Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Reform for helsetjenester i Ghana

Daniel Dramani Kipo-Sunyehzi disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 04.11.2016 med avhandlingen: «Implementation of the National Health Insurance Scheme in Ghana».

Hovedinnhold

I 2003 ble reform for helsetjenester (NHIS) vedtatt i Ghana. Formålet med reformen var å gi befolkningen bedre tilgang til helsetjenester og å øke kvaliteten på tjenestene. Helsetjenestereformen er basert på frivillig registrering og privat betaling med hensyn til medlemskap.  Barn, gravide, fattige og personer på 70 år og oppover er fritatt fra å betale for medlemskapet. Kipo-Sunyehzi finner at flertallet av Ghanesere ikke er innmeldt i NHIS. I tiårs-perioden 2004-2013 registrerte i underkant 40 prosent av befolkningen på nasjonalt nivå seg i ordningen. Av den totale medlemsmassen utgjør gruppen som er fritatt betaling 60-64. Det at den betalende andelen er så pass lav, har hatt negativ innvirkning på implementeringen av NHIS på lokalt nivå. Det har blant annet medført forsinkelser i refusjon til helseinstitusjoner for utførte tjenester til stønadsmottakere og lange køer på fasiliteter. Avhandlingen gir viktig innsikt på minst to understuderte forskningsfelt: 1. implementering av offentlig politikk i den tredje verden og særlig Afrika, og 2. hvordan samarbeidet fungerer mellom det offentlige og private ved iverksettingen av offentlig politikk.

Kipo-Sunyehzi har undersøkt hvordan offentlige og private sykehus og klinikker samarbeider lokalt i gjennomføringen av helsetjenestereformen i forhold til dens målgrupper. Studien avdekket flere interessante og kanskje noe overraskende er forskjeller i måten helsepersonell i de offentlige og private helsetjenesteinstitusjonene forholdt seg til overordnete myndigheter og til pasientgrupper. Gjennom dybdeintervju og diskusjon i fokusgrupper, finner Kipo-Sunyehzi støtte for at private klinikker og sykehus er foretrukket fremfor offentlige helsetjenester. Noen av årsakene til dette er medisinbeholdning, diagnostikk, medisinske konsultasjoner og opplevelse av god behandling.  

 

Personalia

Daniel Dramani Kipo-Sunyehzi er fra Ghana. Han har en mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen og har siden 2011 vært tilknyttet samme institutt for doktorgradprosjektet.