Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Forebygging av kroniske sykdommer i Tanzania: Kostnadseffekt

Frida Namnyak Ngalesoni disputerer 02.12.16 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Forebygging av kroniske sykdommer i Tanzania: Kostnadseffektivitet og fordelingseffekter av primærforebygging av hjerte- og karsykdommer i Tanzania"

Hovedinnhold

Forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer generelt, og hjerte- og karsykdommer spesielt, viser en økning i mange lavinntektsland, inkludert Tanzania. Barnedødeligheten har gått ned og det blir flere eldre i befolkningen. Det er positivt. Men demografiske endringer øker presset på en helsetjeneste med knappe ressurser. Det mangler også prioriteringsrelevant kunnskap som kan hjelpe helseplanleggere å velge hvilke tiltak mot hjerte- og karsykdommer som bør prioriteres særlig. Denne avhandlingen har samlet kunnskap om kostnadseffektivitet og rettferdig fordeling av primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.

Frida Ngalesoni sin PhD-reise startet med en stor datainnsamling av kostnader for helsesentre, sykehus og pasienter som trenger forebyggende medisiner ved høyt blodtrykk, forhøyet kolesterol eller sukkersyke. Hun så også på kostnadene ved populasjonsbaserte tobakksforebyggende tiltak. Data ble samlet inn i to distrikter i Arusha og Dar es Salaam i Tanzania. Kostnadene ved disse tiltakene ble sammenlignet med effekten av forebygging for å finne ut hvilke tiltak som gir mest helse for hver shilling. Hun analyserte også fordelingseffektene med hensyn på hvilke strategier som gir størst reduksjon av ulikhet i helse.

Hennes studie viste at medisinske intervensjoner for primærforebygging av hjerte- og karsykdom i Tanzania er kostbare, men kostnadseffektive i høy-risiko grupper fordi de effektivt reduserer risiko for slag og hjerteinfarkt. Studien fant også at å forebygge hjerte- og karsykdom basert på differensiere risikoterskler etter alder er et bedre alternativ enn andre strategier når både effektivitet og reduksjon av helseulikhet måles. Blant ulike tobakksforebyggende tiltak på befolkningsnivå, fant hun at økninger i tobakksavgifter var den mest kostnadseffektive strategien.

Personalia

Frida Namnyak Ngalesoni er utdannet lege fra Universitetet i Dar es Salaam, Tanzania og har en mastergrad i helseøkonomi fra Universitetet i York, Storbritannia. Hennes doktorgradsarbeid utgår fra forskningsgruppen Globale helseprioriteringer ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Ngalesoni arbeider nå i Helsedepartementet i Tanzania, Avdeling for helsepolitikk og planlegging.