Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Utfordringer i voksenlivet etter kreft i ung alder

Maria Winther Gunnes disputerer 9. juni 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Adult life challenges in survivors of young age cancer- A Norwegian national cohort study focusing on reproduction, economic independence and violent deaths».

Hovedinnhold

Hvert år får ca 380 barn og unge under 25 år en kreftdiagnose i Norge. Over 80 % av disse overlever med dagens behandling. Så mange som 2/3 av de som overlever får akutte og/eller kroniske helseplager som voksne, og disse plagene kan oppstå flere tiår etter behandlingen er avsluttet. 

Avhandlingen baseres på opplysninger fra nasjonale registre om alle levendefødte i Norge i årene 1965-1985, og undersøker forskjeller mellom de som fikk kreft før fylte 25 år og de som ikke fikk det. Studien undersøker ulike konsekvenser i voksenlivet etter behandling for kreft i ung alder. Studien finner at menn som har hatt kreft før 25-års alder har 30 % redusert sannsynlighet for å få barn, men at barna deres ikke har økt risiko for medfødte misdannelser, for tidlig fødsel eller dødfødsel (kun menn undersøkt). Videre hadde kreftoverleverne (både menn og kvinner) økt risiko for arbeidsledighet og for å motta økonomisk sosialhjelp, men for de som var i jobb var det kun små forskjeller i inntekt og yrkesvalg mellom kreftoverleverne og den kreftfrie gruppen født i samme tidsperiode. Det var økt risiko for selvmord i kreftgruppen, men totalforekomsten av selvmord var lav, og det var ingen økt risiko for voldsomme dødsfall (trafikkulykker, forgiftningsulykker/overdosedødsfall etc). 

Resultatene fra avhandlingen kan brukes videre i utviklingen av nasjonale retningslinjer for langtidsoppfølging etter behandling for kreft i barne-, ungdom- og ung voksen-alder.

Personalia
Maria Winther Gunnes (f. 1977) er utdannet lege ved Royal College of Surgeons i Dublin, Irland (2002). Hun er spesialist i Barnesykdommer og jobber som overlege ved seksjon for hematologi og onkologi på barne- og ungdomsklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra forskningsgruppe for genetisk epidemiologi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Hovedveileder: Professor Dag Moster, biveileder: Professor Tone Bjørge.