Hjem
Nye doktorgrader

Samspillet mellom risikofaktorer for multippel sklerose

Kjetil Lauvland Bjørnevik disputerer fredag 28. april 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The interplay between environmental risk factors for multiple sclerosis".

Hovedinnhold

Multippel sklerose er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet med ukjent årsak, som særlig rammer unge voksne. Til tross for at enkelte risikofaktorer knyttet til gener og miljø er identifisert, kan ikke disse fullt ut forklare hvem som rammes av sykdommen. Videre er lite kjent om hvordan disse faktorene påvirker sykdomsrisiko.

Hensikten med dette doktorgradsarbeidet var å undersøke samspillet mellom kjente risikofaktorer for multippel sklerose, og se på når eksponering for disse var viktigst for senere sykdomsrisiko. For å undersøke dette gjennomførte vi en stor, internasjonal samarbeidsstudie med deltakere fra Norge, Sverige og Italia.

Resultatene av dette arbeidet viser at eksponering for miljøfaktorer i ungdomstiden ser ut til å være sentralt for senere sykdomsrisiko. Vi fant at mer utendørsaktivitet, som et mål på eksponering for sol og vitamin D, særlig i ungdomstiden var knyttet til lavere sykdomsrisiko, mens sammenhengen var mindre tydelig i andre perioder i livet. Sammenhengen var også tydeligere om sommeren enn vinteren, noe som kan tyde vitamin D er viktig da utendørsaktivitet ikke bidrar til vitamin D om vinteren. Videre fant vi at de kjente risikofaktorene vitamin D, røyking, infeksiøs mononukleose og overvekt ikke kunne forklare den tidligere rapporterte sammenhengen mellom et lavere utdanningsnivå og høyere risiko for multippel sklerose. Dette kan tyde på at hittil ukjente miljøfaktorer knyttet til sosioøkonomiske status kan øke risikoen for sykdommen.

I den siste delen av dette arbeidet undersøkte vi hvordan samspillet mellom røyking og infeksiøs mononukleose påvirker senere sykdomsrisiko, og fant at de som tidligere hadde vært eksponert for én faktor ikke opplevde en særlig høyere sykdomsrisiko ved eksponering for den andre faktoren. Dette kan tyde på at de to faktorene påvirker risikoen gjennom delte signalveier.

Personalia:

Kjetil Lauvland Bjørnevik (f.1984) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2012). Forskerutdanningen og arbeidet med avhandlingen er gjort ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB) og Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS). Hovedveileder har vært professor Trond Riise (UiB) og biveiledere har vært professor Kjell-Morten Myhr (UiB/HUS) og professor Maura Pugliatti (Universitetet i Ferrara, Italia).