Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mer skånsom strålebehandling for barn

Camilla Hanquist Stokkevåg disputerer 2. september 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Model-based predictions of secondary cancer and late effect risks following particle therapy».

Hovedinnhold

Ved behandling av barn med kreft vil protonterapi gi en lavere risiko for uønskede effekter i friske organer sammenlignet med de strålebehandlingsteknikkene som brukes i Norge i dag. Avhandlingen viser en tydelig nedgang i forventede seneffekter for barn med kreft i sentralnervesystemet, mens fordelen for voksne pasienter med prostatakreft er mindre fremtredende.

Strålebehandling er et viktig ledd i bekjempelsen av mange former for kreft. Antall pasienter som lever lenge etter kreftsykdom har økt som følge av bedre behandlingsmetoder og dermed vil flere oppleve uønskede seneffekter av kreftbehandlingen. Pasienter som har fått strålebehandling har en økt risiko for kreft senere i livet, en risiko som er avhengig av hvilken type strålebehandling pasienten har fått. Bestråling av hjertet er også forbundet med en forhøyet risiko for hjertekomplikasjoner.

Den hurtige utviklingen innen strålebehandling gir lite rom for å løpende vurdere skadevirkning og risiko for seneffekter gjennom oppfølging av pasientene, da komplikasjonene gjerne oppstår flere tiår etter behandling. Kliniske studier gir dermed kunnskap om eldre teknikker, og det er derfor viktig å etablere gode metoder for å kunne bruke denne kunnskapen til også å vurdere risikoen forbundet med nye stråleteknikker. I avhandlingen tas flere modeller i bruk for å sammenligne ulike strålebehandlingsmetoder, med fokus på partikkelterapi herunder proton- og karbon-terapi.

Resultatene viser en klart lavere risiko (4-8 ganger reduksjon i risiko) for ny kreftsykdom eller hjertekomplikasjon forbundet med protonterapi for barn med kreft i sentralnervesystemet sammenlignet med strålebehandling som gis i Norge i dag. Fordelen av protonterapi for prostatapasienter er mindre tydelig med sammenlignbar til moderat forskjell i risiko i forhold til dagens behandlingsform i Norge. Risikoestimat av seneffekter etter karbonterapi er forbundet med større usikkerhet men er for prostatapasienter forventet å innebære sammenlignbar risiko for en ny behandlingsrelatert kreft i forhold til tradisjonell behandling.

 

Personalia

Camilla Hanquist Stokkevåg (født 1980) fra Bergen avla mastergrad i kjernefysikk ved Universitetet i Bergen i 2010. Doktorgradsarbeidet har vært finansiert av Helse Vest tilknyttet Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland Universitetssjukehus og forskergruppen for medisinsk fysikk ved Institutt for fysikk og teknologi. Arbeidet har vært utført i samarbeid med Aarhus universitetshospital i Danmark og partikkelterapisenteret NIRS i Japan. Stokkevåg fortsetter som forsker ved Haukeland Universitetssjukehus innen partikkelterapi for barn.