Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan kan stater finansiere utvikling?

Cathrin Ness Fløgstad disputerer fredag 24.02.2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Aid and public debt: Essays on foreign and domestic capital flows in developing countries».

Hovedinnhold

Bistandsmidler vil ikke alene dekke estimerte kostnader til økonomisk og sosial utvikling i tråd med FN sine mål (Sustainable Development Goals). Utviklingsland står dermed ovenfor et finansieringsgap. Dette kan fylles ved i større grad å låne penger av private aktører, både i nasjonale og internasjonale kredittmarkeder. 

Avhandlingen består av tre studier som belyser hvordan stater kan mobilisere bistand og lån. Giverland har forpliktet seg til å redusere spredning i bistand for å bedre ressursbruken av disse midlene. Den første studien måler spredningen i bistand, og viser at givere i liten grad har fulgt forpliktelsene sine. Den andre studien undersøker hvordan offisielle kreditorer reagerer når land ikke er i stand til å betale sine lån, og finner at det blir vanskeligere å ta opp nye lån etter stater misligholder gjelden sin. Den tredje studien ser på konsekvenser av at land låner penger fra nasjonale kreditorer i stedet for det internasjonale kredittmarkedet.  Analysen viser at denne type lån kan ha både positive og negative effekter for bedrifter i privat sektor, men at de positive effektene dominerer. 

Resultatene i avhandlingen gir økt forståelse for hvordan bistandsmidler har blitt fordelt og hvordan ulike typer lån påvirker økonomien. Det kan videre bidra til forbedringer i hvordan utviklingshjelp blir gitt i fremtiden, og hvordan land kan redusere risiko knyttet til gjeldskriser. 

Personalia

Cathrin Ness Fløgstad (f. 1981) har en mastergrad i samfunnsøkonomi (2010) ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. Professor Rune Jansen Hagen har vært hovedveileder og Professor Espen Bratberg har vært biveileder på doktorgradsprosjektet.