Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Strategi 2016-2020

Strategiplan for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) for perioden 2016-2020.

Bilde fra HF-bygget

Hovedinnhold

Overordnede mål

 • SKOK skal være et toneangivende kjønnsforskningsmiljø og en synlig og attraktiv partner lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Vi skal bidra til en dypere forståelse både av vitenskapelige grunnlagsproblemer og av samfunnsutfordringer.
 • Forskning, undervisning og formidling skal reflektere senterets teoretiske, kritiske, globale og historiske profil.

Forskning

Mål

 • SKOK skal drive fri, kritisk og langsiktig forskning av høy internasjonal kvalitet.
 • Vi skal ha en teoretisk, kritisk, historisk og global forskningsprofil.
 • Vi skal være en ressurs for UiB og NFR i arbeidet med utvikling og integrering av kjønnsperspektiv i forskning.

Virkemidler

 • Publisere forskningen i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler.
 • Utvikle forskningsprosjekter basert på SKOK forskeres interesser og kompetanse i samarbeid med våre internasjonale samarbeidspartnere.
 • Bruke forskergruppen i Kjønnsforskningens grunnlagsproblemer aktivt til å utvikle forskningsprosjekter og stimulere til publisering.
 • Utvikle tverrfaglige profilområder blant annet knyttet til humanistisk medisin (MedHums) og differensiert medborgerskap (DIFCIT).
 • Øke ekstern finansiering gjennom strategisk og langsiktig utvikling av søknader av høy kvalitet.
 • Bidra til å utvikle og integrere kjønnsperspektiv i forskningsprosjekter v/UiB og UiBs tverrfaglige satsningsområder der dette er relevant.
 • Bidra aktiv i NFR sin ressursgruppe for kjønnsperspektiver i forskning, og aktivt fremme kjønnsforskningens relevans gjennom fagrådet og andre kanaler.

Utdanning

Mål

 • SKOK skal drive forskningsbasert undervisning av høy kvalitet på alle nivå.
 • Vi skal ha en tydelig undervisningsprofil med vektlegging av grunnlagsproblemer i kjønnsforskning, kritisk og teoretisk tenkning og et historisk og globalt perspektiv.
 • Vi skal utdanne studenter som kan anvende kunnskapen i yrkesliv så vel som i videre studier og akademisk karriere.
 • Vi skal være en ressurs for utvikling og integrering av kjønnsperspektiv i fagstrategier og undervisning ved UiB.

Virkemidler

 • Styrke rekrutteringen og øke gjennomføringsprosenten gjennom blant annet å utvikle et helhetlig program for studentmottak, oppnevning av akademisk kontaktperson og samarbeid med fagutvalget.
 • Igangsette og videreutvikle årsstudium og ferdigstille omstruktureringen av bachelorprogrammet.
 • Jobbe for å utvikle undervisning i kjønnsstudier på masternivå i samarbeid med andre fagmiljøer v/UiB
 • Videreutvikle varierte metoder for undervisning og evaluering
 • Jobbe systematisk med å utvikle undervisningen i dialog med andre norske institusjoner og internasjonale partnere.
 • Arbeide for å fjerne administrative, organisatoriske og økonomiske hindre for tverrfaglig undervisning på tvers av fakultetene, og på alle nivå i organisasjonen.
 • Aktivt engasjere studentene i undervisningssituasjonen og stimulere dem til å oppdage kjønnsforskningens relevans for ulike praksisfelt

Forskerutdanning

Mål

 • SKOK skal skape vilkår for teoretisk, kritisk, global og historisk tenkning, og gjøre ph.d.-kandidatene i stand til å bidra til den internasjonale forskningsfronten.
 • Vi skal bidra til å utvikle og integrere kjønnsforskningsperspektiv i forskerutdanningen ved UiB.

Virkemidler

 • Videreutvikle undervisningen på ph.d.-nivå gjennom egne ph.d.-kurs og i samarbeid med Den nasjonale forskerskolen.
 • Øke veiledningskompetansen og skape et sterkt fagmiljø for ph.d.-kandidater i og gjennom forskergruppen.
 • Legge til rette for internasjonale forskningsopphold.
 • Arrangere sluttseminar for ytterlige å styrke kvaliteten på innleverte avhandlinger.
 • Arrangere tverrfaglige møtesteder og årlig samling for ph.d.-kandidater med interesse for kjønnsforskning.
 • Planlegge arbeidsplikten på en måte som gir innblikk i ulike sider ved akademisk arbeid og styrker forskerutdanningen.
 • Utvikle undervisningstilbud som kan inngå i relevante deler av UiBs forskerutdanning.

Formidling

Mål

 • SKOK skal bidra i det offentlige ordskiftet gjennom formidling til, og dialog med, omverden.
 • Vi skal ivareta vårt særlige ansvar for formidling av tverrfaglig kjønnsforskning og for dialog mellom kjønnsforskere ved UiB.

Virkemidler

 • Formidle og debattere både egen forskning og kjønnsforskningens særegne kompetanseområde.
 • Nyttiggjøre et mangfold av medie- og kommunikasjonskanaler for å nå ut til et større publikum.
 • Arbeide aktivt for å styrke oppmerksomhet og kunnskap om kjønns- og seksualitetsperspektiver og deres relevans ut over det likestillingspolitiske feltet.
 • Arrangere møteplasser for forskere som arbeider med kjønn ved UiBs mange institutter og fakulteter.

Ledelse og administrasjon

Mål

 • SKOK skal ha et generøst, inkluderende og stimulerende arbeidsmiljø preget av tillit og trivsel der faglig utvikling står i sentrum.
 • Vår ledelse og administrasjon skal støtte senterets kjernevirksomhet innen forskning, undervisning og formidling.
 • Vi skal ha gode rutiner og god kommunikasjonsflyt mellom vitenskapelig og administrativ stab om forskning, formidling og undervisning.

Virkemidler

 • Innarbeide rutiner for ulike arbeidsområder og tydeliggjøre forventninger og ansvarsfordeling, blant annet gjennom SKOKs Forsknings- og undervisningsutvalg.
 • Videreutvikle tydelig, regelmessig og effektiv intern kommunikasjon gjennom blant annet regelmessige stabsmøter, internt nyhetsbrev og interne seminarer.
 • Være en pådriver for at UiB har en dobbelt språkpolitikk (norsk/engelsk).

Tverrfaglighet og internasjonalisering

Mål

 • SKOK skal være en ressurs for arbeidet med tverrfaglighet ved UiB for å fremme kvalitet i forskning og undervisning og utforskning av nye områder
 • Vi skal ha en internasjonal profil i forskning, undervisning og formidling

Virkemidler

 • Videreutvikle en systematisk tenkning om tverrfaglighet som vitenskapelig praksis.
 • Følge opp arbeidet med å kartlegge status for kjønnsforskning i fagene v/ UiB og invitere til dialogmøter med tanke på samarbeid.
 • Videreutvikle internasjonaliseringsarbeidet gjennom tett forhold til utvalgte nettverk, utenlandske læresteder og forskningsinstitusjoner.    
 • Bruke rekruttering strategisk for å fremme tverrfaglighet og internasjonalisering.
 • Utvikle forsknings- og undervisningssamarbeid med skeivt arkiv.