Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Biomarkører i utviklingen av livmorkreft

Anna Berg disputerer 22. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Molecular alterations and diagnostic imaging in premalignant and malignant endometrial lesions for improved diagnosis and treatment».

Hovedinnhold

Hyppigheten av livmorkreft, og forstadier til livmorkreft, omtalt som hyperplasi, øker i vår del av verden. Dette henger sammen med overvekt i befolkningen, som gir økt risiko for disse tilstandene. Det kan være vanskelig å skille livmorkreft fra forstadier til livmorkreft, derfor behandles vanligvis forstadier til livmorkreft på samme måte som livmorkreft, med kirurgisk fjernelse av livmor og eggstokker. I noen tilfeller er det ønskelig å unngå kirurgisk behandling. Dette gjelder særlig unge kvinner med barneønske eller pasienter med alvorlig overvekt der det er økt risiko for kirurgiske komplikasjoner. I dette arbeidet har vi studert hvilke biomarkører som best kan skille livmorkreft fra hyperplasi og prøvd å påvise molekylære forandringer i svulstvevet av betydning for tidlig kreftutvikling.

Analyser av vevsprøver påviste viktige signalveier som er aktivert i svulsten tidlig i kreftutviklingen. Vi fant også molekylære endringer i forstadiene til kreft som uttrykk for betennelsesforandringer i svulsten, og disse var sterkt assosiert med overvekt hos pasienten. Funnene våre kan ha betydning for utviklingen av mer effektiv behandling hos overvektige livmorkreftpasienter i fremtiden. Studiene viste også at i noen svulster var mikromiljøet rundt kreftcellene særlig preget av lite oksygen, og at disse var mer aggressive og assosiert med dårligere prognose. Vi fant også at forstadier til livmorkreft og livmorkreft med lav risiko for spredning hadde likheter i det genetiske uttrykk. Dette kan bidra til å skille pasienter som bør opereres fra de som i stedet kan tilbys hormonbehandling og jevnlige kontroller. 

Vi undersøkte bildefunn ved magnetisk resonanstomografi (MR) og positron emisjonstomografi (PET) og fant at disse undersøkelsene kan forbedre kartleggingen av svulstens utbredelse og bidra til å skille mellom forstadier og tidlige kreftsvulster før start av behandling. Våre resultater vil kunne bidra til mer skreddersydd behandling av livmorkreft og forstadier til livmorkreft i fremtiden.

Personalia
Anna Berg (f 1984) er oppvokst i Aurskog i Akershus og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2009. Hun har arbeidet ved Gynekologisk avdeling, Kvinneklinikken, HUS og siden 2012 har hun vært PhD-kandidat tilknyttet Bergen Gynekologiske Kreftforskningsgruppe. Doktorgradsarbeidet har vært utført under veiledning av Ingfrid S. Haldorsen, Helga B. Salvesen, Camilla Krakstad og Henrica M.J. Werner og utgår fra Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen.