Hjem
Det psykologiske fakultet

Utdanner fremtidens lærere

Den nettbaserte mastergraden i pedagogikk passet perfekt til Christines arbeidssituasjon og har gitt henne jobben hun har i dag på HiB.

Hovedinnhold

I mastergraden opplevde jeg for første gang en tydelig sammenheng mellom læringssyn og arbeidsmåter.

Christine Hope er høgskolelektor ved avdeling for lærerutdanning, HiB. Hun underviser studenter på grunnskolelærerutdanningen i PEL, eller Pedagogikk og Elevkunnskap, i pedagogikk. Før hun fikk denne jobben, arbeidet hun som rådgiver i Redd Barna. Hennes første jobb etter studiene var imidlertid som lærer på en skole i Oslo.

Kan du fortelle litt om din vei ut i arbeidslivet?

- Jeg har alltid arbeidet ved siden av studiene, men i den første stillingen etter endt lærerutdanning kjente jeg på en veldig sterk ansvarsfølelse. Det var på en grunnskole i Oslo og de første årene som nyutdannet var intense, med en bratt læringskurve. En erfaren lærer hadde heldigvis gitt meg det rådet om å gi seg selv omtrent tre-fire år i yrket før man forventer god kontroll og oversikt. Det tror jeg gjelder i mange yrker der man arbeider tett på mennesker.

Etter åtte år som lærer fikk hun så en rådgiverstilling i Redd Barna, med ansvar for organisasjonens skolesatsing i Norge.

- Jeg utviklet undervisningsmateriell og arbeidet med et forebyggende program mot mobbing. Det var en svært interessant stilling med team sammensatt av personer med ulik fagbakgrunn.

Hvorfor valgte du å studere master i pedagogikk ved UiB?

- Etter hvert kjente jeg behov for økt kompetanse og faglig tyngde og valgte derfor å ta en mastergrad i pedagogikk. Jeg tok mastergraden på deltid ved siden av full jobb i Redd Barna. Siden jeg arbeidet i Oslo, hadde jeg ikke anledning til å følge forelesninger. UiB var en av få universitet som tilbød nettbasert masterstudium. Organiseringen av studiet passet meg svært godt, med samlinger i Bergen et par ganger i året og ellers arbeid med oppgaveskriving, tilbakemeldinger og kollokvier på nett. Det var mye arbeid, men strukturen i studiet gjorde det mulig å tilpasse til full stilling. 

Valget av mastergrad skulle vise seg å ikke bare være relevant for hennes daværende stilling, men også for framtidige jobber. Christine ble inspirert til å gå nye yrkesveier etter fullført grad.

- Masterstudiet gav meg økt innsikt i både forskningsmetode og pedagogikk som forskningsfelt. I Redd Barna var det en nødvendig kompetanse i vurdering av prosjektsøknader, og i dialog med både interne og eksterne samarbeidspartnere. Jeg kunne også velge et tema for avhandlingen som var relevant for stillingen i Redd Barna.

Mastergraden var nødvendig for arbeidet Christine gjorde i Redd Barna, men den åpnet også opp for nye muligheter på arbeidsmarkedet.

- Masterstudiet i pedagogikk (IKT) hadde en struktur og arbeidsmåter som var helt i tråd med sosiokulturelle perspektiv på læring. For meg var det første gang at jeg opplevde en så tydelig sammenheng mellom læringssyn og arbeidsmåter, det var inspirerende. Jeg hadde aldri hatt den jobben jeg har i dag om det ikke hadde vært for denne mastergraden.

Har du noen tips til studenter angående jobbmuligheter med pedagogikk?

- Pedagogikkfaget gir innsikt i gruppedynamikk, utvikling, læring og ledelse, og er slik et fag som er relevant både personlig og faglig. Faget gir en kompetanse som er etterspurt i mange yrker og kontekster. Gode fagkunnskaper er selvsagt viktig for arbeidsgivere, men evne til samarbeid, fleksibilitet og selvstendighet er egenskaper som er nødvendige for å få team og prosjekter til å fungere.