Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Opplever reduserte helseplager etter amalgamutskiftning

Therese Thornton Sjursen disputerer 14.10.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Patients’ experiences of changes in health after removal of dental amalgam – quantitative and qualitative approaches”.

Hovedinnhold

Til tross for at det av miljøhensyn har vært et totalforbud mot bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale i Norge siden 2011, er det fortsatt mange personer som har amalgamfyllinger. Noen av disse personene opplever uforklarte helseplager (som f.eks. tretthet, hodepine og ledd- og muskelsmerter) som de lurer på om kan være forårsaket av amalgamfyllingene de har. Med unntak av kontaktallergiske reaksjoner, har det imidlertid ikke vært mulig å påvise en direkte årsakssammenheng mellom rapporterte helseplager og amalgamfyllinger.

Doktorgradsprosjektet har vært en del av et større prosjekt hvor 20 pasienter med helseplager attribuert til amalgam fikk erstattet alle amalgamfyllingene sine med andre tannfyllingsmaterialer. Ved hjelp av spørreskjema og intervjuer ble det undersøkt hvordan pasientene opplevde endring i helseplager etter amalgamutskiftningen. Resultatene fra de kvantitative undersøkelsene med spørreskjema viste at pasientene i utskiftningsgruppen rapporterte reduksjon av plager i munnen og ellers i kroppen tre år etter utskiftning. Pasientene i en sammenlignbar gruppe som ikke fikk tilbud om amalgamutskiftning, rapporterte ikke en slik reduksjon. Variasjonen av helseplager og endringen av disse var imidlertid stor innad i utskiftningsgruppen, og selv etter utskiftning hadde pasientene i denne gruppen statistisk signifikant høyere skår for 6 av 23 helseplager enn personene i en referansegruppe fra den generelle befolkningen.

Fem år etter utskiftning ble det gjennomført kvalitative forskningsintervjuer med 12 av de 20 pasientene i utskiftningsgruppen. I intervjuene beskrev flertallet at de hadde det bedre enn før utskiftningen, men de understreket også at det var usikkert om det var på grunn av amalgamutskiftningen. Årsakene til den rapporterte reduksjonen av helseplager er antakelig komplekse, noe som pasientene selv også uttrykker i intervjuene. Det kom likevel tydelig frem at pasientene opplevde at det hadde vært viktig for dem å få skiftet ut amalgamfyllingene til tross for usikkerheten.

 

Personalia

Therese Thornton Sjursen fullførte sin psykologutdanning i 2007 ved Universitetet i Bergen (UiB). I perioden 2007 til 2013 var hun stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi, UiB. Doktorgradsprosjektet har vært en del av et større prosjekt i regi av Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer ved Uni Research Helse.