Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Opptak av giftige oljeforbindelser forklarer store skader på hyseegg

Lisbet Sørensen disputerer onsdag 14. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “Identification and measurement of crude oil derived organic compounds bioaccumulating in early life stages of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus)”.

Hovedinnhold

Atlantisk torsk og hyse er nøkkelarter i norsk fiskeriøkonomi, og disse artene har sine viktigste gyte- og oppvekstområder i kystnære strøk ved Lofoten og Vesterålen. I forbindelse med risikovurderinger av eventuell oljeutvinningsaktivitet i disse områdene, er det nødvendig å opparbeide kunnskap om eventuelle konsekvenser for disse artene ved et uheldig oljesøl. 

I denne doktorgraden demonstreres det at hyseegg er spesielt sensitive for oljeforurensning fordi eggene har egenskaper som fører til direkte interaksjon med oljedråper i vannsøylen etter et simulert oljeutslipp. Oljedråper blir fysisk klistret til hysens eggeskall, noe som fører til økt opptak av et stort spenn av giftige oljeforbindelser i hyseembryoet. Eggeskallet til torsk har derimot ikke den samme egenskapen, og unngår derfor i større grad interaksjon med sølt olje. Begge artene blir allikevel sterkt påvirket av giftige oljeforbindelser, og observerte effekter inkluderer hjertefeil og alvorlig deformasjon av ryggrad og kranie.

En av hovedformålene med PhD-oppgaven har vært å utvikle, og benytte, avansert analytisk kjemisk metodikk for analyse av svært lave konsentrasjoner av et stort spenn oljeforbindelser i små prøver (fiskeegg). I tillegg til å bekrefte opptak av velstuderte, giftige forbindelser, observeres også opptak av flere grupper av oljeforbindelser som tidligere har vært lite studert, men som i enkeltstudier har vært observert å være giftige for andre marine organismer. Videre ser man også at fiskeeggene allerede på det tidligste utviklingsstadier er i stand til å reagere med biologiske mekanismer for detoksifisering av giftige forbindelser de utsettes for.

Oppgaven vurderer også sammenlignbarheten av opptak av oljeforbindelser i passive prøvetakere med opptak i fiskeegg. Formålet med dette er å øke kunnskapen om anvendbarheten av passive prøvetakere for å estimere risiko for marine arter i et oljeutslippsscenario.

Personalia
Lisbet Sørensen (f. 1988) er oppvokst i Ørland kommune i Sør-Trøndelag. Hun er utdannet med bachelorgrad i kjemi (2010) og mastergrad i naturmiljøkjemi og analytisk kjemi (2012) fra NTNU i Trondheim. Etter to år ansatt i SINTEF Materialer og kjemi, startet hun i 2014 som PhD-stipendiat ved Havforskningsinstituttet i Bergen og Kjemisk Institutt ved Universitetet i Bergen.