Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mobbing og utstøting i arbeidslivet

Mats Glambek disputerer tirsdag 20.09.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Workplace bullying and expulsion in working life: A representative study addressing prospective associations and explanatory conditions».

Hovedinnhold

På grunnlag av tre empiriske studier demonstrerer avhandlingen en klar sammenheng mellom mobbing i arbeidslivet og indikatorer på utstøting.

Det går frem at ansatte som mener seg utsatt for mobbing har en forhøyet sannsynlighet for å ha skiftet arbeidsgiver, å ha blitt mottaker av uføretrygd eller være på attføring, og å gå arbeidsledig fem år etter.   Avhandlingen finner også at mobbing er assosiert med høyere grad av jobbusikkerhet, noe som tas til inntekt for at mange opplever mobbing som en utstøtingsprosess. Denne sammenhengen ser ut til å eskalere over en to-års periode, og er særlig sterk når en utsettes for mobbing fra en gruppe heller enn fra enkeltpersoner. Dette gjelder også når det kontrolleres for mengden av mobbehandlinger, noe som antyder at gruppemobbing som fenomen er av betydning for utfallet. Sammenhengen mellom mobbing og jobbusikkerhet er også sterkere når offerets nærmeste leder utviser en passiv og unnvikende lederstil, men, når ledermobbing og kollegamobbing sammenlignes direkte, er det ingen signifikante forskjeller.

Et annet funn er at mobbing henger sammen med høyere grad av psykiske plager og sykefravær på kort sikt. Imidlertid viser studien også at disse sammenhengene er moderert av såkalt ostrakisme (sosial ekskludering), på en slik måte at når ekskludering og utfrysing er et av kjennetegnene ved mobbingen, vil offeret utvise høyere grad av psykiske plager, men samtidig ta ut signifikant færre sykedager. En mulig forklaring på dette er at utfrysing virker forsterkende på skadevirkningene av mobbing ved å true det grunnleggende behovet for sosial tilhørighet, mens det samtidig hemmer tilbøyeligheten til å bruke sykefraværsdager som en unngåelsesstrategi, fordi fravær ytterligere svekker offerets sosiale posisjon og opplevde mulighet for re-inkludering.

Samlet viser avhandlingen at mobbing innebærer en signifikant forhøyet risiko for utstøting i arbeidslivet, og den beskriver flere viktige forklaringsbetingelser som kan kaste lys over utstøtingsprosessen.

 

Personalia:

Mats Glambek (f. 1982) er psykolog, utdannet fra Universitetet i Bergen i 2009. Han har tidligere jobbet ved Bjørgvin DPS og Kronstad DPS, og har siden høsten 2011 vært ansatt som stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB, hvor han har vært knyttet til forskningsgruppen FALK (Forskningsgruppe for Arbeidsmiljø, Ledelse og Konflikt). Doktorgradsarbeidet har vært veiledet av Professor Ståle Einarsen, med Professor Anders Skogstad som biveileder.