Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Tidlige risikofaktorer for overvekt hos barn

Jacob Holter Grundt disputerer torsdag 15. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Biological and behavioral determinants of fetal and childhood growth and risk of developing obesity”.

Hovedinnhold

Forekomsten av overvekt og fedme har økt kraftig blant barn i Norge. Hensikten med studien var å finne faktorer som tidlig i livet påvirker risiko for overvekt, for å kunne drive målrettet forebygging. 

Det er tidligere rapportert at høy fødselsvekt øker risikoen for overvekt. I Norge økte andelen barn med høy fødselsvekt fra 1990 til 2000 for deretter å avta til 1990-nivået i 2010. Basert på opplysninger om helse, levevaner og forløp av svangerskapet hos 33 000 kvinner i Oppland, og nasjonale data om kosthold og fysisk aktivitet, fant vi ingen annen forklaring på den spesielle utviklingen av fødselsvekt enn at den hadde nøye sammenheng med forbruk av sukkerbrus. 

Vi undersøkte deretter sammenhengen mellom inntak av sukkerbrus og fødselsvekt hos 62 000 kvinner som fødte i tidsrommet 2002-2008 og var med i Den norske mor-barn-undersøkelsen. For gravide med svangerskapsdiabetes økte fødselsvekten med økt inntak av sukkerbrus, mens sukkerbrus hadde en negativ effekt på fødselsvekten i svangerskap uten diabetes. Holdt sammen tyder resultatene på at høyt inntak av sukker i svangerskapet generelt sett er ugunstig, idet det kan føre til økt fødselsvekt hos kvinner med nedsatt glukosetoleranse og nedsatt fødselsvekt hos andre. 

Forhold som kan bidra til overvekt og fedme frem til skolestart ble undersøkt i studien ”Vekst og helse blant barn i Oppland”. For vel 1000 barn som begynte på skolen i Oppland i 2007 fikk vi informasjon om mødrenes svangerskap, barnas vekt- og høydemålinger i barneårene og familienes og barnas helse og levevaner. Overvekt ved skolestart hadde sammenheng med fødselsvekten dersom moren ikke var overvektig, og ellers hadde overvekt sammenheng med familieforhold som overvekt hos søsken og foreldre, lav utdanning, enslige forsørgere og røyking hos mor. 

Resultatene tyder på at gravide bør begrense inntaket av sukker og at forebyggende tiltak mot overvekt hos barn bør starte tidlig og særlig rette seg mot familier med en tydelig risikoprofil.

Disputasen holdes på Lillehammer, hos Sykehuset innlandet.

Personalia
Jacob Holter Grundt (f. 1973) er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø (2002). Han startet på Barne- og ungdomsavdelingen Lillehammer (Sykehuset Innlandet) i 2004, og i 2009 ble han stipendiat ved Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært Prof. Dr.med. Trond Markestad (UiB) og biveileder har vært Dr.med. Jakob Nakling (Sykehuset Innlandet). Fra 2015 har Grundt arbeidet ved Barneklinikken Oslo Universitetssykehus.