Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Påvirker miljøet blodcellene våre?

André Sulen disputerer 09.12.16 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Leukocyte p38 and p53 proteins after environmental exposure; variation, associations and applicability".

Hovedinnhold

Vår helse påvirkes av både arvematerialet vårt og miljøet vi lever i. Det er godt kjent hvordan ulike gentyper kan medføre risiko for spesifikke sykdommer, men det finnes mindre forskning rettet mot hvordan man kan måle miljøets effekter i menneskene som påvirkes. Denne mangelen ble aktualisert i etterkant av Sløvågulykken i 2007, da det ble vanskelig å gjøre presise vurderinger om hva befolkningen ble utsatt for og eventuelt medfølgende helserisiko. Doktorgradsarbeidet har vist at ved å utvikle bioteknologiske verktøy for å studere miljøpåvirkning, kan man i fremtiden møte miljøhendelser på en bedre måte, og dermed potensielt gjøre det mulig å begrense uro blant dem som blir utsatt.

André Sulen har studert hvite blodceller som ble samlet inn i etterkant av ulykken i Sløvåg. De to proteinene p38 og p53, som er viktige under cellers respons på ulike typer stress, ble undersøkt med nyutviklede metoder. Mennesker som røyker, og dermed utsettes for store mengder kjemikalier, viste økt mengde eller aktivitet av disse proteinene i celletypen lymfocytter, uavhengig av Sløvågulykken. Derimot ble det vist at de som hadde oppholdt seg nært det illeluktende ulykkesstedet hadde økt aktivitet av p38 i celletypen monocytter, men ikke økt p53. For å undersøke dette nærmere ble det utført laboratorieforsøk som viste at svovelmolekyler kan resultere i nettopp en slik effekt. Økningen av p38 aktivitet var imidlertid svært lav, og blir ikke vurdert til å være forbundet med helserisiko. 

Blodcellene kan trolig fungere som en sensor som kan avleses for å bestemme kjemisk miljøpåvirkning. I fremtidige studier kan dette hjelpe oss å kartlegge mulige koblinger mellom miljøpåvirkning og sykdom.

Personalia

André Sulen (f.1982) er oppvokst i Alversund i Nordhordland. Han gikk ut fra Lindås Gymnas i 2001, og tok mastergrad i biologi ved Universitetet i Bergen i 2007. Doktorgradsarbeidet er utført ved Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsstipendet har vært finansiert av Universitetet i Bergen. Hovedveileder: Professor Bjørn Tore Gjertsen. Medveiledere: Jörg Aβmus og Bjørg Eli Hollund.