Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSSTYREMØTE

Får full åpenhet om sidegjøremål

Alle registreringspliktige sidegjøremål ved UiB skal registreres elektronisk fra 1. januar 2013 og gjøres offentlig tilgjengelig i et eget register.

Alle registreringspliktige sidegjøremål ved UiB skal registreres elektronisk...
Alle registreringspliktige sidegjøremål ved UiB skal registreres elektronisk og gjøres offentlig tilgjengelige.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det ble vedtatt i Universitetsstyret 25. oktober 2012, der kartlegging og revisjon av regler og rapportering av sidegjøremål var blant sakene som ble behandlet.

Våren 2012 ble det gjennomført en kartlegging av omfanget av ansatte med bistilling, der oppdaterte tall fra oktober viser at det er 212 UiB-ansatte med bistillinger.

- Det er både legitimt og ønskelig at ansatte har sidegjøremål, så lenge det skjer i tråd med reglene universitetet har og ikke går utover eller kommer i konflikt med arbeidet ved universitetet, sier universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken.

Både Riksrevisjonen og universitetets egen internrevisjon har påpekt svakheter og behov for presiseringer rundt reglene for sidegjøremål. De nye prinsippene tydeliggjør linjer i saksbehandling og godkjenningsrutiner. Alle sidegjøremål skal registreres, søkes og godkjennes elektronisk i personalsystemet PAGA. Det legges også opp til at oversikten over sidegjøremål blir gjort offentlig tilgjengelig.

- Jeg er fornøyd med at vi nå får sikret full åpenhet rundt UiB-ansattes sidegjøremål, slik at ingen skal være i tvil om ansattes uavhengighet og akademiske frihet, sier Elvbakken.

Ny handlingsplan for HMS

Universitetsstyret vedtok i samme møte det fremlagte forslaget til handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet for perioden 2013-15, og ba om å få status for oppfølging av planen gjennom HMS-årsrapportene.

Forslaget har mål og virkemidler som retter oppmerksomhet mot de viktigste arbeidsmiljøutfordringene. Den er forankret i UiBs strategi og omfatter fem HMS-mål, som sier at UiB skal kjennetegnes ved gode arbeidsfellesskap, trygge og funksjonelle arbeidsplasser, kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø, god håndtering av HMS-avvik og ansvar for ytre miljø. Målene skal konkretiseres gjennom tydelige virkemidler og realiseres gjennom tiltak på alle nivå.

- Planen legger gode føringer for at universitetets ledere, ansatte og studenter, sammen med vernetjenesten og de ansattes organisasjoner skal bidra aktivt i utviklingen av et godt arbeidsmiljø, sier Kari Tove Elvbakken.  

Flere administrative

I møtet ble det også redegjort for forholdet mellom vitenskapelige og administrative årsverk, som er et tema Universitetsstyret har vært opptatt av over tid. I likhet med de andre forskningsuniversitetene har UiB hatt en betydelig vekst i administrative stillinger de senere årene, mens man ikke har sett tilsvarende vekst i vitenskapelige stillinger.

- Veksten blant administrative er likevel mindre enn ved NTNU og UiO når det korrigeres for størrelse, og kan delvis forklares som følge av omorganisering av eksternt finansiert forskning, kommenterer universitetsdirektøren.

Styret tok redegjørelsen til orientering og ba om at forholdstallene fortsatt overvåkes med sikte på å ha en forsvarlig balanse mellom grupper av årsverk for å oppfylle universitetets strategi. Det ble også vedtatt å få utarbeidet en utfyllende sak om dimensjoneringen sett i forhold til samspillet mellom de vitenskapelige og administrative.

Les også egen sak om UiBs budsjett for 2013.