Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Etikk, avgjørelser og omsorg ved livets slutt i sykehjem

Georg Bollig disputerer 13. Februar 2017 for ph.d-graden med sin avhandling: ”Ethical challenges, decision-making and end-of-life care in nursing homes”.

Hovedinnhold

Beboerne på norske sykehjem lider ofte av flere sykdommer, mange har demens og mange dør på sykehjem. I sykehjem finnes det flere/ulike etiske valg som må tas hver eneste dag. Bollig har undersøkt etiske utfordringer, avgjørelser og omsorg ved livets i sykehjem gjennom intervju av beboere og pårørende.

Bollig finner mangel på forberedende samtaler på sykehjem. Det er ikke sikkert at pårørende til beboere i norske sykehjem vet hva de ville ønske dersom de ikke lenger kan uttale seg selv. Mens beboere mente at de pårørende visste hva deres ønske var, viste det seg at pårørende er ganske usikker når de skal ta stilling til omsorg og behandling for sine nærmeste ved livets slutt. Mange pårørende vil helst ikke ta slike avgjørelser. Forbedrende samtaler med beboere og pårørende samt kartlegging av beboernes ønsker for behandling ved livets slutt vil kunne hjelpe til å ivareta beboernes ønsker og rett til å bestemme selv. Bolligs funn understreker nødvendigheten av forhåndssamtaler angående behandling og omsorg på sykehjem. Forhåndssamtaler bør tilbys til alle sykehjemsbeboere.

Videre omhandler avhandlingen etiske utfordringer og erfaring med systematisk etikkarbeid i sykehjem blant ansatte. Dette ble undersøkt ved hjelp av spørreskjema og gruppeintervju. Etiske diskusjoner og etikkmøter i sykehjem i Norge, Tyskland og Østerrike ble evaluert. Systematisk etikkarbeid øker bevissthet for etiske utfordringer og forbedrer dialogen.

Bollig viser at både hverdagsetiske utfordringer og etiske problemer ved livets slutt er av betydning i sykehjem. Det trengs systematisk etikkarbeid med etikkmøter og forberedende samtaler på sykehjem. Man bør sikte på styrke beboernes følelse av verdighet og selvbestemmelse med å inkludere beboere i å ta avgjørelser og i etikkmøter for å sikre at deres ønsker blir respektert.

Personalia:

Georg Bollig er født i 1967 i Hürth, Tyskland. Han er norsk spesialist i anestesiologi med kompetanseområdene palliativmedisin og sykehjemsmedisin og lang erfaring som sykehjemslege. Han har vært deltidsansatt som stipendiat ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen og Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale sykehus,  Bergen ved siden av klinisk arbeid. Han leder nå et palliativt team ved sykehus Sønderjylland i Sønderborg og hospice i Haderslev i Syd-Danmark.