Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
En åpen og levende campus

Et realfaglig kraftsentrum

UiBs område på Nygårdshøyden sør vil i løpet av den neste dekaden fremstå helt nytt. Her vil all realfaglig forskning ved UIB samles.

Nygårdshøyden sør

FLYTUR: Bli med på en liten reise fra Nygård bybanestopp og gjennom det nye universitetsområdet Nygårdshøyden sør.
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Et moderne nybygg skal knyttes sammen med de eksisterende og universitetsarealene på den sørlige delen av Nygårdshøyden i Bergen skal bli en særpreget, liten bydel.

Kulturhistoriske og arkitektoniske verdier fra ulike epoker som van de Graaff-bygget, Geofysen og Realfagbygget ivaretas og knytter sammen fakultetets historiske linje fram til vår tid der et nytt, moderne bygg vil bli sentralt plassert.

Her skal gjenbruk og nybygg i samspill underbygge faglige ambisjoner og behov og bidra til UiBs målsettinger innen realfaglig forskning og utdanning. 

Visjonen

Innenfor de eksperimentelle og feltfagene vil nye, moderne undervisnings laboratorier være sentrale element, men også innretninger som store digital skjermer og simulatorer bli tilgjengelig som supplement til dagens fysiske undervisning.

Åpne læringsareal og mindre gruppeareal vil være kjernefasiliteter der fleksible løsninger kan åpne og lukke areal etter behov. Vi vil tilrettelegge for studentdrevne arenaer for innovasjon. Disse får en viktig rolle i kulturbyggingen rundt innovasjon og vil skape eierskap og stimulere til nysgjerrighet og kreativitet og vil samtidig bygge generiske kompetanser som f.eks. organisering og budsjettering.

Mål:

  • Gode arbeidsplasser og arbeidsareal for alle.
  • State-of-the art laboratorier og areal for annen eksperimentell forskning.
  • Forskjellige samhandlingsarenaer for å tilrettelegge for ulike samarbeidsformer på campus, både for prosjektsamarbeid, møter og etter- og videreutdanning, men også mer uformelle møtearenaer og formidling.
  • Et sentralt fysisk innovasjonsknutepunkt med satellitter i de andre byggene som en sentral magnet for å skape motivasjon, nysgjerrighet og kreativitet som en grunnleggende del av studenthverdagen.
  • Et skaperverksted («makerspace») som stimulerer til læring og eksperimenter er et redskap for å bygge et kreativt miljø.

Rehabilitering

Kjernen i prosjektet er rehabilitering av Realfagbygget til et moderne laboratoriebygg og «hjem» for avansert forskningsinfrastruktur. Det skal sikre at våre fagmiljø har fasiliteter der vi kan drive state-of-the art forskning også i fremtiden og samtidig ivareta HMS på høyeste nivå.

Dette prosjektet demonstrerer også verdien og potensialet i gjenbruk. Det arkitektoniske ytre bevares samtidig som kvaliteten ved infrastruktur som tilrettelegger for laboratorievirksomhet benyttes.

Sammen med rehabiliteringen av Geofysen, og planlagte rehabiliteringen av Bjørn Trumpys hus som teknologisenter, vil dette danne en sammenhengende og moderne bygningsmasse som gjør fakultetet i stand til å realisere samfunnsoppdraget og bidra med kunnskap til bærekraftige samfunnsløsninger.

Mye av vår forskning er knyttet til energiomstilling, klimatilpassing, geofarer og nye energiformer og krever avanserte laboratorier og utstyr.

Grunnlaget for all vår forskning bygger på våre sterke disiplinmiljø. Disse skal utvikles videre. Skal vi fortsatt være på høyt internasjonalt nivå innen fagområder som kjemi og geovitenskap inkludert klimaforskning, er rehabilitering av bygget påkrevd.

Nybygget

I skjæringspunktet mellom marin, klima og energiomstillingsklyngene skal et nytt bygg reises der det i dag står en nedslitt Auditoriefløy. Bygget blir et viktig tyngdepunkt for implementering av IKT og styrking av innovasjonskraften for realfagene.

En felles arena for samhandling og innovasjon.

Fugleperspektiv fra sør

Bygget er derfor sentralt og nødvendig element sammen med rehabiliteringene for å skape et moderne, fremtidsrettet arbeidsmiljø for forskning, utdanning og innovasjon.

Bygget skal:

  • Skape merverdi gjennom å legge til rette for et transparent og stimulerende miljø.
  • Være et sted der forskere og studenter møter nærings- og samfunnsliv.
  • Bidra til konvergens av klyngene i området i et felles innovasjonssenter.

For å lykkes med energiomstilling og bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling må vi samle tunge IKT- og matematikk-miljø sentralt. Dette vil styrke innovasjon og sikre samarbeid og videreutvikling av disse i tråd med et samfunns- og næringsliv som i større og større grad blir avhengig av solid IKT-kompetanse for å møte framtiden.

Det grønne skiftet er heller ikke mulig uten IKT-kompetanse. Sentrale deler av kunnskapsklyngen innenfor det grønne skiftet vil derfor få plass her. Det vil tilrettelegges for samlokalisering med lokale partnere.

Bygget vil inneholde lyse, moderne arbeidsplasser, hensiktsmessige og fleksible læringsareal, IKT-infrastruktur og enklere laboratorier. I 2017 ble designet kåret til et av de ni beste universitetsbyggene i verden av det anerkjente arkitekturmagasinet Architectural Digest.

Bygget skal være et innovasjonsknutepunkt - en arena for kunnskap, ideer og utvikling.

EnTek

Gjennom å huse både forskning, utdanning, næringsliv og innovasjonsaktiviteter vil bygget fasilitere kunnskapsflyt mellom akademia og samfunnet og bidra til å videreutvikle og bygge den kompetansen som er nødvendig for omstilling.

Ambisjonen er at et innovasjonssenter, areal for oppstartsbedrifter og areal for entreprenørskap vil være sentrale element som del av et økosystem for innovasjon og entreprenørskap. Det vil her tilrettelegges for at leietakere sammen eier deler av innovasjonsarealet som i stor grad vil være knyttet til inngangspartiet.

For å utvikle fakultetet som del av et økosystem for innovasjon og entreprenørskap vil utleieareal være tilgjengelig for inkubatorer, oppstartsbedrifter og teknologioverføringsselskapet VIS, og fellesarealer skal sikre møtepunkter.

Innovasjonslitteraturen viser at en viktig suksessfaktor for vellykket omstilling er å korte avstanden mellom forskningsfronten og de som kan ha nytte av den og i klyngetenkning er geografisk konsentrasjon sentralt.

Bygget er en forutsetning for å realisere universitetets ambisjoner om økt samarbeid med omverden, nye undervisningsformer og større innovasjonskraft for realfagene.