Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Beskyttelse av hjertet ved åpen hjertekirurgi

Geir Olav Dahle disputerer onsdag 31.05.17 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Cardiac performance after adrenergic blocker-enriched blood cardioplegia. An evaluation of left ventricular function by pressure volume loops and myocardial deformation".

Hovedinnhold

Ved hjertekirurgi er det vanligvis nødvendig å stanse hjertet midlertidig og bruke hjerte-lunge-maskin. Hjertemuskelen er da uten blod- og oksygentilførsel det meste av tiden. Ved å tilføre kaldt, oksygenert blod tilsatt kalium (oksygenert blodkardioplegi) med jevne mellomrom, vil hjertestans, nedkjøling og tilførsel av oksygen i korte perioder reduseres sjansen for å påføre hjertet alvorlig skade. Rutinen er i daglig bruk over hele verden, også ved Haukeland Universitetssykehus. 

Avstengning og gjenoppretting av blodtilførsel til hjertemuskelen forårsaker skade med forbigående eller permanent nedsatt funksjon. Beta-blokkere har en beskyttende effekt mot slike skader ved akutt hjerteinfarkt. Dette prosjektet har evaluert om beta-blokkere tilsatt i kardioplegiløsningen også har en beskyttende effekt på hjertet ved hjerteoperasjoner. 

Dahle og medarbeidere har undersøkt om to beta-blokkere, esmolol og karvedilol, forhindrer nedsatt hjertefunksjon i en dyreeksperimentell modell som etterligner en hjerteoperasjon. Forsøkene ble gjort på griser i generell narkose. 

Hjertets pumpekraft blir bedre bevart når esmolol tilsatt i kardioplegi-løsningen sammenlignet med den vanlige rutinen. Karvedilol har ikke den samme effekten på pumpekraften. Derimot bedrer karvedilol, som også er en antioksidant, hjertes evne til å fylle seg og viser mindre tegn på oksidativ skade på hjertemuskelen. 

Dahle har også sammenlignet en moderne ultralyd-teknikk (speckle tracking) med en kateterbasert metode som blir sett på som gull-standard for å vurdere hjertets pumpefunksjon. Hjertemuskelens sammentrekningshastighet vurdert med speckle tracking viser seg å reflektere hjertets pumpekraft relativt godt uavhengig av fylningsgrad. Den kateterbaserte metoden er lite egnet for rutinemessig bruk hos pasienter. Dermed er det nyttig å kunne bruke ultralydbaserte teknikker i stedet.
Denne typen dyreeksperimentelle studier må gjennomføres før det innføres endringer i etablerte rutiner i pasientbehandlingen.

Personalia
Geir Olav Dahle avla medisinsk embetseksamen ved Universitet i Bergen i 2008. Etter turnustjeneste i Hammerfest og Honningsvåg var han stipendiat finansiert av Helse Vest ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Dahle har siden 2013 vært ansatt som lege i spesialisering ved Kirurgisk Service Klinikk, Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen og Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.