Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Koronamøte for studenter ved UiB

Studentene spør - ledelsen svarer

Hvordan får jeg tilgang til studentarbeidsplass på campus? Hvilke vurderinger ligger til grunn for tiltakene som er innført? Vil det bli praksis våren 2021? Og er det vits å bo i Bergen for å studere ved UiB til våren? Les svarene fra ledelsen.

Skjermdump. Oversikt over panelet på koronanettmøtet for studenter.
Fra fredagens nettmøte om koronasituasjonen for studenter. Øverst fra venstre: Moderator Cora Gabrielle Møller Jensen (student og representant i Universitetsstyret), Sandra Krumsvik (leder, Studentparlamentet ved UiB), Margareth Hagen (prorektor), Oddrun Samdal (viserektor for utdanning), Christen Soleim (avdelingsdirektør for Studieavdelingen) og Tore Tungodden (assisterende universitetsdirektør).
Foto/ill.:
UiB, skjermdump fra streaming av nettmøtet / YouTube.

Hovedinnhold

Som følge av de strenge koronarestriksjonene i Bergen og omlegging til heldigital undervisning ved universitetet, er det mange studenter som har spørsmål om studiesituasjonen, eksamensperioden og hvordan starten på neste semester blir.

Fredag inviterte Universitetet i Bergen til nettmøte for studenter om koronasituasjonen. Sendingen ble strømmet på YouTube og ble ledet av Cora Gabrielle Møller Jensen, student og representant i Universitetsstyret. Panelet besto av leder i Studentparlamentet ved UiB Sandra Krumsvik, prorektor Margareth Hagen, viserektor for utdanning Oddrun Samdal, avdelingsdirektør for Studieavdelingen Christen Soleim og assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden.

Takket studentene

Prorektor Margareth Hagen som innledet møtet, startet med å takke studentene: 

– Vi har mye å takke dere for. Vi er imponert over måten dere har håndtert våre skiftende og strenge regler om smittevern, avstand og sosiale begrensninger i disse månedene. Hvordan dere med velvilje har blitt med på overgangen til digitalt universitet når myndighetene har bedt oss om det, av og på. Omsorgsfullheten dere har vist og at dere har tatt vare hverandre og dere selv i denne krevende tiden. Vi vet at det er tøft å være student nå og vi skulle gjerne gjort mer for dere.

Hagen berømmet også studentene for deres evne til å ta smittevernhensyn og å opptra ansvarlig disse månedene.

– Vi har ikke hatt smitteutbrudd på campus hos oss, og det er på grunn av dere og den gode innsatsen dere har lagt ned. Det er virkelig noe å være stolte av. Dessverre er det slik at vi ikke kan senke garden helt enda, men hold ut! Dette vil gå over.

Her kan du se hva ledelsen svarte på spørsmålene under nettmøtet: 

Hvordan ønsker UiB å forbedre den digitale undervisningen våren 2021 sammenliknet med høsten 2020?

Oddrun svarer:
Da har jeg først lyst til å innlede med at vi både planlegger for og håper at vi skal få til mest mulig fysisk undervisning allerede fra januar. Men vi må være forberedt på og vi må nok også kombinere det med en del digital undervisning.

Vi har bygget opp et sterkt støttemiljø ved det som vi kaller for UiB læringslab som har jevnlige kurs for undervisere som ønsker å finne ut av måter å bruke det digitale formatet bedre på. Der har vi universitetspedagoger inne, og vi har også tekniske tips som vi kan gi. Vi vil fortsette det arbeidet med ukentlige webinar og opplæringstilbud. Vi vil også jobbe enda mer utadrettet og i dialog med fagmiljøene, for hvordan vi best mulig kan understøtte den enkelte underviser og fagmiljøet til å håndtere den digitale undervisningen på enda bedre måter. Da er det en teknisk bit og en pedagogisk bit, og vi jobber med begge deler.

– Hva er studentenes formening, Sandra? Har de vært fornøyde med det digitale opplegget?

Sandra svarer:
Som studentpolitikere så har vi jobbet i årevis for å få gjennom strømming av forelesninger, og det har vi endelig i år fått gjennomslag for - så det er jo på en måte positivt. Men det er alltid rom for forbedring, så det er noe vi håper vi kan få til en kulturendring for.

Den tradisjonelle forelesningen er flyttet over på digitale flater i vårsemesteret, og det som vi har meldt tilbake til ledelsen at mangler litt er den studentaktive læringen. Dette er noe vi absolutt vil fokusere på fremover for å finne løsninger på.

Hva vil skje med eksamen neste semester, med tanke på konteeksamen og vanlige eksamener? 

Christen svarer:
Vi vil prøve å legge til rette for at konteeksamener kan gjennomføres som vanlig og som planlagt. Når det gjelder vanlige eksamener, så er det forskjeller på studier. Noen studier vil planlegge for saleksamen, det gjelder særlig jus og medisin og en del studier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det vil vi legge til rette for med et godt smittevern, blant annet to meters avstand mellom studentene i alle retninger og gode rutiner for innslipp. Og så er det en god del eksamener som vil bli gjennomført som hjemmeeksamener.

Hvorfor er det så viktig å holde fast ved disse fysiske eksamenene med oppmøte?

Christen svarer:
Det er i stor grad faglige vurderinger som ligger til grunn for det. Det handler om at man mener at det faglige utbytte blir best ved å gjøre det på den måten, og det er kjempeviktig for oss.

Hvordan tror dere det blir med opptak av forelesninger fremover? Er det noe universitetet vil fortsette med etter pandemien?

Oddrun svarer:
Nå har vi fått montert utstyr i over 100 undervisningsrom, og det har vi gjort som et tiltak nå for å kunne håndtere de raske skiftene i smittevern og retningslinjer, og for å kombinere digital og fysisk undervisning samtidig - og med det også særlig å kunne ivareta studenter i risikogrupper som det vil være krevende for å møte på campus.

Vi ser at vi har hatt noen begrensninger med dette systemet, men vi vil jobbe rundt begrensningene og tenker den teknologien som vi har fått på plass må vi nå prøve å utnytte på en best mulig måte. Vi må finne den pedagogiske måten å håndtere det på, for det gir en viss begrensning for hvor underviserne kan bevege seg og det å håndtere både en digital og en fysisk setting samtidig. Her er vi oppmerksom på at må vi jobbe med det pedagogiske, men det er den inngangen vi vil ha, og vi beholder den teknologien som vi vet er viktig også for studentene.

Ved HVL, NHH og BI er campus åpen, med en oppfordring til studentene om å bruke hjemmekontor. UiB, derimot, stenger store områder slik at de som ikke kan studere hjemme blir presset sammen på mindre arealer. Hvorfor går UiB lengre enn tiltakene krever? 

Tore svarer:
Vi mener nok at vi ikke går lenger enn hva tiltakene krever. Og så tror jeg det er litt ulike vurderinger som er gjort ved de ulike institusjonene i forhold til hvilken praksis de har valgt. Vi er desidert største utdanningsinstitusjon i Bergen. Vi utgjør - om vi summerer opp studenter og ansatte - omtrent 10 prosent av Bergens befolkning. Det gjør at vi har et spesielt ansvar for å håndtere de forskriftene og lokale tiltakene på en forsvarlig måte.

Når det er sagt, så har vi lagt til rette for at alle studenter som melder at de har behov for å være på campus, kan registrere seg og få tilgang - og det har vi gjort for alle som har tatt kontakt i denne perioden. Dette gjør vi av hensyn til studentene, for når vi har disse rammene med registrering og vi merker der studentene sitter, så kan vi håndtere smittesporing i etterkant hvis det skulle oppstå situasjoner på en veldig trygg måte, som også gjør at vi kan sende færre studenter i karantene enn hvis vi hadde en helt åpen campus.

- Hva er ditt inntrykk av hvor mange som har registrert seg for å få tilgang?

Det er ca. 1500 studenter som har registrert seg sist jeg sjekket. Jeg oppfatter at en del av disse har benyttet seg av tilgangen, men fortsatt har vi kapasitet - og jeg vil oppfordre studenter med krevende situasjon på hjemmekontor om å registrere seg slik at de kan få tilgang og at de kan få forsvarlige arbeidsforhold i denne fasen. Og så håper vi jo alle at vi om ikke så altfor lenge at vi skal komme tilbake til en litt mer normal situasjon på campus.

Hva er inntrykket fra studentenes side? Er det viktig å komme seg fysisk tilbake til campus, og har dette vært manglende det siste halvåret?

Sandra svarer:
Ja, absolutt. Jeg sitter jo selv på en trang hybel her, og det er klart at det blir for det første ensomt og det er ikke de beste de arbeidsforholdene. Nå er jeg heldig og har fått med meg en stol tilbake til hjemmekontoret, men det er jo ikke situasjonen for de fleste studenter.

Det er ikke situasjonen for studenter flest, det er uten tvil slik at hjemmekontor er ikke ideelt for en studiesituasjon. Man mister mye av den dynamikken i en digital setting, og det er viktig å bevare og sette pris på i fremtiden - så selv om man ønsker å satse digitalt, er dette et viktig poeng å ta med seg.

Hva ligger til grunn for UiBs vurderinger når det iverksettes tiltak?

Margareth svarer:
Vi er opptatt av å helsemyndighetenes råd, og følge smittesituasjonen i Bergen selvsagt. Vi er et byuniversitet, og det er viktig å ta ansvar for den byen vi er en del av, og sørge for et godt smittevern på campus. Så langt har vi lykkes i fellesskap å unngå store smitteutbrudd på campus. Samtidig vet vi godt at det har hatt veldig uheldige konsekvenser for studenter og ansatte. Vi har vært opptatt av å prøve å sikre mest mulig forutsigbarhet, fordi vi vet at det er vanskelig med denne av- og påkoblingen av digital og fysisk undervisning og tilstedeværelse på campus og kontorene. Hovedsvaret på det spørsmålet er at vi følger myndighetenes anbefalinger.

Hva er innholdet i den konkrete interesseavveiningen dere har foretatt med hensyn til smittevern sett opp mot studentenes psykososiale miljø og psykiske helse?

Oddrun svarer:
Vi følger opp og gjennomfører de nasjonale og lokale myndighetenes tiltak når de blir kommunisert til oss. Og så har vi hele veien vært opptatt av at vi skal gi mest mulig fysisk undervisning fordi dette er viktig for studentene, men det er også viktig for underviserne, og alle våre ansatte.

Det å kunne møtes i faglige fellesskap for studentene og for våre vitenskapelige, og gode arbeidsfellesskap for de administrative, det har en veldig stor verdi. Den psykososiale biten er det som vi virkelig jobber for å oppnå, men hele tiden innenfor de smitteverntiltakene som gjelder.

Hvordan vil UiB jobbe for at førsteårsstudenter får dannet seg et sosialt nettverk, gode rutiner og satt seg inn i det faglige – også under koronapandemien?

Oddrun svarer:
Vi fikk en høst der vi hadde planlagt en oppstart som vi måtte redusere midtveis i startuken, da måtte vi stenge ned alle fadderarrangementene fordi det ble et såpass stort mediepress på at vi valgte å gjennomføre. Da var det ikke smittevern som førte til dette, men det var faktisk mediepress som fadderorganisasjonen meldte at de sto i.

Så har vi på plass en mentorordning. Alle fakultetene har en variant av mentorordning for førsteårsstudenter - de nye bachelorstudentene våre. Denne ordningen har vært i virksomhet i løpet av høstsemesteret, mye digitalt, men nå gjør vi en ny offensiv for å prøve å få til noen mindre samlinger i desember.

Vi satser nå særlig på starten av neste semester, og tenker at vi vil tilrettelegge for at studentene kommer tilbake fysisk til campus både i undervisning, men der vi særlig vil bruke mentorordningen til å skape disse faglig-sosiale møteplassene fordi det å lage en god sosial ramme rundt studiehverdagen er viktig for studentene. Det anerkjenner vi, og tenker vi vil ta en liten re-start av studieåret ved neste semesterstart.

- Hva kan studentene selv gjøre?

Sandra svarer:
Det viktigste er å holde nysgjerrigheten og aktiviteten ved like, ikke bli maktesløs og tenk at ingenting er verdt det. Pass på å engasjere seg, ta del i studentengasjement og frivillighet tror jeg er veldig viktig, særlig nå under korona. Viktig å være spørrende, nysgjerrig i studiet, og et siste ønske fra meg - bli i Bergen om du har mulighet. Hold ut! Det er viktig for å hindre frafall fra studier.

- Fortell mer om det. Du fikk spørsmål om dette på NRK forleden. Er det et problem at studenter flytter fra Bergen nå og ikke blir fordi det har vært vanskelig å komme seg på plass her?

Jeg har stor forståelse for at studentene tar den tidlige juleferien, reiser hjem til mamma og pappa, særlig når man sitter i sånn isolert situasjon på en hybel eller i et kollektiv.

Men det er jo bekymringsverdig når man ser tall som 228 som melder at de ikke kommer til å komme tilbake i januar til studentboligen hos Sammen. Det synes jeg er bekymringsverdig og vi vet jo at den distansen som er mellom den ordinære studiehverdagen og denne situasjonen her, det kan i verste fall føre til frafall fra studiene.

Dette er en reell bekymring som vi jobber med og som vi deler med studentene. Så er det vanskelig å vite hva som er svaret på det, men det gjelder å ha gode tiltak og ordninger som støtter opp under studentfrivilligheten, og bruke det fysiske tilbudet og de sosiale møteplassene som man faktisk kan benytte seg av smittevernmessig.

Har dere fått mange signaler på at studentene trekker seg fra UiB?

Oddrun svarer:
Vi har fått en del spørsmål som handler om det blir fysisk eksamen i vårsemesteret, om det blir fysisk undervisning. Dette er en viktig avklaring for studentene, og jeg har stor forståelse for at studentene ønsker å planlegge livene sine rundt det.

Og hvis en ser for seg at hele vårsemesteret blir digitalt, så kan man kanskje være andre steder, at det er en del av planleggingshorisonten. Men der vil jeg si at vi planlegger for og håper at vi skal kunne være mest mulig fysisk. Vi har opprettholdt leie av eksterne lokaler for at vi skal kunne gi et fysisk undervisningstilbud innenfor de smittevernsrammene som gjelder.

For studiefellesskapet er det viktig at studentene er samlet, og vi vil gjøre alt vi kan for å få til det. Jeg tror også at det er viktig at studentorganisasjonene er oppe og går, og tenker at vi som institusjon kan bidra. Vi har smittevernvakter, og vi har veldig tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten rundt hvordan vi kan tilrettelegge med gode smittevernrammer. Vi kan være med å jobbe sammen med studentorganisasjonene slik at de kan ha flere fysiske møter og kanskje supplere med noen digitale. Vi oppfordrer studentorganisasjonene til å ta kontakt med oss slik at vi kan bistå på best mulig måte.

Studentorganisasjonene er viktige for studenters sosiale liv, trivsel, fritidsaktiviteter ved siden av studier. Nå som disse også er underlagt restriksjoner, hva kan de gjøre i denne tiden?

Sandra svarer:
Vi jobber daglig med å finne måter vi kan støtte opp under studentfrivillighet, fordi vi vet at dette er veldig viktig, særlig nå. Mange føler maktesløshet, og det er forståelig. Vi har hatt en høst der vi har planlagt arrangement og aktiviteter, og så har man måttet avlyse underveis. Det er absolutt utfordrende, men vil råde alle til å holde aktiviteten oppe og ta i bruk de verktøyene som blant annet samskipnaden tilbyr.

Vi må tenke kreativt, og tenke at dette gjør man for et større fellesskap. Man gjør det for alle studenter - og man gjør det for å tilby noe viktig i en vanskelig tid. Og så jobber vi med å få inn en oversikt over verktøy som man kan benytte seg av som studentorganisasjoner, og hvilke aktiviteter som finnes i den nye portalen som vi har utarbeidet sammen med ledelsen - som heter værgodmotdegselv.no

Noen avgjørelser har tatt lang tid og det virker som om UiB har måttet vente på pressekonferansene til kommunen. Hvorfor har ikke UiB hatt dialog med kommunen før og kommet tidligere med tiltak?

Tore svarer:
Vi har hatt løpende dialog med kommunen, og vi har vært opptatt av å følge nasjonale myndigheters beslutninger når vi iverksetter tiltak. Det er klart det er fristende å være proaktiv i en sånn situasjon, og vi ser at en del institusjoner har valgt å ta egne beslutninger forut for nasjonale og lokale beslutninger. Men så viser det seg også at noen må gå tilbake på disse beslutningene, og det tror vi på UiB vil skape større usikkerhet. Vi er opptatt av å ha dialog med kommunen, og jeg oppfatter den som god. Vi har spesielt understreket behovet for å ha kontakt når det gjelder situasjonen med studentene og det oppfatter jeg at kommunen er veldig lydhøre for.

Det er ingenting vi ønsker sterkere enn å få studentene tilbake på campus. Et universitet uten studenter oppleves ikke som et fullverdig universitet. Det tror jeg alle vi som jobber på universitetet kjenner veldig sterkt på, at vi ønsker studentene tilbake. 

Både når regjeringen og kommunen fattet sine beslutninger, så kan det hende at de gjør vurderinger helt opp mot det tidspunktet pressekonferansen skal være før de lander en beslutning.

Når Norge stengte ned 12. mars, hadde vi et møte med én time før pressekonferansen og det var da heller ikke kjent at vi skulle stenge ned. Dette viser litt av alvoret og dramaet i situasjonen vi står i. Det er ikke kritikk av myndighetene, men det er faglige beslutninger som skal måles opp mot politiske beslutninger. Det gjør at det er krevende, og dessverre så rammer dette noen ganger studentene i forhold til at det kan bli raske meldinger veldig sent om disse skiftene.

Sandra svarer:
 et studentperspektiv er vurderingen som UiB har gjort veldig god. Man har lagt seg der at man ikke er proaktive i de avgjørelsene som blir tatt med tanke på koronarestriksjonene, og vi har forankring i de beslutningene som blir tatt.

Det er veldig viktig for studentene at det ikke blir slik at beslutninger blir trukket tilbake, og mye endringer på restriksjonene for studentene. Det har vi satt pris på i koronasammenheng.

Vi har vært en del av beredskapen ved UiB, og studentstemmen er alltid med. Det er det viktig at vi fortsetter med, og vi setter stor pris på at det er både forankring hos oss og i fagmiljøene.

Hvorfor legger ikke UiB til rette for at studentene som trenger det kan studere fra hjemstedet sitt under korona. For mange ville nærhet til familie og venner gjort hverdagene enklere.

Christen svarer:
Det er i utgangspunktet slik at det er ønskelig, og også et sterkt ønske i fagmiljøene våre, om å treffe studentene våre fysisk. Det å studere handler også mye om å være sammen.

Vi tilrettelegger hele tiden for at dersom du er i risikogruppe eller av ulike grunner ikke har muligheten til å delta i fysisk undervisning, så må det være et digitalt tilbud. Men det er først og fremst det fysiske tilbudet vi ønsker å legge til rette for, at det skal la seg gjøre i størst mulig grad og at det skal være så sikkert og trygt som overhodet mulig.

Oddrun svarer:
Det er primært med tanke på risikogruppene at vi har vært så offensive nå med å få opp denne kombinerte fysiske og digitale muligheten. Og så har den en positiv bieffekt for alle studentene, at man kan bruke opptak til repetisjon og sette seg inn i og at det gir en mer fleksibel studiehverdag når man har bruk for det.

Vi er likevel opptatt av det kollektive i læringsfellesskapet, og det at studentene møtes gjør at man får de mer uformelle dialogene og man tar gjerne initiativ til kollokviegrupper og at man møtes. Det å ha et godt faglig-sosialt fellesskap er veldig viktig for studiehverdagen, og det er bakgrunnen for at vi er så opptatte av å tilrettelegge for fysisk undervisning og tenker at det er viktig for studentene.

Blir det praksis våren 2021?

Christen svarer:
Det blir praksis i så stor grad som det lar seg gjøre innenfor et forsvarlig smittevern. Praksis i en del studier er en helt nødvendig forutsetning for å kunne få de kvalifikasjonene du skal ha på et studie. Det handler om å gjøre praksis trygg, og fagmiljøene legger ned en stor innsats for å gjøre dette.

Vil tiltaket om redusert bruk av lesesalsplasser fortsette etter 23. november?

Tore svarer:
Det vet vi ikke før kl. 14 i dag. Skal jeg gi en beste vurdering akkurat nå, så tror jeg vi må forberede oss på at disse tiltakene vi har nå vil vare en stund til. Så håper vi alle at når vårsemesteret starter, så kan vi være tilbake i en mer normal situasjon.

Hvordan løser dere mangelen på lese-plasser på SV etter jul når hele Ulrikke Phils hus skal pusses opp?

Tore svarer:
Vi jobber på ulike måter med å sikre kapasitet. Vi har to utfordringer; vi har en generell utfordring i forhold til at vi opererer med 2 meters avstand ved arbeidsplassene på bachelornivå, og så har vi en byggutfordring med U. Pihl.

Vi vet at vi allerede fra januar av at vi får økt kapasiteten på HF-biblioteket med 100 plasser som vil hjelpe, og så vil vi også gjøre vurderinger om det finnes egnede lokaler eksternt som vi kan supplere med. Målet er at vi skal ha tilstrekkelig kapasitet, også i ombyggingsfasen av U. Pihl.

Hvorfor er det ikke mulig å booke grupperom?

Det er et dilemma og en avveining. Jeg forstår at en enkeltstudent kan tenke at et grupperom er tilgjengelig, og vi kan bruke det og ivareta smittevern. Men UiB har et ansvar for å sikre at det er forsvarlig håndtert hvis det oppstår en situasjon. Vår vurdering er at det blir for krevende for oss å ha den oppfølgingen som vi har i de andre arealene som er tilgjengelige, med smittevernvakter og merking, til at vi kan la de være åpne. Så får vi gjøre en ny vurdering til vårsemesteret, om de da kan gjøres tilgjengelig, noe jeg håper.

En student som skal ha hjemmeeksamen, bor i kollektiv med bråk og uro, og trenger et stille sted å sitte. Hva skal studenten gjøre?

Tore svarer:
Dersom man opplever at man har en for krevende hjemmesituasjon, om det er å forberede seg til eksamen eller å gjennomføre eksamen, så kan man registrere seg og få tilgang til arbeidsplass på campus hvor det skal være stille og rolig. Dersom man har spesielle utfordringer og trenger et eget lokale, så tar man kontakt med instituttet sitt. Dette skal vi kunne klare å håndtere.

Sandra svarer:
Jeg tenkte jeg ville spesifisere for alle som hører på at det er ingen krav for å registrere seg og få tilgang til lesesalsplass. Det eneste som kreves er rett og slett at du synes det er utfordrende å sitte på hjemmekontor. Jeg vil derfor oppfordre alle til å benytte seg av dette dersom man synes det er krevende å sitte hjemme.

Kan alle studenter som registrerer kortet sitt sitte på UiB og studere? Eller må man få søknad godkjent?

Tore svarer:
På koronasidene for studentene ligger det lett tilgjengelig et registreringsskjema. Når man registrerer seg ved dette skjemaet får man tilgang til et område hvor man kan sitte og jobbe.

Det gjøres ikke noen nærmere vurdering av dette fra oss, dette er tillitsbasert, men det er en måte for oss til å sikre at vi har kontroll på hvilke studenter som har tilgang, og at vi har tilstrekkelig kapasitet på de aktuelle arealene slik at vi kan ivareta smittevern. Det er veldig lav terskel dersom man har et behov.

Hadde det vært mulig å sette opp noen digitale og smittevennlige aktiviteter for UiB-studentene slik at vi får noe sosialt og meningsfullt å delta i?

Oddrun svarer:
Vi har diskutert denne problemstillingen, særlig inn i mentorordningen som er et tiltak der vi ønsker å adressere det sosiale rundt en faglig ramme. Sammen med arbeidsutvalget til Studentparlamentet kan vi godt diskutere hvordan vi kan gjøre mer av dette. Jeg vet at studentorganisasjonene også er opptatte av det, så dersom vi kan gå sammen her og tar noen initiativ, så skal vi ta den utfordringen sammen og få til aktiviteter.

Sandra svarer:
Helt enig, ingenting er bedre enn å høre sånt fra viserektor for utdanning. Det er vi med på!

Hvordan dere tar beslutninger om fysisk undervisning for kunststudenter ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) sammenlignet med andre mer teoretiske fakulteter?

Oddrun svarer:
Vi har noen studier som vil være vanskelig å legge om til digital undervisning og som vil gjøre at studentene mister progresjon. I planleggingen vår, og i dialog med kommunen, har vi tenkt at det er rom for å gjøre unntak - som ikke har veldig stort volum - og at vi vil klare å opprettholde UiBs bidrag til å ta ned smittespredningen i Bergen kommune.

Det har vi gjort, alle studier som trenger fysisk oppmøte for å kunne gjennomføre læringsaktiviteten, får det. KMD er i en spesiell situasjon med skapende og utøvende fag som er vanskelige å overføre til digitale flater, hvert fall for en lengre periode, og samtidig opprettholde læringsprogresjon. Derfor har vi tatt hensyn til KMDs situasjon og gitt dispensasjon - også for eksamen når det gjelder utøvende fag.

Er det vits å bo i Bergen for å studere på UiB til våren 2021? Hvis ja, hvorfor?

Christen svarer:
Det er absolutt vits i. Vi prøver å legge til rette for mest mulig fysisk undervisning fordi det er viktig for oss, og veldig bra for læringsfellesskapet og helheten til universitetet. Så vi ønsker alle tilbake fysisk i Bergen til våren.

Tore svarer:
Det er definitivt grunn til å komme til Bergen og studere i vår også. Vi kommer til å gjøre alt vi kan innenfor de smitteverntiltakene som gjelder for å holde campus så åpent som mulig, det er utrolig viktig for oss.

Sandra svarer:
Kom tilbake til Bergen! Fortsett å ta delta i studentaktive læringsformer, for å få et mest mulig læringsutbytte så råder jeg alle studenter til å komme tilbake.

Oddrun svarer:
Forskning viser at vi lærer best i fellesskap. Når du setter ord på din kunnskap og du diskuterer kunnskap med andre, så utfordrer du dine kognitive rammer og læringen setter seg på en helt annen måte enn når du bare sitter og jobber med faget på egen hånd.

Å jobbe med faget på egen hånd er også en viktig del av læringen, men det er læring som blir styrket i faglige fellesskapet som studentene har i kollokviegrupper, i undervisningssituasjonen og i dialog med en underviser. Og så er det en sosial bit som er viktig for den psykiske helsen vår, det å ha det godt i studieperioden, det også styrkes ved at man er sammen med medstudenter.

Margareth svarer:
Vi vil oppfordre alle til å komme tilbake til Bergen tidlig i januar! Vi planlegger samme start på vårsemesteret som i høst, fysisk, og vi kommer til å strekke oss veldig langt for å gjøre campus tilgjengelig for studentene. Vi gleder oss til å treffe dere igjen i Bergen.

Avslutningsvis vil jeg si til studentene: Tusen, tusen takk, for et fantastisk godt samarbeid, som vi skal fortsette. Det har vært utrolig givende for oss i ledelsen, vi har lært så mye sammen, og det har vært kreativt å jobbe så tett sammen de siste månedene. Hold ut, dette kommer til å gå over. Vi føler med dere, og vi gleder oss skikkelig til å møte dere igjen til vårsemesteret. Vær så snill og kom tilbake til Bergen!

Svar på spørsmål som vi ikke rakk underveis i nettmøtet:

Blir arbeidsgruppene for førstekull digitale ut semesteret?

Oddrun svarer:
Planen er at vi skal få til så mye fysisk gruppeundervisning, seminargrupper og mentorgrupper som mulig, slik at studentene kan bli kjent med hverandre.

I enkelte sammenhenger er studenter avhengig av å være tilkoblet universitetets nettverk for å kunne få tilgang på ulike plattformer på nett. Hvordan kan vi få tilgang hjemmefra?

Christen svarer: 

Av lisensieringsgrunner vil det i noen tilfeller være nødvendig at studenter er koplet på UiBs nett. Dette løses ved at man kobler på VPN. (Veiledninger for UiB Hjelp). Studentenes tilgang til programvare vil i 2021 løses via Tredjepartsportalen. Også her er det nødvendig at man er tilkoblet VPN til tider.

Studenter som ønsker det, kan også få tilgang til studentarbeidsplass på campus kan registrere seg via dette skjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9381052

Tilganger tildeles fortløpende. Her vil man også kunne koble seg til UiBs nettverk.

Er det mulig å redusere bruken av forhåndsinnspilte forelesninger i størst mulig grad og heller gjennomføre mest mulig forelesninger på Zoom dersom det ikke blir mulig å gjennomføre dem med fysisk oppmøte?

Oddrun svarer: 
Vi tar med oss dette som et innspill og vil formidle det tilbake til fakultetene.

Når er eksamensplanen klar?

Christen svarer:
Vi jobber på spreng med den nå, og håper å ha den klar i løpet av neste uke, men senest i begynnelsen av uke 50.

Blir det mindre grupper i undervisningen til våren, slik at vi kan bli bedre kjent med de andre studentene?

Oddrun svarer:
Planen er at vi skal få til så mye fysisk gruppeundervisning, seminargrupper og mentorgrupper som mulig, slik at studentene kan bli kjent med hverandre.

Vil den digitale undervisningen bli mer interaktiv?

Oddrun svarer:
Vi arbeider for å få til så mye fysisk undervisning som mulig med godt smittevren. Vi vil også gi gode eksempler på hvordan underviserne kan gjøre  undervisningen mer interaktiv når den er digital.

Når - og hvordan blir semesterstarten våren 2021? Blir det obligatorisk fysisk eller digitalt oppmøte på de første forelesningene?

Oddrun svarer:
Vi har planlagt for så mye fysisk undervisning som det er mulig å få til. Timeplanen blir klar litt ut i desember og der vil det fremgå når det blir fysisk og digital undervisning.

Med tanke på at vaksine og normal hverdag mest sannsynlig ikke blir en realitet før neste sommer, har dere noen tanker om å la fag som generelt trenger oppmøte, for eksempel INFO fag, bli tatt over internett, slik som i høst? 

Oddrun svarer:
Vi håper at vårsemesteret skal bli mer stabilt enn høstsemesteret. Vi har planlagt for så mye fysisk undervisning som det er mulig å få til med godt smittevern, men må også være forberedt på å kunne legge om til digital undervisning om situsjonen krever det. Uansett vil det være mulig for studentene å bruke campus til å lese og studere i tråd med nye anbefalinger fra en ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet.

Hvordan har universitetet tenkt å forbedre bruken av e-læringsmidler blant forelesere, spesielt de som kun er ansatt i lave stillingsprosenter? For eksempel fagpersonell i helseutdanning.

Oddrun svarer:
Det medisinske fakultet har satt i gang et arbeid for å gi undervisere også med små stillingsprosenter opplæring i universitetspedagogikk. Her inngår bruk av digitale verktøy. På sikt vil nok derfor denne situasjonen bli bedre. Uansett tar vi tilbakemeldingen med tilbake til fakultetene for oppfølging.

Hvordan blir det med praksis for 1- års lektorstudenter som mistet praksis nå i høst? Vi har fått vite at det muligens blir i uke 2-4. Har dere et mer konkret svar på dette?

Oddrun svarer:
Det skal legges ut en kunngjøring om dette . Praksis for KOPRA101 (kortpraksis) blir i uke 3. HF-studenter må ha 3 dager i uke 4 også. Det vil bli lagt opp til at langpraksis som ikke har kunnet / kan gjennomføres, blir tatt igjen i løpet av studietiden. 

Hvorfor ble muntlig eksamen ble omgjort til hjemmeeksamen?

Christen svarer:
Det er fakultet og institutt som avgjør endringer i vurderingsform utfra hva som best ivaretar læringsutbyttebeskrivelsene  for emnene. Om man velger en vurderingsform som krever fysisk oppmøte må det garanteres at smittevernet kan ivaretas. 

Vil alle eksamenene på UiB uansett fakultet denne høsten, også de som fremdeles står som skoleeksamen med fysisk oppmøte, bli omlagt til hjemmeeksamen?

Christen svarer:
Denne høsten blir resten av eksamenene  gjennomført som hjemmeeksamen. De eneste unntakene er eksamener i utøvende musikk og i norsk for utenlandsk helsepersonell.

Når starter neste semester for de som går 1. året?

Oddrun svarer:
Her vil det være forskjeller fra studieprogram til studieprogram, men for de fleste starter undervisningen i uke to.

Mange forelesere bruker Kaltura som en mulighet for å strekke undervisningen sin. Burde vært klarere retningslinjer for «timeplanlegging» også for ikke tidfestet undervisning. Hva tenker dere å gjøre for å håndtere dette?

Oddrun svarer:
Timeplanfestet undervisning er primært et tilbud til studentene som støtte i deres læringsarbeid. Det samme vil Kalturavideoer være. I tillegg er det forventet at studentene arbeider på egenhånd med lærestoffet, f.eks ved å bruke Kalturavideoene. I Norge er forventningen til studenter at de bruker 26-27 timer i arbeidsinnsats per studiepoeng, inklusiv undervisningtid. Ta gjerne kontakt om noe er uklart.

Har dere vurdert å endre vurderingsformer i emner for å øke smittevern?

Christen svarer:
Ved alle saleksamener praktiseres to meter mellom studentene i alle retninger, i kombinasjon med tydelige regler for innslipp i lokalene og fulgt opp av smittevernvakter. Det er derfor ikke fare for å bli smittet på saleksamen. Valg av vurderingsform er derfor styrt av hva som best bidrar til oppnåelse av læringsmålene for emnet.

Hva skal UiB gjøre for å skape mest mulig forutsigbarhet for sine studenter i forhold til fysisk / digital tilstedeværelse på campus?

Oddrun svarer: 
Vi har planlagt for så mye fysisk undervisning som det er mulig å få til med godt smittevern, og ønsker derfor studentene tilbake andre uken i januar til fysisk undervisning i kombinasjon med noe digital undervisning.

Hvorfor blir opplæring til foreleserne bare presentert som et tilbud? Burde ikke opplæring i digital undervisning være obligatorisk for at studentene skal få et best mulig tilbud?

Oddrun svarer: 
Vi har laget både digitale kurs og videoer som underviserne kan bruke for å gi best mulig digital undervisning. Mange undervisere har brukt mye tid på å gjøre undervisningen digital og kjent på mye stress rundt sin arbeidssituasjon. Heller enn å gi et pålegg har vi derfor valgt å lage mange tilbud hver uke, slik at det skal være lett å ta et kurs. Uansett tar vi tilbakemeldingen med tilbake til fakultetene for oppfølging.

Hvordan vil det gjennomføres praksis (samfunnspraksis og senere ekstern praksis i psykologi)?

Oddrun svarer:
Det psykologiske fakultet følger retningslinjer og smittevernregler på praksisstedet. Det betyr at vi nå i høst har greid å gjennomføre praksis i samfunnspsykologi. Ekstern praksis har også gått som planlagt. Siden vi ikke sender studenter utenlands på (ekstern fordypningspraksis) våren 2021 (grunnet COVID19) regner vi med at denne praksisen vil gå som planlagt også våren 2021. Dette gjelder også samfunnspsykologi. Dette er planen, men vi kan måtte endre planen dersom smittesituasjonen tilsier det, for eksempel ved at våre praksissteder; kommune og spesialhelsetjeneste, må stenge ned.

Blir det ikke urettferdig hvis konteeksamen ikke er i samme format som eksamen? I noen fag vil hjemmeeksamen være til fordel for studenten.

Christen svarer:
Det viktigste formålet med en eksamen er at den skal bidra best mulig til at studentene oppnår læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. Det er fagmiljøene som vurderer dette fra emne til emne og eksamen til eksamen, utfra hva som er faglig forsvarlig og mulig å gjennomføre med godt smittevern. 

Nå som høstens innleveringer/eksamener er digitale, er det lengre frist på tilbakemelding enn vanlig?

Christen svarer:
Fristene for tilbakemelding endres som hovedregel ikke selv om innleveringen /  eksamenen blir gjennomført digitalt.

Vil det bli noe obligatorisk oppmøte neste semester?

Oddrun svarer:
 Ja, all undervisning som normalt sett har obligatorisk oppmøte, vil ha det til våren.

Det føltes som at UiB var dårlig forberedt i forkant av dette semesteret og at mange forelesere slet med de ulike programmene. Pluss at ulike forelesere brukte ulike (Teams/Zoom). Vil det bli gjort noe for å strømlinjeforme undervisningen i vår?

Oddrun svarer:
UiB hadde planlagt for mest mulig fysisk undervisning i høst, blant annet ved å leie inn ekstra lokaler. Samtidig har vi vært innstilt på at vi må legge om til digital undervisning om situasjonen krever det. Noe som skjedde i to lengre perioder i høst. Underviserne kan velge om de vil bruke Teams eller Zoom. Ta gjerne kontakt med innspill på hva du/dere mener fungerer best. Uansett tar vi tilbakemeldingene med tilbake til fakultetene for oppfølging.

Vil alle eksamenene på UiB uansett fakultet denne høsten, også de som fremdeles står som skoleeksamen med fysisk oppmøte, bli omlagt til hjemmeeksamen?

Christen svarer:
Denne høsten blir resten av eksamenene gjennomført som hjemmeeksamen. De eneste unntakene er eksamener i utøvende musikk og i norsk for utenlandsk helsepersonell.

NTNU gir undervisere og studenter forutsigbarhet ved å si alle skoleeksamener (med få unntak) må gjennomføres digitalt. Hva gjør UiB? Hva med å gi oss alle forutsigbarhet for eksamen og beholde fleksibilitet for undervisning allerede nå?

Oddrun svarer:
Plan for gjennomføring av eksamen blir klar i begynnelsen av desember. Ved JUS og MED er det flere fysiske saleksamener og også noen ved de andre fakultetene, mens resten vil være hjemmeeksamen.