Hjem
Nye doktorgrader

Experiences of the Prevention of Mother to Child Transmission

Leila Katirayi disputerer torsdag 22. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Experiences of the Prevention of Mother to Child Transmission of HIV program in Southern Africa: A three country qualitative study"

Hovedinnhold

Den vanligste måten barn smittes av hiv er gjennom svangerskap, fødsel eller amming. Slik smitte kan forebygges gjennom hiv-behandling av mor. I dag anbefales livslang behandling for alle hiv-positive uavhengig av symptomer.

I land som Norge forekommer mor-barn smitte nesten ikke, men i mange lavinntektsland, spesielt Afrika sør for Sahara, er det mange utfordringer knyttet til hiv-behandling av gravide og ammende hiv-positive kvinner. Hovedformålet med denne avhandlingen er å bedre forståelsen av forhold på individ, lokalsamfunn og helsetjeneste-nivå som påvirker hiv-positive kvinner i det sørlige Afrika til å starte eller ikke starte hiv-behandling, og til å gjennomføre påbegynt behandling.

Tre studier ble utført i Swaziland, Malawi og Zimbabwe og benyttet dybdeintervjuer og fokusgruppediskusjoner. Funnene viste at kvinner slet med å akseptere hiv-behandling når de følte seg friske, ble overveldet av pålegget om livsvarig behandling, og fryktet bivirkninger. Kvinner som startet opp behandling oppfattet den som helsefremmende, reduserte synlige symptomer, hjalp dem gjenvinne sitt utseende, og reduserte hiv-stigma.

Kvinner oppfattet at deres mannlige partnere hadde negativ innflytelse på deres evne til å starte og gjennomføre hiv-behandling og at dette var grunnet i frykt for testing, behandling og for å miste mannlig identitet. Studiene indikerer at rådgivningstjenestene må styrkes. Kvinners forberedelse på livslang behandling må bedres og strategier utvikles for å engasjere menn i hiv-testing og behandling for egen, barnets og familiens helse.

Et støttende miljø er nødvendig for at gravide kvinner kan starte og gjennomføre behandling på en forsvarlig måte. Dette krever oppdatert informasjon på arenaer som treffer menn.

Personalia

Leila Katirayi er fra USA og har mastergrad i International Utvikling og Management, med fokus på folkehelse fra Lunds Universitet i Sverige. Hun er forsker ved Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, en ideell organisasjon som har som mål å stoppe hiv hos barn gjennom forskning, forebyggings- og behandlingsprogrammer. Hun jobber med forebygging av hivsmitte fra mor til barn, forebygging av hivsmitte hos voksne, atferdsmessige tiltak, kjønn, ungdom, maskulinitet og hiv.