Hjem
Nye doktorgrader

Yrkesrettet utdanning mot uklart yrke

Kaja Reegård disputerer fredag 31.3.2017 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Vague orientations and weak institutions. A study of students and apprentices in vocational education and training for retail and office work in Norway»

Hovedinnhold

Hva innebærer en yrkesfaglig utdanning i butikk- og kontorarbeid? Hvordan opplever de unge denne utdanningen, og hvordan henger deres usikre valg sammen med svakt etablerte lærefag i salg og kontor? Dette er spørsmål Reegård tematiserer i avhandlingen om fagopplæring rettet mot den hurtig voksende servicesektoren i Norge.

Fagopplæringens varemerke er en sterk kobling mellom utdanning og arbeidsmarked. Det gir ungdom etterspurt kompetanse, og dermed gode jobbutsikter. Butikk- og administrativt kontorarbeid har derimot svake tradisjoner for fagopplæring som en utdannings- og rekrutteringsform. Det betyr at lærefagene, salgsfaget og kontor- og administrasjonsfaget hverken retter seg mot bestemte stillingskategorier eller mot arbeidsgivere som anser fagutdanningene som spesielt verdifulle. Konsekvensen er problematisk; dette er ungdom som har gjennomført en fireårig utdanning, men som i liten grad får relevant jobb etter fullført løp.

Til tross for at ungdommene står overfor usikre overganger til arbeidsmarkedet, fremstår de imidlertid hverken skuffet eller frustrert. Derimot forteller de en historie om en yrkesrettet utdanning av generell karakter, der de har fått arbeidserfaring, og lært mye nyttig som de vil ha bruk for senere. Gjennom å ha intervjuet de samme ungdommene på flere tidspunkt i løpet av den yrkesfaglige utdanningen, viser Reegård hvordan de forholder seg åpent, både til hvorfor de startet på disse utdanningene, men også til hvor veien bærer videre.

Personalia: Kaja Reegård har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo i 2008. Reegård har siden 2008 vært ansatt på Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning i Oslo. Der forsker hun på utdanningssystemet og ungdoms veier fra utdanning til arbeid. I perioden 2012-2016 har Reegård vært tilsatt ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen som stipendiat. Hennes doktorgradsprosjekt var en del av et nasjonalt forskningsprosjekt om kvalitet i norsk fag- og yrkesopplæring.