Hjem

Nye doktorgrader

Ny doktorgrad

Ordenes dynamikk: Klassifisering av den franske flerordskonstruksjonen mise en N.

Camilla Skogseth Clausen disputerer 24.11.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Enquête de la dynamique d’une unité polylexicale. Vers une typologie des variantes de la construction nominale mise en N».

”Det der er ikke et ord”, ”det ordet eksisterer ikke”, ”det står ikke i ordboken” – uavhengig av den enkelte språkbruker eller språksamfunnet måtte mene definerer språket og dets bestanddeler, gjør språkets dynamikk - dets evne til variasjon og til å skape samt til å gjenbruke ulike leksikalske konstellasjoner – til et utømmelig diskusjonstema innen språkvitenskapen. I teknologiens tidsalder har ikke dynamikkens rolle blitt mindre, og vi har også fått tilgang til nye, databaserte måter å vurdere denne dynamikken. Clausen sitt bidrag i så måte er en empirisk studie av den franske flerordskonstruksjonen mise en N (mise en scène, mise en place) basert på materiale fra det dynamiske korpuset GlossaNet. Studien avspeiler dynamikken i denne franske konstruksjonen og hvordan den drar nytte av de flytende grensene mellom ulike kategorier, det være seg grammatiske, syntaktiske, eller leksikalske.

Dette gjør det vanskelig å fastslå dens status i forhold til de klassiske grammatiske kategorier, men også hvordan den skal tolkes: som handling eller resultatet av handlingen, som abstrakt eller konkret. Den byr på alt fra faste uttrykk til bruk med konkret og/eller overført betydning, i tillegg til at kontekst – både tekstuell og ekstratekstuell – påvirker dens tolkning. I sin avhandling hevder Clausen at det likevel er mulig å gjenkjenne et system i denne dynamikken, og hun har identifisert fire ulike tolkningsmønstre av mise en N- forekomster, i tillegg til en separat kategori av faste uttrykk. På bakgrunn av dette kan mise en N sies å ha en dobbel status ved at den kan representere både en fast leksikalsk enhet og en fast leksikalsk konstruksjon (med ulike tolkningsmønstre) som kan gi opphav til flere leksikalske enheter. Avhandlingen er derfor et bidrag til å forstå ikke bare dette uttrykket, men utviklingen av nye ord generelt, både i fransk og i andre språk.

Personalia:

Camilla Skogseth Clausen (f. 1976) er master i fransk språk fra Universitetet i Bergen (2005). Hun var tilsatt som stipendiat ved Universitetet i Bergen fra 2006 til 2016 der hun også har undervist i fransk grammatikk og oversettelse. Hun jobber for tiden som oversetter og er kursholder i fransk språk for BroAschehoug. Doktorgradsarbeidet har vært veiledet av Harald Ulland, med Anje Müller Gjesdal som biveileder.