Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Den sosiale klatreverdenen

Knut Magne Aanestad disputerer fredag 16.12.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "A social climbing world. Impaired corporeality and the meaning contents of physical activity."

Hovedinnhold

Knut Magne Aanestad belyser meningsdimensjoner ved fysisk aktivitet, opplevd av personer med fysiske funksjonsnedsettelser. En gruppe klatrere har vært empirisk utgangspunkt for studien.

Med en fenomenologisk innfallsvinkel har Aanestad tatt sikte på å utlede grunntrekk i meningen som oppleves gjennom aktiviteten, og som forstås i vid forstand – i prosjektet kalt «den sosiale klatreverdenen». Metoden har vært deltakende observasjon og individuelle intervjuer. En ambisjon har vært å identifisere og forstå meningsaspekter som ikke er belyst i annen forskning på funksjonsnedsettelse og fysisk aktivitet.

Avhandlingen legger vekt på sammenhengen mellom kroppslighet i vid forstand («bodiness») og den sosiale dimensjonen. Et sentralt funn er at det i forbindelse med aktiviteten ser ut til å eksistere en sone av mening hvor funksjonsnedsettelsen er «normalisert» som en del av aktivitetens egne premisser, og hvor den derfor ikke oppleves eksplisitt. Den tilhørende antakelsen er at det i både forskning, medier og allmennkulturen eksisterer mekanismer som gjør at funksjonedsettelsen likevel blir satt i fokus hvor slike meningssammenhenger presenteres. En sentral tanke er at noe av meninginnholdet som oppleves i aktiviteten dermed «koloniseres» av etablerte forståelser av funksjonsnedsettelse.

Å bringe disse mekansimene fram i lyset antas å bidra til en bedre forståelse av sammenhengen mellom funksjonsnedsettelse og meningserfaringer i fysisk aktivitet. Å identifisere trekk i eksisterende tenkemåter som skaper og opprettholder unødvendige forskjeller mellom personer med funksjonsnedsettelser og andre, vil igjen være et bidrag til den mer overordnede kampen for anerkjennelse og inkludering for personer med funksjonsnedsettelser. 

Personalia

Knut Magne Aanestad er ansatt ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for samfunnsfag. Han har vært tilknyttet Sosiologisk institutt under doktorgradsarbeidet.