjennom nasjonale lover og forskrifter, og UiB sine retningslinjer, og hvilke roller som er foreslått av fakultetet.
 • Det burde utarbeides et mandat for fakultetets lærerutdanningsutvalg
 • Ingen er uenig i at administrasjonen sin rolle i styrer og utvalg bør formaliseres
 • Rollen til administrasjonen på instituttnivå må defineres. Denne rollen er helt sentralt.
 • Det må avklares om programstyrene og studiestyret skal være arbeidende, besluttende eller rådgivende styrer
 • Instituttleder må sørge for at undervisningspersonale tilegner seg påkrevd universitetspedagogisk kompetanse
 • Det bør presiseres at utdanningsleder har ansvar for undervisningsporteføljen med personalledelse (m.t.p. bemanning).
 • Ansvar for sosiale tiltak for studentene er delt mellom Realistutvalget og programstyrene, siden det omfatter ulike sosiale tiltak i forbindelse med semesterstart og gjennom studieløpet.


SAK 20/3
KARAKTERBRUK FOR MASTEROPPGAVER
Drøftingssak (Saksnr. 2020/2827)

Studiestyret har drøftet saken, og har spesielt diskutert fordeler og ulemper med en eventuell innføring av en 3-trinns karakterskala (utmerket – bestått – ikke bestått) for vurdering av masteroppgaver. Det var delte meninger om innføring av en 3-trinns skala. Diskusjonen tas videre på instituttnivå i forbindelse med høringen om UH-loven.

Fakultetet skal sende en henvendelse til UHR-MNT om at dagens karakterbeskrivelser for masteroppgaver i MNT-fag ikke fungerer etter sin hensikt og at den burde tas opp til revidering. Vi avventer imidlertid høringsprosessen om UH-loven og den tilhørende diskusjonen rundt 3-trinns karakterskala før vi sender henvendelsen til UHR-MNT.


SAK 20/4
FAGKRITISK DAG
Drøftingssak (Saksnr. 2020/2834)

Studiestyret har drøftet saken og anbefaler studentene om å ta den opp i sine fora og i studentparlamentet. Det ble foreslått å endre både navn og form av fagkritisk dag, for å gi den et moderne ansikt og å øke interessen blant studentene. Fakultetet vil gå i videre dialog med Realistutvalget for å finne gode mekanismer for økt studentengasjement.


SAK 20/5
EVENTUELT
Ingen saker


ORIENTERINGSSAKER

 1. EPN - Emneplanlegging på nett. Muntlig orientering.
 2. Honours Degree. Muntlig orientering
 3. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning

 

Harald Walderhaug
leder

Ingrid Christensen
sekretær

MN/INSO
Bergen, 13.3.20