Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Læring må inkludere formulering av egne forståelser

Idar Mestad disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 04.11.2016 med avhandlingen: «The bouncing ball bounced highest because it had a larger bouncability» Practical work and exploratory discourse activities in school science.

Hovedinnhold

Studien undersøker hvordan praktisk arbeid i naturfag kan gi bedre læring for elever i ungdomsskole og i videregående skole. Det er spesielt lagt vekt på hvordan lærer kan tilrettelegge for at elever snakker og skriver om observasjoner fra praktisk arbeid. Målet har vært at elevene skal utvikle samtaleformer som gir dem bedre forståelse av naturfaglige ideer og vitenskapelig tenkemåte.

Funn fra studien tyder på at lærerens krav og forventninger til at elevene skal formulere korrekte forklaringer, kan hindre elevene i å gå inn i en konstruktiv læringsprosess. Elevene i de klassene som ble undersøkt, brukte ofte et språk som ikke utrykte egen forståelse. I stedet brukte de ulike strategier for å sikre seg en formulering som kunne aksepteres av læreren.

I elevenes skriftlige rapporter fra praktisk arbeid, ble det blant annet funnet at de ikke reflekterte vitenskapelig forståelse av at det et er knyttet usikkerhet til observasjoner. Få usikre observasjoner ble brukt til å formulere etablert fakta i stedet for å vurdere og diskutere ulike foreløpige tolkninger.

Det ble også gjort en analyse av hvordan elever snakker om egne observasjoner når de blir oppfordret til å bruke egne formuleringer.  Denne analysen blir brukt til å vise at de da «forhandler» egne tolkninger – samtidig som de utvikler nye begrep og nye måter å snakke om faget på. De øves da i å koble observasjonene til mer generelle ideer om naturen. Samtidig får de trening i å vurdere egne og andres tolkninger, slik forskere gjør når ny kunnskap bygges.

Funnene er basert på analyse av 104 lab-rapporter fra praktisk arbeid i naturfag og observasjoner, intervju og videoopptak fra 22 dobbelttimer der ni ulike klasser i ungdomsskole og videregående skole har gjennomført praktisk arbeid i naturfag.

 

Personalia:

Idar Mestad er høgskolelektor i fysikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for Lærerutdanning. Han har tidligere arbeidet som lærer på Knarvik Ungdomsskule og Sandsli Videregående Skole. Doktorgradsarbeidet har vært en del av PRAKUT- prosjektet Elever som Forskere i Naturfag (ElevForsk) som er finansiert av Norges Forskningsråd, eid av Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet og ledet av professor Erik Knain.